Tutkimus

Sammanfattning 2/2020

9.9.2020

SME-företagen har under innevarande år befunnit sig i en mycket exceptionell situation på grund av den kris som spridningen av coronaviruset orsakade. Den exceptionella situationen syns direkt i små och medelstora företags förväntningar om konjunkturutvecklingen under den närmaste tiden. Förväntningarna har sjunkit kraftigt.

Konjunkturutsikternas saldotal sjönk från våren med 20 enheter till värdet minus 11. Bland SME-företagen uppskattade 21 procent att konjunkturerna blir bättre under de kommande 12 månaderna medan 32 procent tror att de kommer att försämras.

Omsättningsökningen blir långsammare och investeringarna minskar

Förväntningarna om omsättningsutvecklingen motsvarar långt de allmänna konjunkturförväntningarna: de har sjunkit samtidigt som de allmänna konjunkturförväntningarna har blivit svagare. Saldotalet sjönk från vårens barometer med 24 enheter och får värdet minus 2. Detta är ett exceptionellt lågt värde men till all lycka alltjämt litet högre än under finanskrisen.

Lönsamhetsförväntningar har försvagats på samman sätt som omsättningsförväntningarna: förväntningarna om lönsamheten ligger på samma nivå som under finanskrisen. Osäkerheten om framtiden är så stor att saldotalet sjönk från våren med 19 enheter och är nu minus 9.

Mycket få SME-företag väntar sig att deras soliditet ska växa. Efter den exceptionella våren har förväntningarna om soliditetsutvecklingen sjunkit kraftigt. Saldotalet sjönk betydligt och får värdet 2. Fallet från föregående barometer är 18 enheter.

SME-företag uppskattar att de kommer att minska sina investeringar betydligt under den närmaste framtiden. I alla huvudbranscher finns fler företag som minskar sina investeringar än sådana vars investeringar ökar. Inom byggandet är förväntningarna om investeringarnas utveckling under den närmaste tiden de sämsta, och saldotalet får värdet minus 17. Saldotalet för förväntningarna om hur investeringarnas värde förändras var minus 13. Värdet på saldotalet sjönk med 9 enheter sedan våren. Det svaga resultatet berättar om exceptionellt stor osäkerhet när det gäller den ekonomiska tillväxten och verksamhetsomgivningen.

SME-företagen vill hålla kvar sakkunnig arbetskraft

SME-företagen tar hand om sin personal och försöker klara av det svaga ekonomiska läget genom att hålla fast vid sina anställda. Samma utveckling kan ses i denna barometer. Även om ekonomin har blivit svagare och framtidsutsikterna är exceptionellt osäkra, antas antalet anställda inte minska betydligt.

Om den svåra situationen berättar det att förväntningarnas saldotal sjönk från våren med 11 enheter och fick värdet minus 2. Det som är positivt är att en stor majoritet av SME-företagen, dvs. 70 procent, alltjämt tänker hålla kvar det nuvarande antalet anställda.

Tillväxt genom förnyelse och internationalisering

Positivt är att fast situationen är osäker och den ekonomiska tillväxten sjunker klart, har andelen av de företag som i mån av möjlighet försöker växa inte förändrats. Inte heller antalet starkt tillväxtorienterade företag har kraschat, även om deras andel har sjunkit med två procentenheter under de senaste sex månaderna.

Företagen söker framgång och konkurrensfördel från flera källor. Internationell verksamhet hör till allt fler SME-företags vardag, och företagen söker tillväxt och framgång från utrikeshandeln. SME-företag exporterar oftast sina produkter eller tjänster mot faktura, utan någon kreditförsäkring. Även om antalet sådana företag har minskat något under de senaste åren, borde utvecklingen påskyndas.

I Finland finns flera olika aktörer som erbjuder företag internationaliseringstjänster. Detta har sina fördelar, eftersom företagens behov i internationaliseringsfrågor ofta avviker mycket från varandra. Till exempel starkt tillväxtorienterade företag behöver och använder mycket alla internationaliseringstjänster. I det stora hela är företagen också rätt nöjda med tjänsterna.

Företagsfinansieringen för undantagsförhållanden har utnyttjats

Trots den stramare regleringen av bankverksamheten och företagens försvagade kreditvärdighet syns undantagssituationen på ett överraskande sätt i SME-företagens användning av extern finansiering: allt fler företag har lån från en bank eller ett annat finansiellt institut.

Den allmänna tillgången till finansiering verkar ha blivit litet bättre, och antalet företag som under de 12 senaste månaderna använde finansiering steg. SME-företagen tänker också ansöka om finansiering under de följande 12 månaderna litet mer än vad resultaten från den föregående barometern visar. Offentliga stödåtgärder torde åtminstone ha bidragit till tillgången.

Försvagningen av konjunkturförväntningar och den utmanande våren syns tydligt: antalet företag som ansöker om finansiering som driftskapital har fördubblats.

Bankcentreringen är alltjämt vanligt i finansieringen av SME-företag, även om den har sjunkit kraftigt. Business Finland och NTM-centraler har blivit de viktigaste alternativen till banklån.

Till följd av den exceptionella våren har SME-företagens kassasituation försvagats från början av året. Den här gången rapporterade 19 procent av företagen om svårigheter att ta hand om sina betalningar under de senaste tre månaderna.

Inget digitaliseringssprång

SME-företagens användning av digitala tjänster har framskridit något under det senaste året. Företagen har i synnerhet satsat mera på sociala medier och näthandeln. 60 procent av SME-företagen använder nu sociala medier och 17 procent av dem bedriver näthandel.

Nyttan med digitaliseringen har stigit något från den föregående barometern. Företagen anser att de möjligheter som digitaliseringen medför till affärsverksamhetens olika delområden i huvudsak är betydande eller tämligen betydande.

Digitaliseringen är ett sätt att underlätta skyldigheterna och de olika arbetsskedena i anslutning till SME-företagens ekonomiförvaltning. Mest hjälp vill företagen ha vid hanteringen av papperskvitton, som man vill bli av med.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. finns tyvärr endast på finska.


» Tillbaka