Tutkimus

Yrittäjien tulot ja verot 2014

29.04.2014

ESIPUHE

Verotus ja valtiontalouden tasapainottaminen ovat jälleen kerran olleet keskeisiä puheenaiheita. Tässä yhteydessä myös yrittäjien verotus nousee toistuvasti esiin. Sen esitetään olevan muun muassa pääasiallinen tuloerojen kasvun aiheuttaja tai johtavan laaja-alaiseen ansiotulon pääomatuloksi muuntamiseen. Perinteiseen tapaan yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu kuitenkin lähinnä kärjistettyihin yksittäistapauksiin.

Liian harvoin tulee esiin se, että yrittäjän ja palkansaajan aseman välillä on merkittävä ero. Yrittäjä usein sijoittaa yhteen kohteeseen, yritykseensä, koko omaisuutensa. Lisäksi yrittäminen sitoo henkilön työaikaa aivan toisella tavalla kuin palkkatyön tekeminen. Liian usein yrittäjää ja palkansaajaa verrataan tulonsaajina sellaisenaan toisiinsa ja tämän pohjalta muodostetaan mielikuva yrittäjälle anteliaasta verotuksesta.

Kattavaa kokonaiskuvaa yrittäjän saamista tuloista ja maksamista veroista ei juuri ole ollut lukuun ottamatta tulonjakotilaston kotitalouskohtaisia tietoja. Yrittäjän saamien tulojen vertailu palkansaajan tuloihin on erilaisen riskiaseman lisäksi vaikeaa myös siinä suhteessa, että tyypillisesti yrittäjien tulot vaihtelevat voimakkaasti vuosittain. Palkansaajien tulot sen sijaan ovat huomattavasti vakaampia. Varsinkin yritystoiminnan alkuvaiheessa yrittäjällä on tyypillisesti vähän tuloja, mutta joinakin hyvinä vuosina tulot saattavat muodostua suuriksi.

Tässä selvityksessä käytetään Verohallinnon kaikista verovelvollisista keräämiä tietoja vuodelta 2012 maksuunpannusta verotuksesta. Verohallinto on julkaissut tällaista tietoa henkilöverotuksen maksuunpanosta jo pitkään. Näistä tiedoista ei kuitenkaan suoraan saada kuvaa yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista, koska luokitukset henkilöverotuksessa perustuvat henkilöiden saamiin tulomääriin eri lähteitä.

Yrittäjien verotuksen kuvaamista varten Verohallinto on tehnyt erikseen tilastoajon YEL-vakuutetuista yrittäjistä ja heidän saamistaan tuloista sekä heille maksuunpannuista veroista vuodelta 2012. Vastaava ajo on aiemmin tehty vuosien 2003–2011 maksuunpannuista veroista. Yrittäjien tulot ja verot -selvityksestä saadaan kattava kuva YEL-vakuutettujen yrittäjien tuloista ja veroista vuonna 2012 sekä näiden vertailusta palkan-saajien tuloihin ja veroihin.

TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Yrittäjien keskimääräiset tulot vuonna 2012 olivat 44 974 euroa. Vuonna 2012 yrittäjien tulot kääntyivät jälleen laskuun kaksi vuotta kestäneen nousun jälkeen. Lasku jäi lieväksi, mutta tulot alenivat 0,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Tuloista ansiotuloa oli 74 prosenttia ja loput 26 prosenttia oli pääomatuloa. Tulojen jakautuminen ansio- ja pääomatuloihin muuttui siten, että ansiotulojen osuus nousi kaksi prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Yrittäjälle tuloista jäi verotuksen jälkeen käteen keskimäärin 0,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin eli 34 298 euroa.

Yrittäjien tulot eivät jakaudu tasaisesti. Reilulla viidenneksellä yrittäjistä tulot jäivät toissa vuonna alle 15 000 euroon, lähes kahdella kolmanneksella tulot jäivät alle keskipalkan ja vain viidenneksellä tulot ylittivät 55 000 euroa. Alle 15 000 vuositulot kertovat, että osa yritystoiminnasta on osapäiväistä tai sivutoimista.

Yrittäjien tuloistaan maksama keskimääräinen veroprosentti oli 26,5 mukaan luettuna yhteen kertaan verotetuista osingoista maksettu vero. Yrittäjien verotus oli 0,3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 2011. Kun eläkemaksu otetaan huomioon, yrittäjien keskimääräinen veroaste oli 33,2 prosenttia. Vastaavalla tulotasolla[1] laskettuna palkansaajan tulorakenteen mukainen laskennallinen verorasitus olisi vuonna 2012 ollut 28,0 prosenttia.

Esimerkkilaskelma osoittaa, että palkansaajan verotus olisi yrittäjien keskimääräisellä tulotasolla yrittäjiä kevyempää. Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tulojen rakenne ja erot sosiaaliturvamaksuissa.

Vuoden 2012 maksuunpanotilaston mukaan palkansaajien keskimääräiset tulot olivat 33 638 euroa, mikä on 3,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Yrittäjien tulot olivat siten 33,7 prosenttia korkeammat kuin palkansaajilla. Verrattaessa tuloja tulee ottaa huomioon, että yrittäjät tekivät noin neljänneksen pidempää työpäivää. Palkansaajien keskimääräinen veroprosentti oli 21,7 prosenttia ja käteen jäävä tulo 26 323 euroa.

Tulojen muutoksen taustalla on se, että niin yrittäjien kuin palkansaajien ansiotulot nousivat, mutta pääomatulot laskivat. Yrittäjien ja palkansaajien ansiotulot nousivat vajaan 3,4 prosenttia. Myös pääomatulojen kehitys oli molemmilla ryhmillä samansuuntainen: yrittäjien pääomatulot laskivat reilut yhdeksän prosenttia, ja palkansaajien pääomatulot laskivat 11 prosenttia.

Nykyinen yritys- ja pääomaverojärjestelmä teki pääsääntöisesti tulon nostamisen palkkana yrityksestä kannattavammaksi suhteessa ansiotulo-osinkoon. Maksuunpanoaineiston perusteella yrittäjien palkkatulon määrä onkin kasvanut huomattavasti samaan aikaan kun ansiotulo-osingon määrä on laskenut vuosina 2004–2012. Ansiotulo-osingon saajien määräkin on hienoisessa laskussa. Vuonna 2012 niitä sai 21 816 henkilöä, mikä on noin 13 prosenttia vähemmän kuin 2004. Vastaavana aikana yrittäjistä palkkatuloa saavien osuus on noussut puolella ja oli 112 851 henkilöä vuonna 2012. Pitkään jatkunut yrittäjien verotuksen keventyminen päättyi vuonna 2012. Kaikki lakisääteiset maksut mukaan lukien yrittäjien keskimääräinen kokonaisveroaste oli 33–35 prosenttia vuosina 2005–2012, kun palkansaajilla vastaava veroaste oli 26–30 prosenttia.

Vuoden 2005 yritysverouudistus ja ansiotulojen verotuksen keventyminen ovat kuluvaa vuotta ja vuotta 2010 lukuun ottamatta laskeneet keskimäärin yrittäjien kokonaisuudessaan maksamia veroja. Verotuksen maksuunpanotilaston mukaan on kuitenkin noin 22 000 sellaista omistajayrittäjää, joiden verotus on kiristynyt voimassa olevan yritys- ja pääomaverojärjestelmän vuoksi, koska heillä on ansiotulona verotettavaa osinkoa.

Lisäksi on 3 336 sellaista yrittäjää, joilla yritysverojärjestelmässä asetettu 60 000 euron osinkotuloraja täyttyy. Näistä valtaosalla verotus on kiristynyt, koska rajan ylittävät pääomatulo-osingot verotetaan osittain kahteen kertaan.

Osinkoverotuksen sitominen yrityksen nettovaroihin on sisältänyt kannustimen huolehtia yrityksen omavaraisuudesta ja lisännyt eri sijoitus- ja rahoitusmuotojen neutraalisuutta. Tämä on auttanut yrityksiä kartuttamaan varallisuuttaan. Tätä kautta vahvistuneet taseet ovat osaltaan vähentäneet konkurssien määrää ja erityisesti työpaikkojen menetyksiä talouskriisin aikana pk-yrityksissä.

Tämän raportin on laatinut ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä

Raportti: Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla (pdf-muodossa)
Kalvosarja: Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla (pdf-muodossa)

Lue tiedote: Yrittäjää verotetaan ankarammin kuin palkansaajaa


LISÄTIETOJA:
Suomen Yrittäjät ekonomisti Petri Malinen, p. 09 2292 2845, 050 434 5952 petri.malinen@yrittajat.fi