Tutkimus

Pk-yritysten suhdannenäkemys joulukuu 2009

31.12.2009

Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 2009 aikavälillä 7.11.–18.11. Vastaava kysely tehtiin edellisen kerran huhti–toukokuussa (28.4.–5.5.) sekä viime vuoden lokakuussa (20.–22.10.2008) ja joulukuussa (12.–17.12.2008). Kysely lähetettiin 6 000 satunnaisesti poimitulle Suomen Yrittäjien jäsenyritykselle.

Kyselyyn vastasi 1 336 yrityksen edustajaa. Huhti–toukokuussa vastaajia oli 2 200 ja viime vuoden kyselyissä 2 800 ja 2 650. Vastaajien rakenne vastaa kaikissa kyselyissä Suomen pk-yritysrakennetta sekä samalla Suomen Yrittäjien ja Finnvera Oyj:n tekemän pk-yritysbarometrin vastaajajoukon rakennetta. Tällä kyselyllä saatuja näkemyksiä voi siten verrata aiempiin pikakyselyihin sekä pk-yritysbarometrin tuloksiin. Pikakyselyissä tosin aivan pienimpien yritysten osuus vastaajajoukossa on ollut hieman suurempi kuin pk-yritysbarometrissa.

Suhdannenäkemys

Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat viime kuukausina selvästi kohentuneet. Ensi vuoteen kohdistuu nyt melko suuria odotuksia ja toiveita. Suhdanneodotusten saldoluku on nyt +15, kun se toukokuun pikakyselyssä oli -16 ja tämän syksyn pk-yritysbarometrissa -8. Kohentuneita odotuksia selittänee ainakin poikkeuksellinen lähtötilanne: uutteen nousuun lähdetään erittäin syvästä suhdannekuopasta. Tilastokeskuksen tiedot kokonaistuotannon laskun pysähtymisestä kolmannella vuosineljänneksellä ovat linjassa pk-yritysten odotusten kanssa.

Odotukset ovat parantuneet kaikilla päätoimialoilla. Yritysten kokoluokittain odotuksissa on kuitenkin huomattavia eroja. Toiveikkaimpia ovat kaikkein pienimmät yritykset ja yksinyrittäjät. Suuremmissa pk-yrityksissä käsitykset lähitulevaisuudesta ovat selvästi varovaisemmat. Samoin kuin edellisissä kyselyissä palvelualojen odotukset ovat muita toimialoja positiivisemmat.

Odotukset liikevaihdon kehityksestä kohenivat selvästi syksyn pk-yritysbarometriin ja viime toukokuun pikakyselyyn verrattuna. Saldoluku on nyt +16, mikä on tosin edelleen huomattavasti normaalitason alapuolella. Lähes neljännes pk-yrityksistä pelkää liikevaihdon laskun jatkuvan myös ensi vuonna. Sen sijaan liikevaihdon kasvua odottavia on jo 40 prosenttia vastaajista.

Toimialoittaiset erot liikevaihto-odotuksissa tasoittuivat toukokuun pikakyselyyn verrattuna. Silloin vain palvelualojen saldoluku oli positiivinen (+4). Nyt puolestaan ainoastaan rakennusalalla liikevaihdon laskuun varautuvia on enemmän kuin sen nousuun luottavia, ja saldoluku jäi tasolle -5. Samoin kuin yleisissä suhdannenäkemyksissä odotukset liikevaihdosta heikkenevät sitä mukaa mitä suuremmasta pk-yrityksestä on kyse.

Arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat edellisiin kyselyihin nähden muuttuneet vain vähän. Investointien nousu ajoittuu lähes poikkeuksetta suhdannesyklin loppupuolelle, joten odotusten heikko saldoluku -11 on nykyoloissa ymmärrettävä. Investoinnit ovat edelleen vähenemässä kaikilla päätoimialoilla.

Vaikka työllisyys on viime kuukausina selvästi laskenut, ovat pk-yritysten henkilöstöodotukset kääntyneet nousuun. Henkilöstön lisäystä suunnittelevia on nyt 17 prosenttia ja vähennyksiin varautuvia 10 prosenttia. Saldoluku on siten +7, kun se vielä syyskuun pk-yritysbarometrissa oli -4 ja toukokuun pikakyselyssä -8.

Hallitsevana piirteenä henkilöstöodotuksissa on pyrkimys pitää henkilöstön määrä entisellään. Lähes 75 prosenttia pk-yrityksistä aikoo ensi vuonna säilyttää nykyisen henkilöstömääränsä. Kaupassa ja palvelualoilla tämän osuus on vielä hieman korkeampi.

>> Pk-yritysten suhdannenäkemys 2009 (pdf)
>> Suhdannetilanne 2009 (ppt)

Tiivistelmän kyselyn tuloksista on koonnut pääekonomisti Timo Lindholm ja ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät.