Tutkimus

Sammanfattning 1/2021

17.2.2021

SME-företagen inleder det innevarande året i mycket exceptionella förhållanden när pandemin alltjämt fortsätter. Trots den exceptionella situationen är de små och medelstora företagens förväntningar om konjunkturutvecklingen under den närmaste tiden tillitsfulla, och de har delvis normaliserats efter det svåra året 2020.

Saldotalet för konjunkturutsikter steg med 14 enheter till värdet tre sedan hösten. Jämfört med SME-barometer i februari 2020 föll talet med sex enheter. 26 procent av SME-företagen uppskattade att konjunkturerna blir bättre under de kommande 12 månaderna, medan 23 procent befarar att de kommer att försämras.

Omsättningen börjar växa men osäkerheten hindrar investeringar

Förväntningarna om omsättningsutvecklingen motsvarar långt de allmänna konjunkturförväntningarna: de har stigit samtidigt som de allmänna konjunkturförväntningarna har blivit starkare. Saldotalet steg med 15 enheter från höstens barometer och fick värdet 13.

Lönsamhetsförväntningarna har på samma sätt som omsättningsförväntningarna stigit något: de ligger ungefär på samma nivå som i början av 2015, då Finlands ekonomiska tillväxt släpade efter konkurrerande länders tillväxt. Osäkerheten om framtiden är alltjämt stor, även om saldotalet steg med nio enheter sedan hösten och får nu värdet noll.

Litet fler SME-företag än tidigare väntar sig att soliditeten ska öka. Efter det exceptionella året har förväntningarna om soliditetsutvecklingen stigit en aning. Saldotalet steg rimligt och får värdet åtta. Ökningen från föregående barometer är sex enheter.

SME-företag uppskattar att de kommer att minska sina investeringar betydligt under den närmaste framtiden. I alla huvudbranscher finns det fler företag som minskar sina investeringar än sådana vars investeringar ökar. Saldotalet för förväntningarna om värdet på investeringar var -13. Saldotalets värde förändrades inte sedan hösten. Det svaga resultatet berättar om exceptionellt stor osäkerhet när det gäller den ekonomiska tillväxtens och verksamhetsomgivningens framtida utveckling.

SME-företagen vill hålla kvar sakkunnig arbetskraft

Även om företagen har drabbats av pandemin och framtidsutsikterna alltjämt är mycket oklara, har förväntningarna om utvecklingen av antalet anställda blivit en aning positiva.

Den stora osäkerheten om framtiden syns dock i resultatet: saldotalet för förväntningarna var bara litet positivt och fick värdet tre. Det som är positivt i situationen är att en stor majoritet av SME-företagen, dvs. 70 procent, alltjämt tänker hålla kvar det nuvarande antalet anställda.

Tillväxt genom förnyelse och internationaliserin

En negativ chock leder till oförutsedda förändringar i ekonomin, som kräver ny teknologi och ett nytt sätt att arbeta. I en brytningsfas uppstår ofta nya vinnare. Om man kan komma med i den teknologiska utvecklingens och digitaliseringens brytningsfas, är förutsättningarna för den framtida framgången också bättre.

Internationell verksamhet är för många SME-företag ett sätt att växa och förstärka sitt kunnande. I många branscher är hemmamarknaden i Finland rätt begränsad, och därför måste tillväxt sökas utomlands. SME-företag exporterar oftast sina produkter eller tjänster mot faktura, utan någon kreditförsäkring. Så här har gjort 57 procent av SME-företagen. Andelen har börjat öka, vilket kan anses vara en oroväckande trend.

Delade åsikter om räntetaket för företagens snabblån

Regleringen av bankverksamheten och företagens försämrade kreditvärdighet till följd av pandemin syns i SME-företagens användning av externa pengar. Användningen av extern finansiering har minskat något jämfört med höstens barometer. Den allmänna tillgången till finansiering verkar dock alltjämt ligga på en rimlig nivå.

Bakom planerna att ansöka om finansiering finns den fortsatta undantagssituationen, den stora osäkerheten och den därpå följande lama investeringsaktiviteten. Under de följande 12 månaderna tänker SME-företag ansöka om lika mycket finansiering som hösten 2020.

I de lån som snabblånsföretagen beviljar företagen har räntenivån inte begränsats på samma sätt som i krediter som beviljas konsumenter. Närmare hälften av SME-företagen var beredda på reglering, även om detta i praktiken innebar att lånen försvinner från marknaden. Samtidigt var mer än tio procent av företagen emot regleringen. Bland företagen var i synnerhet starkt tillväxtorienterade företag emot regleringen.

Trots det svåra året jämnade SME-företagens betalningssvårigheter ut sig och började sjunka mot slutet av året. I den här barometern rapporterade 15 procent av företagen om svårigheter att ta hand om sina betalningar under de senaste tre månaderna.

Konjunkturläget kräver anpassningsåtgärder samtidigt som det råder brist på arbetskraft

Det svåra ekonomiska läget återspeglar sig på behovet att anpassa verksamheten. Nu planerar en fjärdedel av företagen anpassningsåtgärder. Behovet har ökat med cirka tio procentenheter från läget för ett år sedan. Anpassningsbehovet har ökat mest bland starkt tillväxtorienterade företag och å andra sidan bland företag som håller på att avsluta sin verksamhet.

Även under pandemin är tillgången till arbetskraft alltjämt en av de viktigaste orsakerna till det att företagen inte anställer folk. Byggandet och industrin är de branscher där tillgången till arbetskraft upplevs vara den mest utmanande. Ju mer tillväxtorienterat ett företag är, dess mera anses tillgången till arbetskraft hindra tillväxten.

Många SME-företag samarbetar med läroanstalter och forskningsinstitut

Närmare 40 procent av alla SME-företag samarbetar med läroanstalter eller forskningsinstitut eller både och. Yrkesskolor och yrkeshögskolor är de vanligaste samarbetspartners.

Till följd av samarbetet har kunskapsgrunden och expertisen stärkts, och företagen har fått en bättre uppfattning om framtida utvecklingstrender och marknaderna. Dessutom har nya teknologier och metoder samt ny utrustning tagits i bruk.

SME-företagens samarbetsintensitet med högskolor och forskningsinstitut ligger på samma nivå som för två år sedan, då det senast fanns frågor om detta i barometern.

SME-företagen förbereder sig på tiden efter pandemin

Krisen till följd av corona kommer att ändra verksamhetsmiljön på ett bestående sätt. Den utmanar de traditionella sätten att nå kunderna. Förändringen kommer att delvis bli permanent. För att klara sig i den nya situationen måste SME-företagen anpassa sin verksamhet till de förändringar som har ägt rum.

SME-företagen har upptäckt förändringarna i verksamhetsomgivningen till följd av coronakrisen, och mer än hälften har förberett sig på framtiden med åtgärder av olika slag. Bland företagen har 37 procent utvecklat nya produkter och tjänster. Närmare en tredjedel av företagen har omarbetar sina verksamhetsmetoder. Även digitaliseringen har tagit ett stort steg framåt.

Ägarskiften skapar kontinuitet

Överföringen av affärsverksamheten genom företagsförvärv, generationsväxling eller annat ägarskifte gör det möjligt att fortsätta med företagsverksamheten. Under de två följande åren planerar 12 procent av företagen ett ägarskifte.

Bland SME-företagen är 11 procent intresserade av att köpa ett företag eller affärsverksamhet under de kommande två åren.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. finns tyvärr endast på finska.


» Tillbaka