Tutkimus

Hyvinvointibarometri 2014

18.6.2014

Tiivistelmä

Suomen Yrittäjien hyvinvointibarometri 2014 on osa HYVE: Yritykset yhteistyötahojen tuella hyvinvointiin -hanketta. Kyselyllä selvitettiin Suomen Yrittäjien jäsenistön hyvinvointia ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Sähköinen kysely lähetettiin 10 000:lle Suomen Yrittäjien jäsenelle maaliskuussa 2014 ja siihen vastasi 1 360 henkilöä.

Kyselyyn vastanneiden aluejärjestö- ja toimialajakaumat vastaavat pääpiirteissään Suomen Yrittäjien jäsenistön jakaumaa. Vastaajien iän keskiarvo oli 49 vuotta. Vastaajista oli naisia 42 prosenttia ja miehiä 58 prosenttia. Yksinyrittäjiä oli 36 prosenttia vastaajista.

Kaksi kolmesta vastaajasta arvioi työkykynsä hyväksi. Hyvän työkyvyn omaavat tunsivat itsensä energiseksi ja toivorikkaaksi, olivat innostuneita työstään ja tyytyväisiä elämäänsä useammin kuin huonoksi työkykynsä arvioineet. Vastaajat, jotka uskoivat voivansa terveytensä puolesta jatkaa työssään kahden vuoden kuluttua, arvioivat psyykkiset voimavaransa hyviksi muita vastaajia useammin.

Merkittävimmät työssä jaksamista haittaavat tekijät olivat vaikeudet töiden ennakoinnissa sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, työpäivien venyminen, epävarmuus töiden riittävyydestä sekä hallinnollinen työ ja byrokratia. Useimmat jaksamista haittaavat tekijät kuormittivat muita vastaajia enemmän huonoksi työkykynsä ja psyykkiset voimavaransa arvioineita sekä paljon stressiä kokevia.

Itse arvioituun työkykyyn sekä koettuun stressiin voimakkaimmin olivat yhteydessä työpäivien venyminen, unihäiriöt sekä vaikeudet töiden ennakoinnissa ja työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Näiden ohella työkyvyn arvioihin olivat voimakkaimmin yhteydessä tuki- ja liikuntaelinoireet, terveydelliset ongelmat ja työn fyysiset vaatimukset. Yli 49-tuntisia työviikkoja tekevät sekä alle kolme viikkoa lomaa vuodessa pitäneet vastaajat kokivat enemmän stressiä ja arvioivat työkykynsä huonommaksi kuin muut.

Hyvään työkykyyn, stressin vähäisyyteen sekä nykyisessä työssä jatkamiseen olivat yhteydessä kokemus vapaa- ja lomapäivien riittävyydestä, työstä irtautumista edistävät vapaa-ajan aktiviteetit, tärkeisiin ihmissuhteisiin panostaminen sekä ajankäytön suunnittelu siten, että tärkeät työt tulevat hoidetuksi ajallaan. Lisäksi työkyvyn arvioihin olivat yhteydessä työpaikan ilmapiiri sekä mahdollisuus kehittää osaamista. Hyväksi työkykynsä arvioineet harrastivat muita vastaajia useammin säännöllistä hyötyliikuntaa.

Puolet kaikista vastaajista oli hankkinut työterveyshuoltopalvelut itselleen, yksinyrittäjistä ja alle 31-vuotiaista viidesosa. Aluejärjestöiltä ja paikallisyhdistyksiltä hyvinvoinnin tueksi toivottiin eniten liiketoimintaa tukevaa verkostoitumista, tietoa kuntoutusmahdollisuuksista, säännöllistä ryhmäliikuntaa sekä kulttuuri- ja virkistystapahtumia.

Valtaosalla yrittäjistä on riittävästi voimavaroja ja niitä vaalitaan. Yrittämisen arjessa omasta hyvinvoinnista huolehtiminen saattaa kuitenkin unohtua, kun yrittäjä innostuu ja uppoutuu työhönsä tai kantaa huolta yritystoimintansa jatkuvuudesta taloudellisesti epävarmoina aikoina. Tällöin yrittäjän läheisten ohella yrittäjäjärjestöt, yrittäjän yhteistyökumppanit sekä työterveyshuollot voivat havahduttaa yrittäjää itsestään ja omasta työkyvystään huolehtimiseen. Vastaajien joukossa oli myös voimakasta stressiä kokevia yrittäjiä, joiden voimavarat ovat erittäin vähäiset. He tarvitsevat sekä tukea jaksamiselleen, että neuvoja yritystoimintaansa. Avun hakemista ajoissa sekä Yrittäjän tukiverkon (www.yrittajantukiverkko.fi) tarjoamia palveluja on syytä korostaa yrittäjille suunnatussa viestinnässä.

Kyselyn taustaa

Kysely on toteutettu osana HYVE: Yritykset yhteistyötahojen tuella hyvinvointiin -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää toimintamalleja mikroyrittäjien hyvinvoinnin tukemiseksi. Hankkeen toteuttajina ovat toimineet Työterveyslaitos ja Varsinais-Suomen Yrittäjät. Hanketta ovat rahoittaneet ESR/Varsinais-Suomen ELY-keskus, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Työterveyslaitos.

Raportin ovat laatineet Susanna Lundell, Susanna Visuri ja Ritva Luukkonen.


» Raportti: Hyvinvointibarometri 2014 (pdf)

» Tiedote: Kaksi kolmasosaa yrittäjistä jaksaa töissä hyvin – kunnon lomiin yltää vain harva


Lisätietoja:
lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät, p. 050 502 0111, harri.hellsten@yrittajat.fi
erityisasiantuntija Susanna Visuri, Työterveyslaitos, p. 046 851 5912, susanna.visuri@ttl.fi