Luontoisedut 2024

Luontoisedulla tarkoitetaan palkansaajan työstä muuna kuin rahana saamaa vastiketta työnantajalta.

Luontoisetu on työnantajan järjestämä, kustantama ja palkansaajan käyttöön luovuttama hyödyke eli tavara tai palvelu. Hyödykkeen omistusoikeus ei siirry, vaan palkansaaja saa vain käyttöoikeuden hyödykkeeseen. Verotuksessa luontoisetu on työntekijälle veronalaista palkkaa aivan kuten rahana maksettu palkka.

Rekrytointitilanteissa luontoisetu voi toimia kilpailuetuna.

Verotuksessa luontoisedut lähtökohtaisesti arvostetaan käyvän arvon mukaan. Verohallinto vahvistaa verotusarvot yleisimmille luontoiseduille vuosittain.

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu

Neuvontapalvelu

arkisin klo 8–18
Suomen Yrittäjät

Asuntoetu

Asuntoedusta on kyse silloin, kun työnantaja luovuttaa omistuksessaan tai hallinnassaan olevan asunnon työntekijän käyttöön osana työntekijän kokonaispalkkausta. Asuntoedun luontoisetuarvoon vaikuttavia seikkoja ovat asunnon sijainti ja asunnon pinta-ala. Asuntoedun luontoisetuarvo muodostuu kiinteästä perusarvosta ja siihen lisättävästä pinta-alan perusteella määräytyvästä neliömetrikohtaisesta arvosta.

Asuntoedun arvoon voi kohdistua vähennyksiä. Esimerkkejä hyväksyttävistä vähennyksistä ovat työnantajan työntekijältä perimä vuokra ja työntekijän itse maksamat lämmityskustannukset.

Autoetu

Työnantajan henkilö- tai pakettiauton käyttö työntekijän tai tämän perheen yksityisajoihin katsotaan veronalaiseksi autoeduksi. Autoedun arvo muodostuu auton uushankintahinnasta laskettavasta perusarvosta ja käyttökustannuksille laskettavasta arvosta.

Autoetua on kahta tyyppiä: vapaa autoetu ja auton käyttöetu. Vapaassa autoedussa työnantaja maksaa kaikki auton käytöstä aiheutuneet kulut. Auton käyttöetu puolestaan on kyseessä silloin, kun työntekijä maksaa ainakin auton käyttövoimakustannukset.

Autotallietu muodostuu, kun työantaja kustantaa työntekijälle autotallin tai muun auton säilytyspaikan (esimerkiksi autohallipaikka). Verohallinnon ohjeistuksessa autotalliedulla tarkoitetaan yksittäisen henkilö- tai pakettiauton säilytykseen soveltuvaa tilaa, mutta ei tätä olennaisesti suurempaa tai muuhun käyttötarkoitukseen tarkoitettua tilaa. Työpäivän aikana käytettävissä olevasta ja työpaikan läheisyydessä sijaitsevasta autotallista tai autohallipaikasta ei muodostu autotallietua.

Autotalliedun arvoon vaikuttaa autotallin tai -hallipaikan sijainti ja onko säilytyspaikka kylmä vai lämmitetty.

Edun arvo alueilla Helsinki 1–4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on vuonna 2024:

  • Lämmitetty autotalli tai hallipaikka: 89 euroa kuukaudessa
  • Kylmä autotalli tai hallipaikka: 59 euroa kuukaudessa

Edun arvo muualla Suomessa vuonna 2024:

  • Lämmitetty autotalli tai hallipaikka: 59 euroa kuukaudessa.
  • Kylmä autotalli tai hallipaikka: 48 euroa kuukaudessa.

Polkupyöräetu

Polkupyöräedusta on kyse silloin, kun työnantaja luovuttaa omistamansa tai hallitsemansa polkupyörän työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tai muutoin vastaavasti järjestää työntekijälle polkupyörän käyttöön työntekijän vapaa-ajalla.

Polkupyöräedun arvo määräytyy käyvän arvon periaatteen mukaisesti. Työnantajan omistaman polkupyörän käypä arvo muodostuu hankintahinnasta sekä pyörän käyttö- ja pääomakulujen perusteella. Leasingsopimuksella hankitun pyörän edun arvo on työnantajalle aiheutuva kustannus eli käytännössä leasingmaksujen ja erikseen maksettujen käyttökustannusten (kuten huolto- ja korjauskustannukset) määrä vähennettynä leasingyhtiön toimisto- ja käsittelykuluilla.

Vuonna 2024 sähköavusteisen polkupyörän huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on 30 euroa kuukaudessa tai sitä alemmat todelliset huolto- ja korjauskustannukset. Muiden polkupyörien huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa tai sitä alemmat todelliset huolto- ja korjauskustannukset.

Puhelinetu

Puhelinedun raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa vuonna 2024.

Ravintoetu

Ravintoetu on työnantajan työntekijälle tarjoama ateria, joko alennetulla hinnalla tai täysin maksutta. Ravintoetu voidaan tarjota työntekijälle useilla eri tavoilla, kuten työpaikka- tai sopimusruokailuna taikka kiinteämääräisillä tai saldoon perustuvilla kohdennetuilla maksuvälineillä.

Ravintoedun arvo 8,50 euroa vuonna 2024, kun aterian arvonlisäverollinen kokonaishinta työnantajalle on vähintään 8,50 ja enintään 13,50 euroa.

Vähimmäisarvon alittava ja enimmäisarvon ylittävien aterioiden osalta edun arvona pidetään työnantajan suorittamaa maksua.

Muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa järjestetyn edun arvo on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kun ruokailulipun nimellisarvo on enintään 13,50 euroa, mutta kuitenkin aina vähintään 8,50 euroa.

Kohdennetulle maksuvälineelle työantajan lataama euromäärä arvostetaan 75 prosenttiin nimellisarvostaan, kuitenkin vähintään 8,50 euroon työssäolopäivää kohti. Edellytyksenä on, että työnantajan ateriasta ja aterian kuljettamisesta aiheutuneista kustannuksista maksama euromäärä on vähintään 8,50 euroa ateriaa kohden ja enintään 13,50 euroa ateriaa kohden ja että maksuvälinettä käytettäessä työnantajan ja palkansaajan lataamien saldojen käyttö aterian maksamiseen voidaan eritellä.

Ruokalippua tai muuta kohdennettua maksuvälinettä voi käyttää ateriakustannusten lisäksi aterian kuljettamiseen. Ruokalipukkeella ei voi hankkia elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä, eikä sitä voida vaihtaa rahaan. Ruokailulipukkeita voi antaa palkansaajalle yhden kutakin työssäolopäivää kohden, jona työnantaja ei ole muutoin järjestänyt ruokailua.

Koulutukset työnantajalle

Maksuton
Maksuton

Hyödynnä jäsenedut

Lounas-, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedut

Epassi: Henkilöstöedut

Greenstar kuva
Majoitus- ja kokouspalvelut

Majoitus ja kokous GreenStar Hotels