Salassapitosopimukset

Salassapitosopimuksien käyttäminen on käytännössä tärkeä liikesalaisuuksien suojaamisen muoto ja niiden käyttö on täysin normaalia modernissa yritysmaailmassa.

Salassapitosopimus voi tulla eteen muun muassa erilaisissa projekteissa, kansainvälisten kauppojen yhteydessä, pienissä ja isoissa yritys-järjestelyissä sekä työsuhteissa. Erityisen tärkeitä salassapitosopimukset ovat liikesuhteissa, joissa vaihdetaan luottamuksellista tietoa. Myös muissa tilanteissa, joissa liikesalaisuuksia saatetaan muiden tietoon, voidaan salassapitosopimuksella tehokkaasti suojata luottamuksellista tietoa.

Muuan muassa liikesalaisuuslaissa sekä työsopimuslaissa säädetään liike- ja yrityssalaisuuksien suojasta. Lakisääteisestä suojasta huolimatta salassapitosopimuksien käyttö on suositeltavaa. Esimerkiksi työsuhteissa salassapidon kesto on lain mukaan rajoitettu vain työsuhteen kestoaikaan, jos liikesalaisuus on saatu tiedoksi työsuhteen aikana. Salassapitosopimuksella salassapito voidaan ulottaa myös palvelussuhteen tai muun liikesuhteen jälkeiseen aikaan. Tämä on usein tarpeen liikesalaisuuksien tehokkaaksi suojaamiseksi.

Salassapitosopimukselle ei ole laissa muoto- tai sisältömääräyksiä. Salassapitosopimus on syytä tehdä aina kirjallisesti. Sen on hyvä sisältää ainakin tiedot sopimuksen osapuolista, sopimuksen kattaman luottamuksellisen tiedon määritelmä, maininta salassapitovelvoitteesta ja siitä, mihin tietoa saadaan tai ei saada käyttää.

Salassapitosopimuksen tehosteeksi on yleensä syytä ottaa sopimussakko. Tärkeää on myös mainita, ettei sopimussakko muodosta vahingonkorvausvastuun ylärajaa, jos sopimusta rikotaan. Sopimus ei kuitenkaan saa olla kohtuuton. Tämä on huomioitava erityisesti sopimussakon määrää päätettäessä.

Sopimuksia tehtäessä on hyvä tiedostaa, että niissä voidaan sopia laajemmasta tietojen salassapidosta kuin mitkä ovat lain nojalla suojattuja. Sopimus voi koskea myös muuta luottamuksellista tietoa kuin lain mukaisia liikesalaisuuksia. Lain mukaiset oikeussuojakeinot soveltuvat kuitenkin vain silloin, kun kyse on lain määritelmän mukaisesta liikesalaisuudesta, vaikka salassapitosopimusta rikottaisiin. Jos sopimusrikkomus kohdistuu muuhun tietoon, kysymykseen tulevat ainoastaan sopimusoikeudelliset seuraamukset.

Tiesitkö, että jäsenenä saat kattavan paketin arkea helpottavia työkaluja, kuten asiakirjamallit ja tietopankin käyttöösi?

Liity jäseneksi

Kun teet salassapitosopimusta liikekumppanisi kanssa, huomioi ainakin alla mainitut seikat:

  • Sopimuksen osapuolet
  • Sopimuksen kohde ja tarkoitus.
  • Salassapitovelvollisuuden alaiset tiedot, niiden määrittely ja tietojen (kuten esimerkiksi asiakirjo-jen) palauttaminen.
  • Sopimuksen voimassaoloaika ja salassapitovelvollisuuden piiri.
  • Sopimussakko ja vahingonkorvaus – välittömät ja välilliset vahingot.
  • Vahingonkorvausvaatimukset ja vaatimusten esittäminen.
  • Sovellettava laki ja riidanratkaisu.

Salassapitosopimuspohja

Salassapitosopimuksella suojataan liike- ja ammattisalaisuuksia sekä muuta yrityksen luottamuksellista tietoa. Sopimuksessa kannattaa määritellä tarkasti sen tarkoitus ja luottamuksellinen tieto.
Siirry Asiakirjapankkiin