Tutkimus

Omistajanvaihdoksen toteutus ja onnistuminen ostajan ja jatkajan näkökulmasta

31.12.2013

ESIPUHE

Yrittäjien runsas ikääntyminen ovat sekä haaste että mahdollisuus omistajanvaihdosmarkkinoilla. Toisaalta suuri joukko yrityksiä ja liiketoimintoja on vailla uusia omistajia, mutta toisaalta tilanne tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden ostajille. Yrittäjyydestä kiinnostunut voi ryhtyä yrittäjäksi ostamalla yrityksen ja yrityksensä kasvattamisesta kiinnostunut voi valita ulkoisen kasvustrategian ja ostaa yrityksen tai liiketoiminnan. Valtakunnallisessa ja alueellisessa elinkeinopolitiikassa pitäisi nykyistä enemmän tarkastella omistajanvaihdoksia tärkeänä osana kasvuyrittäjyyden edistämistä, mutta toisaalta omistajanvaihdokset pitäisi nähdä myös merkittävänä osana yrittäjyyden edistämistä. Joka tapauksessa omistajanvaihdoksia on syytä jatkossa tarkastella entistä enemmän ostajien, olivat he sitten yrityksen kasvattajia tai yrittäjäksi ryhtyviä, näkökulmasta.

Käsillä oleva tutkimus kohdistuu vuosina 2008—2012 omistajanvaihdoksen toteuttaneisiin ostajiin ja perheyritysten jatkajiin sekä heidän omistajanvaihdosprosesseihinsa valmistelusta toteutukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen vaihdoksen jälkeen. Tämän tutkimuksen suurin haaste oli päästä kohderyhmään käsiksi. Julkista rekisteriä omistajanvaihdosten toteutumista tai yrityskaupoista ei ole saatavilla. Tiedonkeruun kuitenkin mahdollisti ensinnäkin Finnvera, joka välitti kyselyä osana sähköistä uutiskirjettään omille yritysostaja-asiakkailleen sekä toisekseen laaja omistajanvaihdosedistäjien ja -asiantuntijoiden joukko ympäri Suomea, jotka välittivät tietoja toteutuneista omistajanvaihdoksista omilla alueillaan.
Tämän tutkimus toteutettiin osana ESR-rahoitteisesta Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua –hanketta, joka on Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttama tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeen taustalla on tarve saada omistajanvaihdoksista ja yrityskaupoista luonnollinen osa yritysten liiketoimintojen kehittämistä ja yritysten kasvuprosessia. Hankkeessa on tarkasteltu omistajanvaihdoksia niin myyjien, ostajien, potentiaalisten ostajien kuin asiantuntijoiden ja rahoittajienkin näkökulmasta. Hankkeen muut toimenpiteet ovat keskittyneet Etelä- Pohjanmaalle, mutta tämä tutkimus toteutettiin valtakunnallisena.

Haluamme kiittää Euroopan sosiaalirahastoa ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta tämän tutkimuksen rahoittamisesta. Lisäksi haluamme kiittää Finnveraa, Suomen Yrittäjiä, TEM / Omistajanvaihdosten valtakunnallista koordinointia, Suomen Omistajanvaihdosseuraa sekä Suomen Uusyrityskeskuksia hyvästä yhteistyötä tämän tutkimuksen eri vaiheissa.

Tutkijaryhmän puolesta
Elina Varamäki
dosentti, KTT, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

TIIVISTELMÄ

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää omistajanvaihdoksen toteuttaneiden ostajien ja jatkajien kokemuksia ja näkemyksiä omistajanvaihdoksesta. Tätä tavoitetta lähestyttiin viiden alaongelman kautta:

  1. Millaisia ostajat ja ostokohteet ovat profiililtaan?
  2. Miten omistajanvaihdosprosessi toteutui ja onnistui?
  3. Miten tärkeinä omistajanvaihdoksen toteuttaneet pitivät eri asiantuntijapalveluja vaihdoksen yhteydessä?
  4. Miten ostajat ja jatkajat ovat kehittäneet ostamaansa liiketoimintaa omistajanvaihdoksen jälkeen?
  5. Miten ostetut yritykset ovat menestyneet suhteessa kilpailijoihin omistajanvaihdoksen jälkeen?

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2013 internet-kyselyllä lähettämällä kyselylomake vuosina 2008—2012 omistajanvaihdoksen toteuttaneille ostajille ja jatkajille. Kaikkiaan vastauksia saatiin 357.

Tulosten mukaan pk-yritysten omistajanvaihdokset onnistuvat; yli neljä viidesosaa ostajista ja jatkajista piti omaa vaihdostaan onnistuneena tai erittäin onnistuneena. Tutkimus kertoo myös omistajanvaihdosten paikallisuudesta, sillä yli 60 % ostajista ja myyjistä tunsi toisensa entuudestaan. He olivat läheltä toisiaan myös maantieteellisesti. Arvonmääritys ja myyjän korkea hintapyyntö olivat ostajien näkökulmasta suurimmat ongelmat omistajanvaihdosprosessissa. Kaikki muut ongelmat koettiin erittäin vähäisinä. Positiivista on myös, että omistajanvaihdoksen jälkeen ostajat kehittävät yrityksiä aktiivisesti. Taloustaantumasta huolimatta omistajaa vaihtaneet yritykset ovat jopa kasvaneet. Tärkeimmät omistajanvaihdospalvelujen tarjoajat olivat olleet Finnvera, pankki sekä oma tilitoimisto. Ostajien tyytyväisyys omistajanvaihdospalveluihin oli yhteydessä vaihdoksen jälkeiseen yrityksen menestymiseen. Haasteena on, että yritysten ja yrittäjien palvelutarpeet voivat jäädä tunnistamatta. Kaikkiaan tutkimus osoittaa, että yritys- ja liiketoimintaostot ovat erinomainen tapa sekä ryhtyä yrittäjäksi että kasvattaa yritystä. Näitä vaihtoehtoja pitäisi nykyistä enemmän tuoda esiin varteenotettavina strategioina uusperustannan ja orgaanisen kasvun rinnalle.

» Omistajanvaihdoksen toteutus ja onnistuminen ostajan ja jatkajan näkökulmasta.

Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Juha Tall, Anmari Viljamaa & Aapo Länsiluoto 2013.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä B74, 119s.

Yhteystiedot:

Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja Kulttuuri,
PL 412, 60101 Seinäjoki, elina.varamaki@seamk.fi