Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen voi tapahtua kolmella eri perusteella: koeajan vuoksi, erittäin painavasta syystä tai työntekijän luvattoman yli 7 päivää kestäneen poissaolon vuoksi. Tällöin kyse on sopimuksen purkautuneena pitämisestä.

Työsuhteen purkamisperusteet

Koeaika (TSL 1 luku 4 §)

Koeaika on työsuhteen alkuun sovittu ajanjakso, yleensä enintään 6 kuukautta, jonka aikana sekä työnantaja että työntekijä voivat purkaa työsopimuksen päättymään heti. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Lisäksi työnantajan on aina syytä tarkistaa noudatettavasta työehtosopimuksesta mahdolliset koeaikaa koskevat määräykset.

Koeajan tarkoituksena on varata työnantajalle mahdollisuus selvittää, soveltuuko työntekijä suunniteltuihin työtehtäviin ja onko hänen osaamistasonsa riittävä. Jos näin ei ole, työnantaja voi purkaa työsuhteen koeajan kuluessa. Myös työntekijä voi koeaikana päättää työsuhteensa, jos niin haluaa. Koeaikapurku ei saa perustua syrjiviin tai epäasiallisiin perusteisiin.

Työsuhteen päättymisilmoitus tulee antaa ja työsuhteen päättyä koeajan sisällä. Jos työntekijä on poissa työstä koeajan viimeisinä päivinä, ilmoitus purkamisesta voidaan lähettää hänelle esimerkiksi kirjattuna kirjeenä. Purkuperusteeseen vedottu oikeassa ajassa, kun kirje on postitettu ennen koeajan päättymistä.

Jäsenille asiakirjapankissa Koeaikapurku-lomake
Siirry Asiakirjapankkiin

Erittäin painava syy (TSL 8 luku 1 §)

Erittäin painava peruste purkaa työsuhde syntyy silloin, kun työntekijä olennaisesti laiminlyö tai rikkoo työsopimuksesta tai laista johtuvia työsuhteeseen liittyviä velvoitteitaan. Myös muun lainsäädännön vakava rikkominen tai lainvastainen menettely voi olla purkamisen perusteena, jos sillä on vakavat vaikutukset sopijapuolten asemaan luottamukseen perustuvassa työsuhteessa.

Työnantajalla voi olla peruste työsuhteen purkamiseen esimerkiksi;

  • jos työntekijä on työsopimusta tehtäessä olennaisesti johtanut työnantajaa harhaan
  • jos työntekijä vaarantaa välinpitämättömyydellään työturvallisuutta työpaikalla
  • jos työntekijä esiintyy työpaikalla päihtyneenä, loukkaa törkeästi työnantajan tai työtoveriensa kunniaa tai käyttäytyy heitä kohtaa väkivaltaisesti
  • jos työntekijä rikkoo kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteen aikana.

Syyt ovat osittain samoja, jotka voivat johtaa myös työsuhteen irtisanomiseen. Purkamissyyn tulee kuitenkin olla huomattavasti vakavampi kuin irtisanomisperuste olisi. Epäselvissä tapauksissa onkin parempi purkamisen sijasta irtisanoa työsuhde.

Jos laiminlyönti tai työntekijän velvollisuuksien rikkominen on hyvin vakava, purkamisperuste voi syntyä jo yhden rikkomuksen perusteella. Syyn painavuus kannattaa selvitettävä asiantuntijan kanssa ennen työsuhteen päättämistä. Purkuperusteeseen on lain mukaan vedottava kahden viikon kuluessa sen ilmenemisestä.

Luvaton poissalo yli seitsemän päivää (TSL 8 luku 3 §)

Jos työntekijä on ollut poissa työstä yli seitsemän päivää, eikä ole ilmoittanut sinä aikana pätevää syytä poissaololleen, työnantajalla on oikeus pitää työsuhdetta purkautuneena. Jos työnantaja niin vaatii, työsuhde katsotaan tuolloin päättyneeksi ensimmäisenä poissaolopäivänä. Tähän poissaolosyyhyn voidaan vedota niin kauan, kunnes työntekijä ilmoittaa pätevän syyn sekä poissaololleen että ilmoittamatta jättämiselle.

Jos poissaolon sekä ilmoittamatta jättämisen syy on pätevä, purkuperustetta ei ole. Tilanne voi johtaa kuitenkin varoitukseen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä. Jos taas poissaoloon ei ole pätevää syytä, purkamisilmoitus tulee antaa työntekijälle viimeistään siinä vaiheessa kun hän ottaa yhteyttä työnantajaan. Ilmoitus voidaan lähettää myös kirjattuna kirjeenä työntekijälle poissaolon aikana.

Kuuleminen ja purkamisilmoituksen tiedoksianto

Työntekijää on kuultava ennen purkamisilmoituksen antamista, kun syynä on koeaika tai työsopimuslain mukainen erittäin painava syy. Hänelle tulee varata mahdollisuus pyytää avustaja mukaansa kuulemistilaisuuteen.

Jos työntekijä on ollut poissa työstä yli seitsemän päivää, häntä ei tarvitse kuulla ennen postitse lähetettyä purkautumisilmoitusta. Purkautumisilmoituksen saatuaan työntekijällä on kuitenkin mahdollisuus esittää laillinen syy poissaoloonsa, ja silloin purkaminen voi peruuntua. Purkamisilmoitus on annettava henkilökohtaisesti aina kun se on mahdollista. Ainoastaan silloin, kun työntekijää ei tavoiteta, se voidaan lähettää sähköisesti tai kirjattuna kirjeenä hänen kotiosoitteellaan. Ilmoituksen katsotaan tulleen tällöin työntekijän tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä.

Koulutukset työnantajalle

Maksuton
Maksuton

Hyödynnä asiakirjapankin valmiit lomakepohjat

Nämä ja muut lomakepohjat löydät jäsenpalvelusta:
Muistio työntekijän kuulemisesta
Purkautumisilmoitus
Purkamisilmoitus