Tutkimus

Suomalaisten pk-yritysten menestyminen ja kasvu

10.9.2004

Minna Martikainen, yliopettaja Laurea-ammattikorkeakoulu, dosentti Vaasan yliopisto, minna.martikainen@laurea.fi

Jussi Nikkinen, professori Vaasan yliopisto, jussi.nikkinen@uwasa.fi

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kasvun, kasvustrategioiden ja käytettyjen neuvontapalveluiden välistä yhteyttä. Pk-yritykset ovat koko Euroopan näkökulmasta erityisen mielenkiinnon kohteena taloudellisen kasvun luojina. Pk-yritysten taloudellinen menestyminen ja kasvu ovat pitkään olleet tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja yritysjohdon mielenkiinnon kohteena. Erityisesti viimeisimmissä akateemisessa tutkimuksissa on havaittu pk-yritysten toi­mivan merkittävinä talouden suhdanteita sopeuttavina tekijöinä. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten eri neuvontapalvelut edistävät palveluita käyttävien yritysten menestymistä. Tutkimuksessa tarkastellaan käytettyjen neuvontapalveluiden ja yritysten kasvustrategioiden vaikutuksia toteutuneeseen kasvuun. Tutkimuksen tulokset osoitta­vat, että voimakkaimmin kasvavat ne pk-yritykset, joilla on hyvin fokusoitunut strategia kasvun toteuttamisesta. Tämän lisäksi tulokset selvästi osoittavat, että yritykset käyttä­vät eri neuvontapalveluita sen mukaisesti, miten ne potentiaalisimmin tukevat heidän valitsemiaan kasvustrategioita ja yrityksen yleisiä toimintatapoja. Tutkimustietokantana käytetään Suomen Yrittäjien ja Finnveran pk-yritysbarometrissa satunnaisotannalla kerättyä aineistoa pk-yritysten tulevaisuuden näkemyksistä ja käyttämistä neuvonta­organisaatiosta. Pk-barometrista saatu aineisto on yhdistetty Tilastokeskuksen aineis­toon kyselyyn vastanneiden yritysten tilinpäätöksistä. Tämä tutkimus on peruskartoitus laajemmalle tutkimuskokonaisuudelle ja luo pohjatietoa jatkotutkimuksiin.

PDF-muodossa oleva tutkimus