Työntekijä irtisanoutuu

Työntekijällä on työnantajan tavoin oikeus purkaa työsopimus koeajan aikana. Koeajan päätyttyä työsuhteen irtisanomiseen vaikuttaa sopimustapa.

Työntekijä ei tarvitse perustetta, jos hän irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen. Työsopimuksen voi päättää joko suullisesti tai kirjallisesti. Kirjallinen menettely on suositeltavaa ja yleisempää.

Irtisanomisilmoituksesta pitäisi käydä ilmi irtisanottavan sopimuksen osapuolten nimet sekä työsuhteen irtisanomis- ja päättymispäivä. Ilmoitus työsopimuksen päättämisestä on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti, jolloin irtisanomisaika alkaa kulua irtisanoutumista seuraavasta päivästä. Jos henkilökohtainen ilmoittaminen ei ole mahdollista, ilmoituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai kirjeitse. Sähköisesti tai kirjeitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan tulleen työnantajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty.

Työsopimuslain mukaan työntekijän irtisanomisaika toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa on

1) 14 päivää, kun työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;

2) yksi kuukausi, kun työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Lakisääteisiä irtisanomisaikoja noudatetaan, jos työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä poikkeavista irtisanomisajoista tai irtisanomisajasta ei ole erikseen sovittu työntekijän ja työnantajan välillä. Irtisanomisaika voidaan sopia yhdessä enintään kuudeksi kuukaudeksi. Työntekijän noudatettavaa irtisanomisaikaa ei voida sopia pidemmäksi kuin työnantajan irtisanomisaika on. Jos työnantajan noudatettavaksi sovittu irtisanomisaika on lyhyempi kuin työntekijän irtisanomisaika, työntekijä saa noudattaa työnantajan noudatettavaksi sovittua irtisanomisaikaa.

Työntekijällä on irtisanomisaikana normaali työntekovelvoite, eli hänen on oltava irtisanomisaikanakin työnantajansa käytettävissä. Myös muut työlainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat oikeudet ja velvoitteet ovat voimassa irtisanomisaikana.

Työntekijä, joka eroaa työstä noudattamatta irtisanomisaikaa, on velvollinen suorittamaan työnantajalle kertakorvauksena irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän. Työnantaja saa pidättää tämän määrän työntekijälle maksettavasta lopputilistä työsopimuslain mukaista kuittaussääntöä noudattaen. Jos irtisanomisajan noudattamatta jättäminen koskee vain osaa irtisanomisajasta, suoritusvelvollisuus koskee vastaavaa osaa irtisanomisajan palkasta.

Määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti voi irtisanoa. Jos irtisanomisoikeudesta on sovittu erikseen, myös työntekijä voi irtisanoa määräaikaisen työsopimuksensa päättymään kesken työsuhteen. Lisäksi työntekijä voi purkaa määräaikaisen työsopimuksen, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan hyvin vakavasti.

Jos kyse ei ole edellä mainitun kaltaisesta tilanteesta, ja työntekijä päättää määräaikaisen työsopimuksen ilman työnantajan suostumusta, hän on velvollinen korvaamaan siitä työnantajalle aiheutuneen vahingon. Tällöin työnantajan täytyy näyttää toteen yritykselle aiheutuneiden kulujen määrä, esimerkiksi kulut uuden työntekijän palkkaamisesta.

Irtisanoutuessaan työntekijän on otettava huomioon, että irtisanoutuminen ilman pätevää syytä johtaa karenssiin työttömyysturvaetuuksissa.

Työnantaja voi sijoittaa vuosiloman työntekijän irtisanomisajalle. Vuosilomalain säännöksiä lomakaudesta ja loman ilmoitusajankohdasta pitää noudattaa. Yhteisesti sopimalla vuosiloman voi koska tahansa sijoittaa irtisanomisajalle. Työntekijä ei kuitenkaan voi yksipuolisesti lyhentää irtisanomisaikaansa käyttämällä vuosilomapäiviään.

Vuosilomia voi käyttää irtisanomisaikana työntekijän toiveesta vain sopimalla asiasta työnantajan kanssa. Irtisanomisaika voi olla osittain tai kokonaan päällekkäin myös esimerkiksi perhevapaan tai sairausloman kanssa.

Mikäli kaikkia kertyneitä lomia ei ehditä pitää irtisanomisajalla, pitämättä jääneet lomapäivät maksetaan työntekijälle vuosilomalain tai työehtosopimuksen mukaisesti lomakorvauksena.

Moni työehtosopimus määrää, että lomarahaa tai lomaltapaluurahaa ei tarvitse maksaa lomakorvauksen yhteydessä tai silloin, jos työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä. Tällainen tilanne on käsillä silloin, kun työntekijä irtisanoutuu itse.

Tarkista aina noudatettavan työehtosopimuksen määräykset tältä osin.