Tutkimus

Yhteistyö ja yrittäjäasenne auttavat maaseutuyrityksiä menestymään

31.12.2008

Yhteistyö ja yrittäjäasenne auttavat maaseutuyrityksiä menestymään Maatilayritykset keräävät tulonsa aiempaa useammasta lähteestä. Ne tekevät myös tilayhteistyötä ja ulkoistavat töitään enemmän. Suomalaisen maaseudun rakennekehitys on ollut viime vuosina nopeaa ja maaseudun yritykset ovat sopeutuneet muutoksiin monipuolistumalla.

Kun maailmankauppa vapautuu ja EU laajenee, maaseutuyrittäjillä on lähivuosina edessään vielä suuria haasteita. Myös maatalouden ekologiselle ja eettiselle kestävyydelle asetetaan uusia vaatimuksia.

MTT:n, Helsingin yliopiston ja TTS tutkimuksen toteuttamassa ja maatilatalouden kehittämisrahaston rahoittamassa kolmivuotisessa Muuttuva maaseutuyrittäjyys – Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 2000 – 2006 -hankkeessa tarkasteltiin maaseudun erilaisten yritysten menestymistä, resurssienhallintaa, töiden organisoimista sekä yrittäjien identiteettiä ja jaksamista.

Hankkeessa tuotettiin yrittäjille tietoa eri aloille suuntautumisesta ja erikoistumisen mahdollisuuksista. Lisäksi tutkimus antaa tietoa päätöksenteon tueksi muun muassa hallintoon ja neuvontaan.

Tulonlähteet monipuolistuvat

Maaseudulla toimii kolmenlaisia yrityksiä: tavanomaisia maatiloja, joilla harjoitetaan maa- ja metsätaloutta, monialaisia tiloja eli maatiloja, joilla harjoitetaan myös muuta yritystoimintaa, ja ilman maatilataustaa toimivia yrityksiä. Seuranta-aineiston avulla on nyt ensi kertaa saatu tietoa yrityksissä tapahtuneista muutoksista.

Tulosten mukaan maaseudun yrittäjäperheiden tulorakenne monipuolistuu. Esimerkiksi palkkatulojen osuus tutkimuksessa mukana olleiden yrittäjäperheiden nettotuloista on kasvanut niin maatiloilla kuin ilman maatilataustaa toimivissa maaseutuyrityksissäkin. Jo pidempään on ollut tiedossa, että viljelijöiden monitoimisuus on lisääntynyt ja vastaavaa kehitystä on tapahtumassa myös muissa maaseutuyrityksissä.

Viljelijä on tuottaja mutta myös yrittäjä

Viljelijät identifioivat vahvasti itsensä tuottajiksi, mutta se ei estä heitä näkemästä itseään myös yrittäjinä. Suurin osa tavanomaisista viljelijöistä piti itseään sekä tuottajina että yrittäjinä. Monialaisilla viljelijöillä, jotka harjoittivat myös muuta yritystoimintaa maatalouden ohella, yrittäjäidentiteetti oli vielä tavanomaisten viljelijöitäkin vahvempi, eivätkä monialaiset viljelijät tässä suhteessa poikenneet kovin paljoa muista maaseutuyrittäjistä.

Tulosten mukaan riskinotto, innovatiivisuus, kasvuorientaatio, pystyvyys sekä usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin ovat vahvassa yhteydessä yrittäjäksi identifioitumiseen.

Kasvuorientaatiota ja riskinottoa lukuun ottamatta nämä tekijät eivät sopineet yhteen tuottajaidentiteetin kanssa. Tämä viittaa siihen, että yrittäjä- ja tuottajaidentiteettien yhteensovittaminen saattaa olla viljelijöille haastavaa.

Töiden organisointi ja vastuun jakaminen tärkeää

Menestyvillä monialaisilla tiloilla korostuu toiminnan vastuunjako yrittäjäperheen jäsenten ja työntekijöiden välillä.

Kaikkien töiden tekeminen itse on hyvin harvinaista sekä perustuotanto- että monialaisilla tiloilla. Töitä jaetaan yleisesti tilayhteistyöllä ja ulkoistamalla. Mitä kauempana työ on tilan ydintoiminnasta, sitä pienempi merkitys on sillä, kuka työn tekee. Ostamalla työ ulkopuolelta saadaan käyttöön osaamista, jota ei ehkä tilalla ole.

Yrittäjät korostavat tilayhteistyössä erityisesti yhteistyön tuomia taloudellisia etuja. Lisäksi yhteistyön koetaan antavan henkisiä virikkeitä. Urakoitsijan palkkaamisen koetaan puolestaan vähentävän maatalousyrittäjän työperäistä kuormitusta ja edistävän yrittäjäperheen työturvallisuutta.

Lähde: MTT:n tiedote

Suomen Yrittäjät on osallistunut tutkimusprojektin tiedonkeruuseen.

>> Lue MTT:n tutkimusraportti

maaseutu maaseutuyritys yhteistyö yrittäjäasenne yritys