Tutkimus

Pk-yritys – Hyvä työnantaja 2014

29.10.2014

ESIPUHE

Valtiovallan yhtenä keskeisenä tavoitteena on saada ihmiset pysymään työelämässä pidempään. Tämänhetkisessä taloustilanteessa ja lähitulevaisuuden muutoksissa hyvät työolot ovat olennainen tekijä pyrittäessä varmistamaan työpanoksen riittävyys taloudessa ja ehkäistäessä työurien ennenaikaista katkeamista. Parhaimmillaan hyvät työolot parantavat merkittävästi yrityksen tuottavuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Työikäisen väestön vähentyessä työskentelyolosuhteisiin panostaminen on yrityksille myös tärkeä kilpailukeino niiden pyrkiessä pitämään kiinni osaavista työntekijöistä.

Työmarkkinat ovat muutoksen kourissa. Pienten ja keskisuurten yritysten merkitystä näiden muutosten keskiössä ei voi väheksyä. Pk-yritykset työllistävät yli 60 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta, ja suurin osa uusista työpaikoista syntyy edelleen pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat kantaneet myös vastuunsa työpaikkojen säilyttämisessä viime vuosien vaikeassa taloustilanteessa.

Suomen Yrittäjät osallistuu tällä vuosittaisella selvityksellä keskusteluun suomalaisen työelämän laadusta erityisesti pk-yrityksissä nyt ja lähitulevaisuudessa. Erityisinä painopistealueina tämän vuoden selvityksessä ovat työnteon mielekkyys, työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan työskentelyynsä, esimiestyöskentely sekä työntekijöiden kohtaama syrjintä. Kuten aiempina vuosina, on tämänkin vuoden tulosten perusteella iloksemme todettavissa, että työntekijät voivat pienemmissä yrityksissä hyvin.

Helsingissä 29.10.2014

Suomen Yrittäjät


AINEISTO

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä oman työelämänsä laadusta. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä syys-lokakuussa. Tutkimus pohjautuu palkansaajilta saatuihin tietoihin heidän oman työelämänsä laadusta ja sen muutoksista. Vuonna 2013 vastaajia oli 1 121 yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia työssä olevia palkansaajia.

Suomen Yrittäjät on tätä selvitystä varten analysoinut vuoden 2013 työolobarometrin yhteydessä kerättyjä tietoja ja tehnyt niistä työpaikan koon mukaisia koonteja. Tarkastelussa ovat mukana vain yksityisen sektorin työpaikat. Ensimmäisessä luvussa pk-yritysten asemaa työnantajina on tarkasteltu yleisesti pääasiassa Tilastokeskuksen yritysrekisterin perusteella.

Selvitykseen on otettu mukaan vain osa työolobarometrin laajasta tutkimusaineistosta. Pyrimme löytämään muutamia työelämän laadun ja ajankohtaisen keskustelun kannalta olennaisia ja keskeisiä tekijöitä. Tulevaisuudessa laadukkaan työelämän merkitys korostuu entisestään ja tämän vuoksi huomiota on tänä vuonna kiinnitetty erityisesti työntekijöiden työssä jaksamiseen. Tähän liittyvät työntekijöiden kokemus työn mielekkyydestä, työntekijöiden ja työnantajan välinen luottamus sekä avoimuus, työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyys sekä joustavat mahdollisuudet sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämän vaatimukset

TIIVISTELMÄ

  • Pienet ja keskisuuret (alle 250 hengen) yritykset työllistävät noin 63 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.
  • Mikroyritysten työntekijät pystyvät vaikuttamaan eniten omaan työtahtiin, työtehtäviin sekä töiden jakoon.
  • Mikro- ja pienyritysten työntekijät ovat tyytyväisimpiä työntekijöiden ja työnjohdon välisiin suhteisiin sekä esimiestyöskentelyyn.
  • Mitä pienempi työpaikka, sitä vähemmän työntekijät kokevat siellä esiintyvän eriarvoista kohtelua tai syrjintää.
  • Työntekijöiden luottamus työpaikkansa säilyvyyteen on pienemmissä yrityksissä korkeammalla tasolla kuin suuryrityksissä
  • Enemmistö työntekijöistä kaikenkokoisissa yrityksissä kokee työnteon mielekkyyden ja työhalujen pysyneen ennallaan.

Raportin on laatinut:
Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, atte.rytkonen@yrittajat.fi

» Lue raportti: Pk-yritys — Hyvä työnantaja 2014 (pdf-tiedosto)
» Pk-yritys — Hyvä työnantaja 2014 kalvosarja (pdf-tiedosto)
» Lue tiedote: Pienessä yrityksessä työntekijä voi vaikuttaa työhönsä eniten