Tutkimus

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä -kysely 2009

25.8.2009

Tiivistelmä

Suomen Yrittäjät teki kyselyn touko-kesäkuussa 2009 koskien paikallista sopimista pk-yrityksissä. Kyselyssä tarkasteltiin paikallisen sopimisen nykytilannetta ja sopimisvalmiuksia Suomen Yrittäjien jäsenistössä sekä paikallisen sopimisen vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että kokemukset paikallisesta sopimisesta ovat hyviä niissä yrityksissä, joissa jo on käytetty työehtosopimusten tai työlainsäädännön tarjoamia joustoja. Tarpeelliseksi koetun paikallisen sopimisen esteeksi on noussut riski tehdyn sopimuksen riitauttamisesta sekä se, ettei työlainsäädäntö salli tarvittavia poikkeamia. Nykyistä laajemmilla paikallisen sopimisen mahdollisuuksilla olisi merkitystä etenkin työaikajoustojen, työntekijöiden luottamuksen ja sitoutumisen kannalta sekä selviämismahdollisuuksiin kriisitilanteissa.

  • Paikallisen sopimisen nykytilanteen osalta voidaan todeta, että jouston mahdollisuudet tunnetaan huonoimmin mikroyrityksissä
  • Pienimpien yritysten asema korostui myös kun katsottiin järjestäytymisastetta; vain 20 % alle 5 henkilöä työllistävistä vastaajayrityksistä kuului työehtosopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon, eli sovelsi työehtosopimusta normaalisitovana, kun keskisuurista yrityksistä peräti 74 % kuului alansa työnantajaliittoon. Asialla on merkitystä paikallisen sopimisen taustatekijänä sikäli, että paikallisen sopimisen mahdollisuudet ovat jonkin verran vähäisemmät niissä yrityksissä, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovana.
  • Vastaajista noin 40 % oli poikennut työlainsäädännön tai työehtosopimusten määräyksistä paikallisesti sopien. Niillä, jotka olivat poikenneet paikallisesti sopien, oli varsin hyvät kokemukset paikallisesta sopimisesta; yli 90 % ilmoitti, että kokemukset olivat erittäin hyviä tai melko hyviä.
  • Tarpeellisen paikallisen sopimisen esteiksi nousivat erityisesti riski tehdyn sopimuksen riitauttamisesta sekä se, ettei työlainsäädäntö tai työehtosopimus salli tarpeelliseksi koettuja poikkeamia. Vain alle 10 % vastaajista piti paikallista sopimista koskevaa sääntelyä riittävän selkeänä.
  • Paikallisen sopimisen vaikuttavuus arvioitiin suurimmaksi työaikajoustojen ja työntekijöiden luottamuksen ja sitoutumisen kannalta. Peräti 75 % yrittäjistä arvioi, että laajemmat sopimismahdollisuudet helpottaisivat selviämismahdollisuuksia poikkeustilanteissa.
  • Vain 7 % vastaajista koki, ettei paikallisen sopimisen laajentamiselle ole lainkaan tarvetta. Lähes puolet koki, että laajemmille poikkeamismahdollisuuksille olisi paljon tarvetta. Vastaajien mukaan paikallisen sopimisen tukeminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia. 68 % vastaajista katsoi, että paikallista sopimista voitaisiin tukea yksinkertaistamalla paikallista sopimista koskevaa lainsäädäntöä. 59 % koki, että paikallista sopimista voitaisiin tukea mahdollistamalla nykyistä laajempi paikallinen sopiminen. Paikallista sopimista koetaan tarvittavan eniten säännölliseen työaikaan ja ylitöihin liittyvistä kysymyksistä.

Muistion kyselyn tuloksista ovat laatineet
työmarkkina-asioiden päällikkö Merja Hirvonen,
lainopillinen asiamies Outi Tähtinen ja
ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät.

>> Lue muistio: Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä 2009

>> Kalvosarja pdf-muodossa: Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä 2009

>> Lue tiedote: Pienyrityksillä hyvät kokemukset paikallisesta sopimisesta
– Kehittäminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia