Tutkimus

Omistajanvaihdosbarometri 2012

4.10.2012


ESIPUHE

Suomessa yrittäjät ovat keskimäärin hieman vanhempia kuin kollegansa muissa EU-maissa. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan 55–74 -vuotiaiden yrittäjien osuus yrittäjäkunnasta oli 30 % vuonna 2010 ja heidän määränsä oli 74 200. Valtaosa näiden ikääntyvien yrittäjien liiketoiminnoista on kannattavaa ja markkinatarpeeseen vankasti tukeutuvaa elinvoimaista liiketoimintaa. Tämä yrittäjien ikääntymisen johdosta vapautuva markkinapotentiaali ja sen säilyttäminen tulisi olla painopisteenä yritys-, maakunta- ja valtakunnan tasolla. Huolestuttavaa on, että lopettamista harkitsevien yrittäjien määrä on vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut. Nyt liki 30 % ikääntyvistä yrittäjistä aikoo lopettaa liiketoimintansa. Tässä ov-barometrissa keskitytään nimenomaan ikääntyvien yrittäjien ja heidän liiketoimintojensa omistajanvaihdosnäkymiin.

Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin taustalla on edelleen kasvava tarve omistajanvaihdoksiin koko Suomessa suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen vuoksi sekä toisaalta tarve entistä laadukkaimpiin omistajanvaihdosten toteutuksiin. Barometri antaa erittäin kattavan kuvan tämän hetken tilanteesta niin valtakunnallisesti kuin eri maakuntienkin osalta ja tarjoaa näin pohjatietoa alueellisille toimijoille entistä laadukkaampien omistajanvaihdospalvelujen tuottamiseksi. Omistajanvaihdosten julkista edistämistyötä on tehty Suomessa näkyvämmin yli 10 vuoden ajan. Eri maakunnat ovat tehneet tätä työtä eri intensiteetillä. Ne maakunnat, joissa on pystytty pitkäjänteisesti rakentamaan maakunnallista omistajanvaihdosten neuvontatyötä, erottuvat positiivisesti tämänkin tutkimuksen valossa. Samoin ne yritykset, joissa on aktiivisesti panostettu liiketoiminnan kehittämiseen ja tuoreuttamiseen erottuvat joukosta. Näissä yrityksissä omistajanvaihdos nähdään enemmän mahdollisuuksia sisältävänä kuin ongelmallisena asiana.

Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisen Omistajanvaihdosten koordinointihankkeen yhtenä tavoitteena on varmistaa, että kaikkialla Suomessa pk-yrityksillä olisi käytettävissään tasalaatuiset omistajanvaihdospalvelut. Omistajanvaihdospalvelut on nähtävä palvelukokonaisuutena, jossa sekä julkisilla että yksityisillä toimijoilla on kaikilla oma roolinsa ja maakunnallisen toimijoiden yhteis-työn on oltava organisoitua ja johdettua. Tutkimuksen keskeisenä johtopäätöksenä esitetään, että omistajanvaihdosten edistämistyö pitää saada pitkäjänteisemmäksi ja että edistämistyöhön tarvitaan sekä valtakunnallista koordinointia että maakunnallisia omistajanvaihdosten neuvontapisteitä. Edelleen omistajanvaihdosprosessien edistämiseen pitää rakentaa valtakunnallisesti ideaalimalli, joka on tavoitetila palvelutarjottimesta ja edistämistoimista. Kussakin maakunnassa pitäisi yrittäjille pystyä osoittamaan tähän ideaalimalliin vastaava omistajanvaihdosten palvelutarjotin.

Haluan lämpimästi kiittää Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkijatiimiä erinomaisesti toteutetusta tutkimuksesta. Lisäksi haluan kiittää Suomen Yrittäjiä yhteistyöstä tutkimusaineiston kokoamiseksi. Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Tapani Kaskela

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen päätavoitteena oli tuottaa tietoa 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien yrittäjien näkemyksistä yrityksensä jatkuvuuden suhteen lähimmän kymmenen vuoden aikana tai sen jälkeen, kun he ovat jäämässä eläkkeelle. Lisäksi tavoitteena oli selvittää yrittäjien tarpeita omistajanvaihdokseen liittyvien palveluiden suhteen ja näiden palveluiden saatavuutta ja laatua tällä hetkellä, luopuja-yrittäjän roolia omistajanvaihdoksen jälkeen, yritysten kehittämiseen ja kasvattamiseen panostamista sekä vertailla tuloksia maakunnallisesti ja tuottaa näkemyksiä siitä, mitä toimenpiteitä omistajanvaihdosten edistämiseksi valtakunnassa olisi seuraavaksi tehtävä. Tutkimusaineisto kerättiin nettikyselyllä (Digium) Suomen Yrittäjien vähintään 55-vuotiailta jäseniltä. Kaikkiaan vastauksia saatiin 2 843 ja vastausprosentti oli 19,8 %. Tutkimus on toteutettu osana MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007–2013 (APAKE) / Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi –hanketta.

Vastaajista 38 % arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle siinä vaiheessa, kun hän itse luopuu päävastuusta esim. eläkkeelle jäämisen myötä. 28 % arvioi yrityksen toiminnan loppuvan kokonaan siinä vaiheessa. 20 % uskoi löytävänsä jatkajan perheen sisältä eli yritystoiminta siirtyisi näin sukupolvenvaihdoksen kautta eteenpäin. Joka kymmenes vastaaja ilmoitti, että samassa yrityksessä on muita omistajia, jotka jatkavat toimintaa siinä vaiheessa, kun hän itse jää sivuun. Sukupolvenvaihdokseen uskovista 69 %:lla jatkaja oli jo selvillä.

Suurimpina haasteina aikaisempien tutkimusten tapaan vastaajat pitivät jatkajan tai ostajan löytymistä ja arvonmääritystä. Riittävimpänä vastaajat pitivät omassa maakunnassaan yksityisten asiantuntijoiden palvelu-tarjontaa. Parhaana oman maakunnan ov-palvelutarjonnan kokonaistasoa pidettiin Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ja heikoimpana Kymenlaaksossa. Osa vastaajista oli erittäin kiinnostunut erilaisista asiantuntija-tehtävistä muissa yrityksissä oman omistajanvaihdoksensa tai yritystoiminnasta luopumisensa jälkeen.

Yli kolmasosa tavoitteli yrityksessään kasvua viiden vuoden tähtäimellä. Investointiaikomukset eivät kuitenkaan olleet kovin merkittäviä. 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien yrittäjien toiminnassa painottuu erityisesti olemassa olevan kehittäminen niin koko Suomessa kuin kussakin maakunnassa sen sijaan että pyrittäisiin siirtymään olemassa olevasta johonkin uuteen.

Tutkimuksen keskeisenä johtopäätöksenä esitetään, että omistajanvaihdosten edistämistyö pitää saada pitkä-jänteisemmäksi ja että edistämistyöhön tarvitaan sekä valtakunnallista koordinointia että maakunnallisia omistajanvaihdosten neuvontapisteitä. Edelleen omistajanvaihdosprosessien edistämiseen pitää rakentaa valtakunnallisesti ideaalimalli, joka on tavoitetila palvelutarjottimesta ja edistämistoimista. Kussakin maa-kunnassa pitäisi yrittäjille pystyä osoittamaan tähän ideaalimalliin vastaava omistajanvaihdosten palvelutarjotin. Ov-palvelutarjottimen pitää mahdollistaa monentasoiset palvelut ja yksilölliset palvelupolut maakunnissa.

» Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2012

Lue tiedoteet:


Yhteystiedot:

Elina Varamäki
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki