Tutkimus

Pk-yritys – hyvä työnantaja 2012

26.11.2012

Pk-yritys – hyvä työnantaja 2012

Valtiovallan keskeisenä tavoitteena on saada ihmiset pysymään työelämässä pidempään. Hyvillä työoloilla ja varhaisella puuttumisella työpaikkojen ongelmiin ehkäistään työurien katkeaminen ennen aikojaan.

Parhaimmillaan hyvät työolot lisäävät merkittävästi yrityksen tuottavuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Työikäisen väestön vähentyessä työskentelyolosuhteisiin panostaminen enemmän on yrityksille myös tärkeä kilpailukeino niiden pitäessä kiinni osaavista työntekijöistä.

Pienten ja keskisuurten yritysten merkitystä muuttuvilla työmarkkinoilla ei voi väheksyä. Pk-yritykset työllistävät yli 60 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta, ja suurin osa uusista työpaikoista syntyy edelleen pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat kantaneet myös vastuunsa työpaikkojen säilyttämisessä viime aikojen vaikeassa taloustilanteessa.

Suomen Yrittäjät osallistuu tämän selvityksen kautta keskusteluun suomalaisen työelämän laadusta erityisesti pk-yrityksissä nyt ja lähitulevaisuudessa. Erityisenä painopistealueena tämän vuoden selvityksessä on sen tarkastelu, miten työntekijän työsuhteen keskeisiä työehtoja koskeva työpaikkakohtainen sopiminen on vaikuttanut työntekijöiden tyytyväisyyteen työehtoihin.

Selvityksen perusteella työntekijät alle 10 hengen mikroyrityksissä ovat kaikkein tyytyväisimpiä työaikoihinsa, palkkoihinsa ja esimiehiinsä. On huomionarvoista, että kyseessä ovat työntekijät juuri niissä yrityksissä, joissa työehdoista sovitaan kaikkein eniten yksilöllisesti.

Aineisto

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä oman työelämänsä laadusta.

Tiedot kerätään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä syys-lokakuussa. Tutkimus pohjautuu palkansaajilta saatuihin tietoihin heidän oman työelämänsä laadusta ja sen muutoksista. Vuonna 2011 vastaajia oli 806 yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia työssä olevia palkansaajia.

Suomen Yrittäjät on tätä selvitystä varten analysoinut vuoden 2011 työolobarometrin yhteydessä kerättyjä tietoja ja tehnyt niistä työpaikan koon mukaisia tarkasteluja. Tarkastelussa ovat mukana vain yksityisen sektorin työpaikat. Ensimmäisessä jaksossa pk-yritysten asemaa työnantajina on tarkasteltu yleisesti Tilastokeskuksen yritysrekisterin perusteella.

Selvitykseen on otettu mukaan vain osa työolobarometrin laajasta tutkimusaineistosta siten, että on pyritty löytämään muutamia työelämän laadun ja ajankohtaisen keskustelun kannalta olennaisia ja keskeisiä tekijöitä. Erityisesti huomiota on kiinnitetty paikallisen sopimisen vaikutuksiin, jota koskevat kysymykset olivat tutkimuksessa mukana nyt toista kertaa. Vastauksia ensimmäistä kertaa mukana olleisiin kysymyksiin työntekijöiden elämäntilanteen huomioimisesta työpaikoilla on myös tarkasteltu tässä yhteydessä.

Barometrissä paikallisella sopimisella tarkoitetaan, että sovittavista asioista neuvotellaan erikseen työpaikkatasolla sen sijaan että toimittaisiin pelkästään kunkin alan yleisten työehtosopimusten mukaan. Paikallisiksi sopimuksiksi on näin ollen katsottu sekä luottamushenkilöiden työpaikalla neuvottelemat että yksilöllisesti työntekijän ja työnantajan välillä solmitut sopimukset. Tarkastelu on tältä osin rajoitettu koskemaan työajoista ja palkkauksesta sopimista, koska näiden on todettu olevan paikallisen sopimisen kaksi yleisintä aihealuetta.

Selvitys julkaistaan internetissä tällä sivulla. Osoitteesta löytyy myös lisää tarkempaa tilastotietoa tässä selvityksessä esitetyn pohjaksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemat tiedot sekä tämän että edellisvuosien työolobarometreistä löytyvät ministeriön internet- sivuilta www.tem.fi/julkaisut.


>> Lue raportti: Pk-yritys Hyvä työnantaja 2012 (pdf-tiedosto)

>> Pk-yritys Hyvä työnantaja 2012 kalvosarja (pdf-tiedosto)


Raportin ovat laatineet:

Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, atte.rytkonen@yrittajat.fi
Ekonomisti Petri Malinen, petri.malinen@yrittajat.fi
Johtaja Rauno Vanhanen, rauno.vanhanen@yrittajat.fi