Tutkimus

Pk-yritysbarometri 2/2002

3.10.2002

Tiivistelmä tuloksista

Pk-yritysten suhdannenäkymät tasaantuvat

Talouskasvu jatkuu ja sen mukana pk-yrityksiin syntyy edelleen uusia työpaikkoja. Yli puolet vastanneista katsoo suhdanteiden pysyvän ennallaan ja kasvua odottavia on runsas kolmannes vastanneista. Odotukset ovat pysyneet parin viime vuoden keskimääräisellä tasolla. Rakennusalalla näkymät ovat kuitenkin yhä selvästi muita vaatimattomammat.

Pk-yritysten odotusten heikkeneminen näkyy ennen kaikkea yritysten työllisyysnäkymissä. Työllisyyden kasvutrendi tasaantuu puoleen nykyisestä seuraavan 12 kuukauden aikana. Vaikka pk-yritysten liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan, kannattavuuden paranevan ja investointien lisääntyvän, odotukset ovat lievästi alaspäin osoittavalla trendillä. Pk-yritysten viennin, joka on alle 10 prosenttia pk-yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta, odotetaan kasvavan viimevuosien malliin.

Pk-yritykset ovat osaltaan estäneet työttömyysasteen nousun kansainvälisestä taantumasta huolimatta työllistämällä uusia työntekijöitä ja näin pitäneet yllä kuluttajien luottamusta. Kuluttajien luottamus on puolestaan välttämätöntä kotimarkkinoiden kasvulle ja näin myös pk-yritysten kasvunäkymille. Jos kansantalous ei käänny tulevana keväänä nykyistä nopeammalle kasvu-uralle, pk-yritysten mahdollisuudet pitää yllä työllisyyttä saattavat heiketä niin paljon, että myös kuluttajien luottamus ja kotimarkkinoiden kehitys alkavat heikentyä.

Uusien työpaikkojen syntyminen hidastuu; työvoimakustannukset esteenä

Pk-yritysten työllisyyden odotetaan paranevan, tosin hidastuvalla vauhdilla. Työllisyysodotusten saldoluku, joka lasketaan työllisyyttään kasvattavien yritysten osuuden ja työllisyyttään pienentävien yritysten osuuden erotuksena, on selvästi laskevalla trendillä. Enää 17 prosenttia pk-yrityksistä odottaa työllisyytensä paranevan. Rakentamisessa työpaikkojen kasvun odotetaan pysähtyvän.

Niiden pk-yritysten, joilla ei ole lainkaan rekrytointitarvetta, osuus on noussut kahden vuoden takaisesta 27 prosentista nykyiseen 39 prosenttiin. Tärkeimmät työllistämisen esteet niillä yrityksillä, joilla on rekrytointitarvetta, ovat työvoimakustannukset, ammattimaisen työvoiman saatavuus sekä tuotteiden ja palveluiden kysynnän riittämättömyys ja epävarmuus.

Pk-yritysten kasvuhakuisuus heikkenee

Kasvuhakuisten pk-yritysten osuus on laskenut kahdella prosenttiyksiköllä keväästä nykyiseen 53 prosenttiin. Myynnin ja markkinoinnin merkitys kasvukeinona on korostunut kesän aikana pk-yritysten yleisten suhdannenäkemysten heikkenemisen myötä.

Lähes kaksi kolmesta kasvuhaluttomasta pk-yrityksestä pitää yrityksen nykyistä sopivaa kokoa tärkeimpänä kasvuhaluttomuuden syynä. Kysynnän riittämättömyys ja kireä kilpailutilanne ovat tärkeimmät kasvun esteet. Työvoimakustannukset ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ovat myös selkeitä esteitä.

Yritystoiminnasta odottaa seuraavan 12 kuukauden aikana luopuvansa 1,2 prosenttia yrittäjistä. Reilu puolet lopettavista yrittäjistä siirtyy eläkkeelle. Yrittäjien palkansaajiksi siirtymisodotukset ovat laskeneet puoleen ja yrittäjien työttömäksi joutumisen odotukset ovat kaksinkertaistuneet keväästä.

Rahoitusongelmat haittaavat kasvuyritysten kehittymistä

Ulkoista rahoitusta on sitä enemmän, mitä kasvuhakuisemmasta yrityksestä on kyse. Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä 68 prosentilla on ulkoista rahoitusta ja uutta luottoa viimeisen 12 kuukauden aikana on hankkinut 39 prosenttia näistä yrityksistä. Uusia luottoja arvioi hankkivansa 26 prosenttia ja takauksia 17 prosenttia kasvuyrityksistä seuraavan 12 kuukauden aikana.

Voimakkaasti kasvuhakuisilla yrityksillä rahoituksen hankkiminen on tärkein yrityksen kehittämisen este yhdessä kireän kilpailutilanteen sekä työvoiman ja alihankintojen saatavuuden kanssa. Rahoitusongelmat liittyvät selvästi yrityksen kasvuun.

Ulkoisen rahoituksen määrä vähenee

Ulkoista rahoitusta käyttävien yritysten osuus on vähentynyt keväästä kolmella prosenttiyksiköllä 55 prosenttiin. Uutta ulkoista rahoitusta edellisen 12 kuukauden aikana ottaneiden yritysten osuus on myöskin vähentynyt kolmella prosenttiyksiköllä 24 prosenttiin. Ulkoisen rahoituksen tarpeen odotetaan vähenevän seuraavan 12 kuukauden aikana. Uusia luottoja aikoo hankkia 14 prosenttia yrityksistä. Vähennystä keväästä on kolme prosenttiyksikköä. Uusia takauksia aikoo hankkia kahdeksan prosenttia yrityksistä. Vähennystä keväästä prosenttiyksikkö.

Kolmella ulkoista rahoitusta tarvitsevalla pk-yrityksellä neljästä ei ole vaikeuksia ulkoisen rahoituksen hankinnassa. Reilut neljä viidestä yrityksestä ennakoi asiakkaiden maksuhäiriöiden pysyvän nykytasolla seuraavan 12 kuukauden aikana. Maksuhäiriöiden odottaa lisääntyvän 11 prosenttia ja vähenevän 6 prosenttia pk-yrityksistä.

Myynnin ja markkinoinnin sekä yritysten verkottumisen merkitys pk-yrityksissä korostuu

Pk-yrityksillä on omasta mielestään eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä (33 prosenttia yrityksistä) sekä henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa (21 prosenttia yrityksistä). Kahden viime vuoden aikana myynnin ja markkinoinnin sekä yritysten verkottumisen ja alihankinnan merkitys pk-yritysten kehittämistarpeina ovat lisääntyneet.

Pk-yritysbarometrin raportti »
Alueraporttien yhteenveto »
Kalvosarja (1,6 Mt PowerPoint-tiedosto) »