Tutkimus

Pk-yritysten rekrytoinnit

1.5.2007

TIIVISTELMÄ

Suomen Yrittäjien jäsenille tehdyn kyselyn perusteella pk-yrityksistä 10 prosentilla on kirjallinen henkilöstöstrategia. Keskisuurista yrityksistä 60 prosentilla ja pienistä 23 prosentilla on kirjallinen henkilöstöstrategia. Rekrytointeja ennakoiva henkilöstösuunnitelma on kirjallinen 6 prosentilla ja yrittäjän mielessä 36 prosentilla yrityksistä. Mikroyrityksissä rekrytointeja mietitään vasta niiden tullessa ajankohtaisiksi. Pienistä yrityksistä puolella suunnitelma on yrittäjän päässä ja keskisuurista yrityksistä kolmasosalla suunnitelma on kirjallinen.

Luonnollisesti pk-yrityksissä rekrytoinneista vastaa yleensä yrittäjä itse. Keskisuurissa yrityksissä rekrytoinneista on päättämässä lisäksi lähin esimies, ja mahdollisesti henkilöstöpäällikkö – 53 prosenttia. Lähin esimies vastaa pääsääntöisesti rekrytoinneista 20 prosentissa keskisuurista yrityksistä. Yhtä usein yrittäjä itse on vastuullinen. Pienistä yrityksistä 43 prosentissa yrittäjä itse vastaa ja 36 prosentissa yrittäjä yhdessä esimiehen kanssa. Teollisuudessa yrittäjän ja lähimmän esimiehen yhteisvastuullisuus on muita toimialoja yleisempää.

Yleisimmin pk-yrityksien rekrytoinneissa hyödynnetään tiedustelua tuttavilta – 57 prosenttia. Rekrytointeja tehneistä 45 prosenttia on hyödyntänyt työvoimatoimistojen palveluita ja 29 prosenttia myös mol.fi -verkkosivuja. Omalta henkilöstöltään rekrytoitavia on tiedusteltu 43 prosentissa pk-yrityksistä. Lehti-ilmoitteluun on turvautunut 34 prosenttia. Jossakin määrin on hyödynnetty myös ulkopuolisia asiantuntijapalveluita ja yrityksen sisäistä hakua. Harvinaisemmin on käytetty hyväksi muita internetin rekrytointipalveluita ja rekrytointitapahtumia/messuja. Monet nimeävät myös muita rekrytointikanavia. Näistä yleisimpiä ovat suorat rekrytoinnit oppilaitoksista ja avoimen hakemuksen jättäneiden rekrytoiminen.

Varsinkin mikroyritykset käyttävät suhteita ja tiedusteluja hyväksi rekrytoinneissa. Työvoimatoimistoja samoin kuin lehti-ilmoittelua ja internetiä hyödyntävät mikroyrityksiä useammin pienet ja keskisuuret yritykset. Luonnollisesti keskisuuret yritykset turvautuvat muita useammin yrityksen sisäiseen hakuun, asiantuntijapalveluihin ja rekrytointitapahtumiin. Teollisuudessa muita useammin hyödynnetään mol.fi -palvelua, kun taas rakentamisessa tiedustellaan tuttavilta.

Tehokkaimmaksi kanavaksi koetaan tiedustelu tuttavilta. Seuraavaksi tehokkaimpina pidetään tiedustelua henkilöstöltä, lehti-ilmoittelua ja työvoimahallinnon verkkosivuja. Työvoimatoimistojen palvelut tulevat vasta viidentenä. Suhteutettuna käyttöön juuri työvoimatoimistot ja yrityksen sisäinen haku koetaan tehottomimmiksi kanaviksi. Näin tarkasteltuna suoria rekrytointeja oppilaitoksista, rekrytointitapahtumia ja internet-palveluita pidetään tehokkaimpina. Kaupassa lehti-ilmoittelu koetaan muita tehokkaammaksi. Keskisuurissa tiedusteluja tuttavilta ja henkilöstöltä ei koeta samassa määrin tehokkaina kanavina kuin pienemmissä pk-yrityksissä.

Jäsenkyselyn perusteella pk-yrityksistä 49 prosenttia on rekrytoinut uusia työntekijöitä viimeisen vuoden aikana. Erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa on tehty rekrytointeja.

Pk-yrityksistä 23 prosenttia on kärsinyt rekrytointiongelmista viimeisen vuoden aikana. Teollisuuden yrityksistä ongelmista on kärsinyt 35 prosenttia ja rakentamisen 27 prosenttia. Ongelmia on kohdattu muita aloja harvemmin kaupassa. Yrittäjistä 20 prosentin mielestä ongelmat ovat kasvaneet.

Yleisimmäksi syyksi ongelmiin mainitaan työkokemuksen puute (62 prosenttia ongelmia kärsineistä). Puutteellisen koulutuksen nimeää 55 prosenttia. Myös muut hakijoihin liittyvät tekijät nimeää puolet. Hakijoita ei ole ollut lainkaan johonkin tehtävään 23 prosentilla. Työstä kieltäytymiseen on törmännyt 6 prosenttia ongelmista kärsineistä.

Pk-yrityksistä 14 prosentissa on työskennellyt vuokratyövoimaa viimeisen vuoden aikana. Vastanneista 9 prosenttia katsoo vuokratyövoiman käytön lisääntyneen. Suomessa ulkomaista työvoimaa on ollut suorassa palveluksessa 9 prosentilla pk-yrityksistä ja 3 prosentilla epäsuorasti ulkomaisen yrityksen kautta. Toimialoista ulkomaista työvoimaa on keskimääräistä useammin teollisuudessa ja epäsuorasti myös rakentamisessa.

Raportin on koonnut ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät.

Pk-yritysten rekrytoinnit

Lisätietoja:   Suomen Yrittäjät
ekonomisti Harri Hietala, p. 0500 789 906, harri.hietala@yrittajat.fi