Yritysvaikutusten arvioinnit

Suomen Yrittäjien toteuttaman Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn mukaan yrittäjien mielestä elinkeinopolitiikan tärkein osa-alue on kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys. Yrittäjien mielestä hyvä valmistelu ja päätöksenteko ovat ripeää, avointa ja tasapuolista.

Kuntien päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin, päätettiinpä sitten koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspolitiikasta. Suurin osa tehdyistä päätöksistä siis joko tukee tai heikentää yritysten menestymis- ja toimintaedellytyksiä.

Päätösten yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita sitä, että päätöksiä tehtäisiin yritysten ehdoilla. Arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että päätöksentekijä harkitsee asiaa myös yritysten näkökulmasta. Jos vaikutukset todetaan seutukunnan yritysten kannalta negatiivisiksi, pitää pohtia olisiko asiassa mahdollista toimia toisin. Lisäksi etukäteisarvioinnilla pystytään optimoimaan päätösten mahdolliset myönteiset vaikutukset.

Parhaiten yritysvaikutusten arviointi onnistuu ottamalla se kiinteäksi osaksi kunnan päätösten valmistelua. Suomen Yrittäjien tavoitteena onkin saada yritysvaikutusten arviointi osaksi kunnallisen päätöksenteon arkipäivää.

Arviointi ei saa lisätä kuntien byrokratiaa. Järkevintä rakentaa kuntakohtaisesti sellaiset menettelyt, jotka voivat olla jouheva ja luonnollinen osa päätösten valmistelua ja jotka tukevat paikallista päätöksentekoprosessia. Vaikutusarvioinnin kehittäminen edellyttää aina onnistuakseen kuntien virkamiesjohdon ja luottamuselinten tukea.

Onnistunut yritysvaikutusten arviointi

  • on säännöllistä suunnitelmallista ja jatkuvaa
  • laajuuden ratkaisee valmisteilla oleva asia
  • edellyttää koko organisaation sitoutumista

Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirja

Kuntakentän käyttöön on valmistelu yritysvaikutusten arviointi koskeva käsikirja. Käsikirjasta löytyy tietoa siitä, miten ja millaisissa tilanteissa yritysvaikutusten arviointi tulisi tehdä sekä uusittu helppokäyttöinen lomake arviointityön avuksi.

Yritysvaikutusten arviointilomakkeet

Kuntien käytössä olevia YRVA-malleja

Materiaalipankki

Tutustu Yrittäjien julkaisuihin ja tavoiteohjelmiin

Alueellisen ja paikallisen kuntavaikuttamisen asioissa Suomen Yrittäjissä teitä palvelee

Tanja Matikainen

Kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät