Tutkimus

Yrittäjien tulot ja verot 2010

31.12.2010

TIIVISTELMÄ

Yrittäjien keskimääräiset veronalaiset tulot olivat vuonna 2008 39.686 euroa laskettuaan 1,1 % edellisestä vuodesta. Näistä tuloista ansiotuloksi luettiin 73 % ja pääomatuloksi 27 %. Tuloista jäi verotuksen jälkeen käteen yrittäjälle keskimäärin 0,5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin – 29.813 euroa.

Noin neljänneksellä veronalaiset tulot jäivät alle 15.000 euroon, kun taas vajaalla viidenneksellä tulot ylittivät 55.000 euroa.

Yrittäjien tuloistaan maksama keskimääräinen veroprosentti oli 27,6 %, mukaan luettuna jo yrityksessä osingoista maksettu vero. Yrittäjien verotus oli 1,3 %-yksikköä matalampi kuin vuonna 2007. Kun eläkemaksu otetaan huomioon, yrittäjien keskimääräinen veroaste oli 33,5 %.

Palkansaajien keskimääräiset veronalaiset tulot olivat 30.207 euroa vuonna 2008 noustuaan 3,6 %. Yrittäjien tulot olivat siten 31 % korkeammat kuin palkansaajilla. Yrittäjät tekivät kuitenkin 20 % pidempää työpäivää. Palkansaajien keskimääräinen veroprosentti oli 24,3 % ja käteen jäävä tulo 23.083 euroa. Veroprosentti oli siten 3,3 %-yksikköä yrittäjiä matalampi.

Tulojen muutosta selittää se, että niin yrittäjien kuin palkansaajien ja maataloustuottajien pääomatulot – etenkin luovutusvoitto arvopapereista – laskivat. Sen sijaan ansiotulot – etenkin palkkatulot – nousivat.

Vuosina 2005 ja 2006 tapahtunut yritysverouudistus teki pääsääntöisesti tulon nostamisen palkkana yrityksestä kannattavammaksi suhteessa ansiotulo-osinkoon. Maksuunpanoaineiston perusteella yrittäjien palkkatulon määrä onkin kasvanut huomattavasti (63 % ts. 893 milj. euroa) ansiotulo-osingon määrän laskiessa (-56 % ts. -254 milj. euroa) vuosina 2004–2008. Ansiotulo-osingon saajia oli 19.239 vuonna 2008 laskettuaan 23 %. Yrittäjistä palkkatulon saajia oli puolestaan 89.305 noustuaan 22 %.

Vuosina 2004–2008 pääomatulo-osinkojen nousu on ollut maltillista, kun taas luovutusvoitot ovat kasvaneet voimakkaastikin vuosittaisen vaihtelun ollessa kuitenkin merkittävää. Listaamattomista yhtiöistä nostetut pääomatulo-osingot, joita sai 53.803 vuonna 2008, ovat nousseet 6 % (46 milj. euroa). Luovutusvoittojen määrä on sen sijaan noussut 19 % (83 milj. euroa). Arvopapereista saadut luovutusvoittoja saatiin 43 % vähemmän (-137 milj. euroa) vuonna 2008 kuin vuonna 2004 laskettuaan kuitenkin vuodesta 2007 yli 70 %. Muiden luovutusvoittojen määrä nousi 203 % (220 milj. euroa) vuosina 2004–2008. Luovutusvoittojen saajina oli 20.754 yrittäjää vuonna 2008 noustuaan 20 % neljässä vuodessa.

Yrittäjien verotusta kevensi vuosina 2005–2008 erityisesti yritysverokannan alentaminen sekä ansiotulojen verotuksen keventäminen yli normaalin inflaatiotarkistuksen. Verotuksen muista uudistuksista johtuen yrittäjien henkilökohtaisessa verotuksessaan tuloistaan maksamat verot sen sijaan kiristyivät muutoin pääsääntöisesti vuodesta 2004 vuoteen 2006 tulojen rakenteessa tapahtuneista muutoksista huolimatta. Kaikki lakisääteiset maksut mukaan lukien yrittäjien keskimääräinen kokonaisveroaste oli 33 %–35 % vuosina 2005–2008, kun vastaava prosentti palkansaajilla oli 27 %–29 %.

Yritysverouudistus ja ansiotulojen verotuksen kevennys ovat laskeneet keskimäärin yrittäjien kokonaisuudessaan maksamia veroja, mutta verotuksen maksuunpanotilaston mukaan on arviolta noin 20.000 sellaista omistajayrittäjää, joilla verotus on kiristynyt verouudistuksen myötä, koska heillä on ansiotulona verotettavaa osinkoa.

Lisäksi on reilut 1.300 sellaista yrittäjää, joilla yritysverouudistukseen asetettu uusi 90.000 euron osinkotuloraja täyttyy. Näistä valtaosalla verotus on ollut kireämpää kuin vanhassa verojärjestelmässä, koska rajan ylittävät pääomatulo-osingot verotetaan osittain kahteen kertaan.

Tämän raportin on laatinut ekonomisti Harri Hietala Suomen Yrittäjistä

>> Raportti: Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotustietojen mukaan (pdf-muodossa)

>> Kalvosarja: Yrittäjien tulot ja verot 2010 (pdf-muodossa)


Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät
ekonomisti Harri Hietala, p. (09) 2292 2845
harri.hietala@yrittajat.fi