Tutkimus

Pk-yritysbarometri 1/2003

1.3.2003

Tiivistelmä tuloksista

Pk-yritykset eivät usko kasvun hiljenevän

Talouskasvu jatkuu ja sen mukana pk-yrityksiin syntyy edelleen uusia työpaikkoja. Yli puolet Pk-yritysbarometriin vastanneista katsoo suhdanteiden pysyvän ennallaan ja kasvua odottavia on lähes kolmannes vastanneista. Odotukset ovat pysyneet parin viime vuoden keskimääräisellä tasolla.

Pk-yritysten työllisyyden kasvunäkymät seuraavan vuoden aikana ovat paremmat kuin viime syksynä. Vaikka pk-yritysten liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan, kannattavuuden paranevan ja investointien lisääntyvän, odotukset ovat lievästi alaspäin osoittavalla trendillä. Pk-yritysten viennin, joka on alle 10 prosenttia pk-yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta, odotetaan kasvavan viime vuosien malliin.

Pk-yritykset ovat osaltaan estäneet työttömyysasteen nousun kansainvälisestä taantumasta huolimatta työllistämällä uusia työntekijöitä ja näin pitäneet yllä kuluttajien luottamusta. Kuluttajien luottamus on puolestaan välttämätöntä kotimarkkinoiden kasvulle ja näin myös pk-yritysten kasvunäkymille. Jos kansantalous ei käänny syksyyn mennessä nykyistä nopeammalle kasvu-uralle, pk-yritysten mahdollisuudet pitää yllä työllisyyttä saattavat kuitenkin heiketä niin paljon, että myös kuluttajien luottamus ja kotimarkkinoiden kehitys alkavat vähitellen heikentyä.

Uusia työpaikkoja syntyy, mutta vähemmän kuin ennen

Pk-yritysten työllisyyden odotetaan edelleen paranevan. Työllisyysodotusten saldoluku, joka lasketaan työllisyyttään kasvattavien yritysten osuuden ja työllisyyttään pienentävien yritysten osuuden erotuksena, on noussut viime syksystä kahdella 12:een. Varsinkin rakennusalan pk-yritysten työllisyysnäkymät ovat parantuneet kevään aikana.

Niiden pk-yritysten, joilla ei ole lainkaan rekrytointitarvetta, osuus on noussut kahden vuoden takaisesta 31 prosentista 35 prosenttiin. Tärkeimmät työllistämisen esteet niillä yrityksillä, joilla on rekrytointitarvetta, ovat työvoimakustannukset, ammattimaisen työvoiman saatavuus sekä tuotteiden ja palveluiden kysynnän riittämättömyys ja epävarmuus.

Pk-yritysten kasvuhakuisuus pysynyt ennallaan

Kasvuhakuisten pk-yritysten osuus on pysynyt viime vuoden tasolla 54 prosentissa. Myynnin ja markkinoinnin merkitys kasvukeinona on korostunut pk-yritysten yleisten suhdannenäkemysten tasaantumisten myötä.

Lähes kaksi kolmesta kasvuhaluttomasta pk-yrityksestä pitää yrityksen nykyistä sopivaa kokoa tärkeimpänä kasvuhaluttomuuden syynä. Kysynnän riittämättömyys ja kireä kilpailutilanne ovat tärkeimmät kasvun esteet. Työvoimakustannukset ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ovat myös selkeitä esteitä.

Sukupolven- tai omistajanvaihdokset alkavat uhkaavasti jo lisääntyä

Sukupolven- tai omistajanvaihdos on jo tapahtunut 16 prosentilla pk-yrityksistä viimeksi kuluneen 5 vuoden aikana. Sukupolven- tai omistajanvaihdos on odotettavissa 18 prosentilla pk-yrityksistä seuraavan viiden vuoden aikana. Lähimmän kahden vuoden aikana vaihdos on odotettavissa lähes 20 000 pk-yrityksessä.

Seuraavan viiden vuoden aikana noin 40 000 yritystä tulee omistajanvaihdostilanteeseen, jolloin omistajanvaihdoksen onnistumisesta riippuu näissä yli 100 000 työpaikkaa.

Rahoitusongelmat haittaavat kasvuyritysten kehittymistä

Rahoitus ei ole yrityksille tällä hetkellä keskeinen ongelma. Ulkoista rahoitusta yrityksillä on sitä enemmän, mitä kasvuhakuisemmasta yrityksestä on kyse. Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä 65 prosentilla on ulkoista rahoitusta, ja uutta luottoa viimeisen 12 kuukauden aikana on hankkinut 39 prosenttia näistä yrityksistä. Uusia luottoja arvioi hankkivansa 33 prosenttia kasvuyrityksistä seuraavan 12 kuukauden aikana.

Viimeisen viiden vuoden aikana sukupolven- tai omistajanvaihdoksen toteuttaneista pk-yrityksistä 61 prosentilla on ulkoista rahoitusta. Niistä pk-yrityksistä, joilla vaihdosta ei ole tapahtunut, 51 prosentilla on ulkoista rahoitusta. Viimeisen vuoden aikana ulkoista rahoitusta on hankkinut 33 prosenttia sukupolven- tai omistajanvaihdoksen toteuttaneista pk-yrityksistä.

Voimakkaasti kasvuhakuisilla yrityksillä rahoituksen hankkiminen on tärkein yrityksen kehittämisen este kireän kilpailutilanteen jälkeen. Rahoituksen saatavuus vaikeuttaa myös sukupolven- ja omistajanvaihdoksia. Rahoitusongelmat liittyvät selvästi yrityksen kasvuun ja sukupolvenvaihdoksiin.

Ulkoisen rahoituksen määrä vähenee

Ulkoista rahoitusta käyttävien yritysten osuus on vähentynyt viime vuoden keväästä viidellä prosenttiyksiköllä 53 prosenttiin. Uutta ulkoista rahoitusta edellisen 12 kuukauden aikana ottaneiden yritysten osuus on myös vähentynyt kolmella prosenttiyksiköllä 24 prosenttiin. Uusia luottoja aikoo hankkia 17 prosenttia yrityksistä. Vähennystä viime vuoden keväästä on kaksi prosenttiyksikköä.

Lähes kolmella ulkoista rahoitusta tarvitsevalla pk-yrityksellä neljästä ei ole vaikeuksia ulkoisen rahoituksen hankinnassa. Neljä viidestä yrityksestä ennakoi asiakkaiden maksuhäiriöiden pysyvän nykytasolla seuraavan 12 kuukauden aikana. Maksuhäiriöiden odottaa lisääntyvän 11 prosenttia ja vähenevän 6 prosenttia pk-yrityksistä.

Pk-yritysbarometri »

Baro Yhteenveto (yrittajat.fi)

Kalvosarja (1,9 Mt PowerPoint-tiedosto) »