Tutkimus

PK-yritys – hyvä työnantaja 2009

8.7.2009

Johdanto

Mikä on työelämän laatu pk-yrityksissä työntekijöiden mielestä ja mihin suuntaan se on kehittymässä?

Suomen työmarkkinoilla tulee tapahtumaan lähivuosina suuria muutoksia. Taloustilanteesta riippumatta Suomen työikäinen väestö ikääntyy ja lisää työvoimaa tarvitaan. Työurien pituutta tulee kasvattaa ja myös Suomen ulkopuolelta tulevalle työvoimalle on tarvetta. Samaan aikaan työnteon erilaiset muodot moninaistuvat. Muutoksien rinnalla on tärkeää huolehtia, että työelämän vetovoimaisuus lisääntyy.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat keskeisessä asemassa muuttuvilla työmarkkinoilla. Pk-yritykset työllistävät yli 60 % yksityisen sektorin työvoimasta ja suurin osa uusista työpaikoista on viime vuosina syntynyt pk-yrityksiin.

Hyvät työolot ovat tärkeä tekijä tämänhetkisessä taloustilanteessa ja lähitulevaisuuden muutoksissa niin yritykselle kuin työntekijöillekin. Työntekijöiden hyvinvointi luo hyvinvointia myös yrityksille, ja hyvien työolojen merkitys korostuu erityisesti vaikeassa taloustilanteessa.

Suomen Yrittäjät haluaa osaltaan tämän selvityksen kautta osallistua keskusteluun suomalaisen työelämän laadusta erityisesti pk-yrityksissä nyt ja lähitulevaisuudessa.

Aineisto

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä oman työelämänsä laadusta. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Tutkimus pohjautuu palkansaajilta saatuihin tietoihin heidän oman työelämänsä laadusta ja sen muutoksista. Vuonna 2008 vastaajia oli 762 yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia työssä olevia palkansaajia.

Suomen Yrittäjät on tätä selvitystä varten analysoinut vuoden 2008 työolobarometrin yhteydessä kerättyjä tietoja ja tehnyt niistä työpaikan koon mukaisia tarkasteluja. Suomen Yrittäjät on tehnyt vastaavanlaisia tarkasteluita kuusi kertaa aikaisemmin 2000-luvulla. Selvitykseen on otettu mukaan vain osa työolobarometrin laajasta tutkimusaineistosta siten, että on pyritty löytämään muutamia työelämän laadun ja ajankohtaisen keskustelun kannalta olennaisia ja keskeisiä tekijöitä. Tarkastelussa ovat mukana vain yksityisen sektorin työpaikat.

Aluksi pk-yritysten asemaa työnantajina on tarkasteltu tilastollisesti perustuen Tilastokeskuksen yritysrekisteriin. Barometriä koskevat tekstiosiot on kirjoitettu Suomen Yrittäjien toimesta. Selvityksen ovat laatineet lainopillinen asiamies Outi Tähtinen ja ekonomisti Harri Hietala.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemat tiedot työolobarometristä löytyvät ministeriön internet-sivuilta www.tem.fi/julkaisut, ja vanhemmat työ- ja elinkeinotoimistojen sivuilta osoitteesta www.mol.fi/julkaisut.

Helsingissä 8.7.2009

Suomen Yrittäjät ry

>> Lue selvitys: Pk-yritys – Hyvä työnantaja 2009

>> Kalvosarja – Pk-yritys -Hyvä työnantaja 2009 (pdf-tiedosto)

>> Lue tiedote: Pienten yritysten hyvistä työoloista suuntaviivoja lainsäädännön kehittämiseen