Tutkimus

Pk-ilmastobarometri 2020

23.6.2020

Esipuhe ja aineisto

Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat haasteet ympäristölle, taloudelle ja hyvinvoinnille ovat nousseet laajasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yrityksillä on iso rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, etenkin puhtaiden ratkaisujen ja teknologioiden kehittäjinä sekä vähähiilisten ja resurssitehokkaiden toimintatapojen toteuttajina.

Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen muokkaavat markkinoita ja tulevat vaikuttamaan yhä laajemmin yrityskenttään. Markkinoiden muutos riippuu paljon asetetuista ohjauskeinoista, teknologian kehittymisestä sekä muutoksista kuluttajien ja yritysten käyttäytymisessä. Vaikutukset yrityksiin riippuvat yrityksen toimialasta ja liiketoimintakonseptista. Joillekin yrittäjille muutos voi olla merkittävä ja joillekin hyvin pieni. Jotkut yritykset hyötyvät muutoksesta, ja joillakin se luo merkittäviä haasteita yritystoiminnalle.

Kevään 2020 Pk-yritysbarometrin yhteydessä kysyttiin näkemyksiä ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien vaikutuksista yrityksiin mahdollisuuksien ja haasteiden näkökulmasta sekä yritysten tekemistä päästöjä vähentävistä toimista ja niiden ajureista. Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä kysely perustuu 4 600 pk-yrityksen vastauksiin. Se kuvaa siten kattavasti koko suomalaista pk-yrityskenttää. Taloustutkimus toteutti kyselyt vuoden 2019 lopussa ennen koronakriisin syntyä. Varsinainen Pk-yritysbarometri julkaistiin helmikuussa 2020. Tämä raportti käy tarkemmin läpi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä kysymyksiä.

Koronakriisin vaikutukset ja poliittiset toimenpiteet kriisistä ylipääsemiseksi ovat ymmärrettävästi olleet politiikan keskipisteenä vuoden 2020 kevään ja alkukesän aikana. Koronakriisin myötä yrityksillä on fokuksena kriisistä selviytyminen, ja sillä voi olla merkitystä investointien ajankohtaan. Riippumatta kriisistä ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja tarvittavat toimet ilmastonmuutoksen hillintään ovat joka tapauksessa edessä ja vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön ja käyttäytymiseen.

Raportin on laatinut Sampo Seppänen.

» Pk-ilmastobarometri 2020