31.10.2018 klo 11:38
Tiedote

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus huomioi pk-yritysten intressit

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tavaramerkkilaki, jolla pantaisiin täytäntöön myös EU:n tavaramerkkidirektiivi. Pienten ja keskisuurten yritysten asema on hyvin huomioitu esityksessä.

Hallitus antoi esityksensä tavaramerkkilaiksi eduskunnalle 18.10.2018. Lakiesityksessä on kyse pitkään valmistellusta kokonaisuudistuksesta, jolla pannaan täytäntöön myös EU:n tavaramerkkidirektiivi.

Kyse ei ole pelkästään lakiteknisestä uudistuksesta, vaan uusi laki antaa mahdollisuuden uudentyyppisten tavaramerkkien rekisteröinnille. Olemassa olevien merkkien kannalta keskeistä on tavaramerkkirekisteröinnin luokituksen täsmentäminen.

– Lakiesitykseen sisältyy säännös tavaramerkin luokituksen täsmentämisestä. Kun tavaramerkki tulee lain voimaantulon jälkeen ensimmäisen kerran uudistettavaksi, jokaisen yrityksen pitää tarkistaa, onko tavaramerkin luokitus uuden lain mukainen, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä sanoo.

– Luokituksen täsmentämisellä yritys voi varmistaa, että tavaramerkki suojaa juuri niitä tavaroita ja palveluita, joille suojaa tarvitaan.

Mäkelä oli jäsenenä tavaramerkkilakia valmistelleessa työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä. Tavaramerkkien luokituksesta käytiin laki valmisteltaessa laajaa keskustelua, sillä lain taustalla vaikuttaa myös EU:n lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö. Hallituksen esityksessä pk-yritysten toiveet on nyt huomioitu.

– Ehdotettava täsmennysmenettely varmistaa, ettei yrityksille aiheudu oikeudenmenetyksiä, Mäkelä toteaa.

Valmistelussa nousi esiin myös keskustelu suostumuksenvaraisten rekisteröintiesteiden tutkinnan poistamisesta. Patentti- ja rekisterihallitus tutkii tavaramerkkiä haettaessa, onko merkin rekisteröinnille estettä. Jos este löytyy, tavaramerkki voidaan kuitenkin rekisteröidä, jos este voidaan poistaa oikeudenhaltijan suostumuksella. Esimerkiksi sekoitettavissa oleva tavaramerkki voidaan rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltija antaa siihen suostumuksensa.

– Pk-yritysten kannalta on olennaista, että rekisteröity tavaramerkki tuottaa vahvan suojan. Suostumuksenvaraisten esteiden tutkimisesta luopuminen olisi heikentänyt pk-yritysten asemaa, joten on hyvä, ettei siitä luovuta, Mäkelä toteaa.

– Jos tutkinnasta olisi luovuttu, yritysten olisi pitänyt jatkossa aktiivisesti seurata myönnettyjä tavaramerkkejä ja tarvittaessa reagoitava. Pienille yrityksille tämä olisi aiheuttanut merkittävästi lisätyötä.

Uutena lakiin tulee mahdollisuus vaatia tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä hallinnollisessa menettelyssä. Vastaava mahdollisuus koskee myös toiminimiä, joita voidaan vaatia kumottavaksi Patentti- ja rekisterihallituksessa. Kysymyksessä on vaihtoehto tuomioistuinkäsittelylle erityisesti niissä tilanteissa, joissa tavaramerkkiä tai toiminimeä ei ole käytetty.

– Nykyinenkään laki ei anna suojaa tavaramerkeille, joita ei ole otettu käyttöön. Toiminimien osalta tilanne on kuitenkin uusi, Mäkelä selvittää.

Yrityksen kaupparekisteriin rekisteröity nimi, eli toiminimi voitaisiin esityksen mukaan kumota, jos sitä ei ole käytetty. Usein yritykset ovat rekisteröineet toimialakseen kaiken laillisen liiketoiminnan, vaikka yritys tosiasiassa toimiin vain tietyllä toimialla. Jatkossa toiminimi voitaisiin kumota ainakin sellaisen toimialan osalta, jolla yritys ei ole harjoittanut liiketoimintaa.

– Periaatteellisella tasolla tässä on kysymys siitä, että yksinoikeuden saa vain merkkeihin tai nimiin, jotka ovat aktiivisesti käytössä, Mäkelä sanoo.

Mikä on tavaramerkki?

  • Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista.
  • Tavaramerkki voi olla sana tai kuvio, iskulause tai näiden yhdistelmä. Se voi olla myös esimerkiksi olla äänimerkki tai tavaran tai sen päällyksen muoto.
  • Tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa.
  • Tavaramerkki rekisteröidään yhteen tai useampaan tavara- tai palveluluokkaan. Yksinoikeus koskee vain niitä tavaroita ja palveluita, joita varten merkki on rekisteröity.
  • Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta. Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta kerrallaan.