Tutkimus

Sammanfattning 1/2019

12.2.2019

De små och medelstora företagens förväntningar om konjunkturutvecklingen under den närmaste framtiden har klart försämrats sedan hösten. Förändringen i SME-företagens konjunkturförväntningar är stor jämfört med barometern på hösten 2018. I och med att nationalekonomins tillväxt blir långsammare, så gott som halverades saldotalet för konjunkturutsikterna till 14. Sänkningen jämfört med den föregående barometern är 13 enheter. SME-företagens konjunkturförväntningar sjönk till samma nivå som 2014.

De förändrade konjunkturförväntningarna beror framför allt på den förutspådda minskningen i exporten. Dessutom väntas antalet byggnadsinvesteringar minska. Denna utveckling påskyndas av hushållens kraftiga skuldsättning. Tillväxten bygger allt mer på den privata konsumtionen, men den småningom tilltagande inflationen kommer att skära ner konsumtionsmöjligheterna.

29 procent av SME-företagen uppskattade att konjunkturerna blir bättre under de kommande 12 månaderna. 15 procent befarar att de kommer att försämras. Konjunkturförväntningarna är de mest positiva inom servicebranscher och industrin. Utvecklingen är lamast inom handeln, där saldotalet som beskriver läget är sämre än i de övriga huvudbranscherna. Betraktat enligt bransch skedde den största förändringen inom industrin och byggandet. En klart negativ förändring skedde även inom handeln och servicebranschen

Förväntningarna om omsättningsökningen blir svagare, investeringarna kommer inte i gång

SME-företagens förväntningar om omsättningsutvecklingen motsvarar mycket långt de allmänna konjunkturförväntningarna. Förväntningarna har sjunkit samtidigt som de allmänna konjunkturförväntningarna har försvagats. Saldotalet föll klart från höstens barometer och fick värdet 26. Detta ligger klart under det långsiktiga medeltalet för bra ekonomisk utveckling.

SME-företagens lönsamhetsförväntningar har försvagats samtidigt som den ekonomiska tillväxten har blivit långsammare. Saldotalet sjönk med sju enheter från hösten till 12. Förväntningarna om lönsamheten ligger klart under det långsiktiga medeltalet och är långt från nivån under goda ekonomiska förhållanden, som ligger kring 30 enheter.

Uppskattningar om utvecklingen av SME-företagens investeringar under den närmaste tiden sjönk och blev negativa. Till följd av den långsammare ekonomiska utvecklingen blev saldotalet gällande investeringar negativt i alla andra branscher utom industrin. Inom byggandet är förväntningarna om investeringarnas utveckling inom den närmaste tiden de svagaste. Förändringen sedan hösten är klar. Investeringarnas svaga utveckling torde berätta om SME-företagens förväntningar om ekonomins utveckling på längre sikt.

Nytt arbete skapas i SME-företag långsammare än tidigare.

Förbättringen av ekonomiska förhållanden syntes inte omedelbart som en lika stor förändring i SME-företagens personalförväntningar, eftersom företagen hade hållit fast vid sina anställda under den svaga ekonomiska konjunkturen. Även om den långsammare ekonomiska tillväxten försämrar förväntningarna om utvecklingen av antalet anställda, är barometerns resultat gällande utvecklingen av antalet anställda positivare än förväntningarna om den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Saldotalet för förväntningarna på 12 ligger dock klart under den långsiktiga normalnivån. Saldotalet sjönk med två enheter sedan hösten. En stor majoritet av SME-företagen, drygt 70 procent, tänker alltjämt hålla kvar sina nuvarande anställda. Det att lönerna förväntas stiga en aning långsammare än priserna på slutprodukter förbättrar för sin del sysselsättningsmöjligheterna.

Tillväxt från innovationssamarbete, internationalisering och digitalisering

Nationalekonomin behöver innovativa företag. Innovativa företag påverkar hela nationalekonomin på ett positivt sätt. Växande företag kan skapa nya arbetsplatser, och Finland behöver mera arbetsgivarföretag. Tillväxt är viktigt även med tanke på uppnåendet av bättre lönsamhet och ett bättre konkurrensläge. Antalet starkt tillväxtorienterade företag har legat på samma nivå under 1,5 års tid, men jämfört med situationen för två år sedan har antalet sjunkit.

Ekonomin växer långsammare än året innan. Trots den långsammare tillväxten påverkar digitaliseringen och robotiseringen tillsammans med annan teknologisk utveckling minst lika mycket, om inte mera företagens vardag. SME-företagen måste utvecklas för att vara framgångsrika och klara sig i konkurrensen.

Företagen söker framgång och konkurrensfördel från flera olika källor. 74 procent av företagen har till exempel investerat i informationsteknologi, programvaror eller maskiner och utrustning under de senaste 12 månaderna. Bland företagen har 56 procent utbildat sin personal. Det som också är positivt är att närmare en femtedel av SME-företagen har tagit i bruk nya affärsmodeller och en dryg fjärdedel ny teknologi.

