Tutkimus

Pk-yritysten rekrytoinnit – kevät 2008

1.5.2008

Tiivistelmä

Suomen Yrittäjien kyselyn, johon vastasi 670 yrittäjää 5000 lähetetystä, perusteella pk-yrityksistä neljäsosa – työnantajayrityksistä kaksi kolmasosaa – on rekrytoinut uusia työntekijöitä viimeisen vuoden aikana. Erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa on tehty rekrytointeja. Merkittävää muutosta vuodentakaiseen verrattuna ei ole tapahtunut.

Pk-yrityksistä 17 prosenttia on kärsinyt rekrytointiongelmista viimeisen vuoden aikana. Hieman useammat yritykset ovat kärsineet ongelmista kuin vuosi sitten – varsinkin rakentamisessa, kaupassa ja teollisuudessa. Teollisuuden yrityksistä ongelmista on kärsinyt 40 prosenttia ja rakentamisen 35 prosenttia. Ongelmia on kohdattu muita aloja harvemmin palveluissa. Yrittäjistä 20 prosentin mielestä ongelmat ovat lisääntyneet. Nykyisistä työnantajayrityksistä, jotka ovat kärsineet rekrytointiongelmista, lähes 80 prosenttia katsoo törmänneensä suoranaiseen työvoimapulaan.

Yleisimmäksi syyksi ongelmiin mainitaan puutteellinen koulutus (62 prosenttia ongelmista kärsineistä). Puutteellisen työkokemuksen nimeää 50 prosenttia. Nämä syyt ovat vaihtaneet paikkaansa vuodentakaisesta. Muut hakijoihin liittyvät tekijät nimeää 37 prosenttia. Hakijoita ei ole ollut lainkaan johonkin tehtävään 27 prosentilla. Työstä kieltäytymiseen on törmännyt 11 prosenttia ongelmista kärsineistä, kun vuosi sitten osuus oli 6 prosenttia. Myös työnvälityksen toimimattomuus (17 prosenttia) on syynä noussut.

Pk-yrityksistä 8 prosentissa on työskennellyt vuokratyövoimaa viimeisen vuoden aikana. Suomessa ulkomaista työvoimaa on ollut suorassa palveluksessa 4 prosentilla pk-yrityksistä ja 4 prosentilla epäsuorasti ulkomaisen yrityksen kautta. Päätoimialoista sekä vuokratyövoimaa että ulkomaista työvoimaa on keskimääräistä useammin teollisuudessa ja rakentamisessa.

Pk-yrityksistä reilu viidennes on hyödyntänyt työvoimahallinnon palveluita viimeisen vuoden aikana – työnantajayrityksistä 42 prosenttia. Palveluita on käytetty niin työvoimatoimistojen kuin internetinkin kautta. Hyödyntäneistä yli 60 prosenttia on käyttänyt rekrytointipalveluita. Lähes kolmasosa on hyödyntänyt tukityöllistämispalveluita.

Nykyisistä työnantajayrityksistä 12 prosentiin on palkattu pitkäaikaistyöttömiä viimeisen vuoden aikana. Kyselyyn vastanneista 5 prosenttia uskoo, että pitkäaikaistyöttömien joukossa olisi suoraan palkattavissa työntekijöitä, jos tarvetta olisi. Lisäksi 23 prosenttia katsoo, että pitkäaikaistyöttömien joukosta olisi työllistettävissä tuettuna ja/tai koulutettuna.

Vajaa viidennes vastaajista tuntee palkkatukisetelin. Palkkatukisetelin omaavan työnhakijan on palkannut vain 1,7 prosenttia vastanneista. Palkkatukiseteliä ollaan kuitenkin valmiita jatkossa hyödyntämään, jos mahdollisuus tulee eteen. Itse seteliin liittyvät tekijät eivät näyttäisi olevan merkittävä este käytölle. Lähinnä epäillään palkkatukisetelin työläyttä työnantajalle.

Vastaajista 13 prosenttia tuntee yhteishankintakoulutuksen. Yhteishankintakoulutusta on hyödyntänyt 1,3 prosenttia vastaajista. Käyttäneistä suuri valtaosa olisi myös jatkossa valmis hyödyntämään koulutusta. Koulutusta tuntemattomista kuitenkin vain harvat arvioisivat hyödyntävänsä koulutusta, jos tarpeita ilmenisi. Itse koulutukseen liittyvät tekijät eivät näyttäisi olevan merkittävä syy käyttämättömyyteen. Ongelmaksi yhteishankintakoulutuksessa koetaan erityisesti työläys työnantajalle sekä koulutettavien löytäminen. Käyttäneet eivät ole aina myöskään kokeneet saaneensa oikeanlaista osaamista koulutetuille, mikä johtuu pitkälti yrityksen erityisosaamista vaativista tehtävistä.

Raportin on koonnut ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät.

>> Pk-yritysten rekrytoinnit

Lisätietoja:  

Suomen Yrittäjät
ekonomisti Harri Hietala
p. (09) 2292 2845
harri.hietala@yrittajat.fi

rekrytoinnit – kevät 2008