Internationell verksamhet hör till allt fler SME-företags vardag, och företagen söker tillväxt och framgång från utrikeshandeln. Redan det att ett litet företag bestämmer sig att gå in på den internationella marknaden är ett stort beslut. Det kräver nya kunskaper och ofta stöd till exempel i frågor kring finansieringen. Framgång på den internationella marknaden kräver hårt arbete, lyckad tajming och även en aning tur.

För små och medelstora företag innebär internationalisering ett viktigt steg mot någonting nytt. Inträde i nya marknadsområden förutsätter en vilja att ta risker samt en möjlighet till nya finansieringsarrangemang. SME-företag exporterar oftast sina produkter eller tjänster mot faktura, utan någon kreditförsäkring. Av SME-företagen fungerar 54 procent på det här sättet. Andelen har sjunkit under de senaste åren, men den goda utvecklingen har saktats ner.

I och med digitaliseringen medför nya teknologier, verktyg och verksamhetssätt en ny dimension genom vilken företagen kan förbättra sin synlighet samt utveckla verksamhetsmetoder och -processer. Därför är det ledsamt att märka att SME-företagens användning av digitala tjänster och planer att ta i bruk sådana har minskat något sedan höstens barometer.

Normaliseringen av SME-företagens finansiering har inte avlägsnat flaskhalsar

Den strama regleringen av bankverksamheten och företagens försämrade kreditvärdighet, som delvis beror på regleringen, syns i SME-företagens externa finansiering. Enligt barometern har färre än vartannat företag lån från en bank eller annat finansieringsinstitut. Användningen av extern finansiering har minskat något jämfört med den föregående barometern.

Även om de största förändringarna i tillgången till företagsfinansiering åtminstone för tillfället borde vara över, verkar kreditgivningen ha stramats åt något. Drygt 40 procent att respondenterna rapporterar att kreditpolitiken alltjämt har stramats åt.

Närmare en tiondel av SME-företagen berättade att de inte under de 12 senaste månaderna har ansökt om finansiering, även om de hade behövt det. Siffran är stor jämfört med att bara tre procent av de företag som ansökt om finansiering berättade att de har fått ett negativt finansieringsbeslut. En betydande andel av de SME-företag som behöver finansiering verkar låta bli att ansöka om den.

SME-företagen tänker ansöka om litet mindre finansiering under de följande 12 månaderna än enligt den föregående barometern. Orsaken till detta är att vi nu passerat den ekonomiska tillväxtens starkaste fas, vilket lett till att investeringsaktiviteten försvagas. Nu tänker 22 procent av respondenterna ansöka om finansiering.

Tillgången till finansiering och dess villkor har en direkt inverkan på hur företag kan genomföra projekt av olika slag. Även om situationen till all lycka alltjämt är rimlig, lät närmare vart sjätte SME-företag bli att genomföra viktiga investerings-, utvecklings-, marknadsförings- eller andra projekt på grund av den dåliga tillgången till finansiering.

Företagsfinansierings struktur förändras mycket långsamt. Bankcentreringen är alltjämt allmänt i SME-företagens finansiering. Det är positivt att märka att rollen av Finnvera, som kompletterar marknadsfinansiering, har sjunkit något. En knapp femtedel av företag som planerar att ansöka om finansiering berättar att de vänder sig till Finnvera

Tillgången på arbetskraft begränsar tillväxten

Det ekonomiska läget, som blivit bättre under de senaste åren, syns i SME-företagens sjunkande behov att anpassa sin verksamhet. Den positiva situationen syntes även i denna barometer, även om de allmänna konjunkturförväntningarna klart har försämrats.

Den svaga tillgången på arbetskraft är en av de mest centrala faktorer som hindrar företagen från att anställa mera personal. I synnerhet kraftigt tillväxtorienterade företag har haft svårigheter när de har försökt få arbetskraft. Om omfattningen av den nuvarande situationen berättar det att mer än hälften av alla SME-företag upplever att tillgången på yrkeskunnig arbetskraft som motsvarar företagets behov åtminstone i viss mån begränsar tillväxten.

Företagen tryggar tillgången på kunnig arbetskraft bland annat genom att satsa på personalens kunnande samt genom att anlita underleverantörs- och leverantörsnätverk. Därtill söker företagen anställda bland annat genom att utnyttja utbildnings- och läroavtal.

Framgångsrikt ägarbyte är en möjlighet

Varje företagare måste vid något skede fundera vad som sker med företaget när företagaren inte längre aktivt deltar i dess verksamhet. Närmare 30 procent av företagarna överväger möjligheten att avstå från sitt företag under de kommande fem åren.

Överföringen av affärsverksamheten genom företagsförvärv, generationsväxling eller annat ägarbyte gör det möjligt att fortsätta med företagets verksamhet. Vid ägarbyte är behovet av extern finansiering stort, eftersom 80 procent av aktörerna skulle behöva finansiering från en extern källa för ägarbytet.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. finns tyvärr endast på finska.

» Tillbaka