Nuoret työntekijät

Alle 18-vuotiaat nuoret työntekijät eivät saa tehdä aivan samoja töitä eivätkä samoin ehdoin kuin aikuiset.

Erityissäännökset nuorten työntekijöiden suojelemisesta ovat nuorista työntekijöistä annetussa laissa. Lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias henkilö tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain säännöksiä työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sovelletaan palvelusuhteiden lisäksi mm. alle 18-vuotiaiden koululaisten työharjoitteluun tai koulussa tehtäviin harjoitustöihin.

Lain tarkoituksena on suojella nuoria liialliselta, yksilön kehitystä haittaavalta työperäiseltä rasitukselta. Nuorilla saadaan teettää ainoastaan sellaisia töitä, jotka eivät ole vahingollisia heidän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen. Työ ei myöskään saa vaatia suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on kohtuullista.

Laissa on säännökset

  • Nuorten työhön pääsyn edellytyksistä
  • Nuorten työntekijöiden säännöllisestä työajasta
  • Enimmäistyöajasta
  • Työajan sijoittelusta
  • Nuorille annettavista lepoajoista sekä työn turvallisuudesta
  • Työnantajan ohjaus- ja opastusvelvollisuudesta
  • Erityisiä suojelutoimia koskevista eritysvelvollisuuksista
  • Terveystarkastusten järjestämistä.

Työt voidaan jakaa kiellettyihin, vaarallisiin ja niihin töihin, joista ei ole erikseen säädetty, sekä nuorille sopiviin kevyisiin töihin. Nuorille sopivista kevyistä töistä on laadittu esimerkkiluettelo sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (25.4.2012/189). Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa (15.6.2006/475) on säädetty nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä.

Nuorten työsuhteissa tulevat niin ikään sovellettaviksi yleiset työoikeudelliset lait, ellei edellä mainitussa erityislaissa tai –asetuksessa ole nimenomaisesti poikettu yleissäännöksistä. Nuoriin, jotka tekevät työtä suomalaisessa aluksessa, sovelletaan merimieslain ja merityöaikalain nuoria työntekijöitä koskevia säännöksiä.

Nuorten työntekijöiden työaikaa koskeva säännökset NuorL:n mukaan

13–14-vuotiaat15–17-vuotiaat
Säännöllinen työaikaEnintään 7 t/vrk
Enintään 35 t/vko
Enintään 8 t/vrk
Enintään 40 t/vko
Vuorokautinen ja viikottainen ylityöKiellettyEnintään 80 t/kalenterivuosi ja
40 t poikkeusluvalla
Työajan sijoittaminenKlo 8.00–20.00 Klo 6.00–20.00 (7.3 § painavat syyt)Klo 6.00–22.00
Ammattikoulutukseen liittyvässä kaksivuorotyössä klo 6.00–24.00
Päivittänen lepoaika/ruokatauko30 min, jos työaika yli 4 t 30 min/vrk30 min, jos työaika yli 4 t 30 min/vrk
Vuorokausilepo14 t12 t
Viikottainen vapaa-aika38 t38 t

Työsopimus kesä- ja keikkatyölle?

Aivan lyhyimmällekin työsuhteelle on suositeltavaa tehdä kirjallinen työsopimus. Työsopimuksessa määritellään työn kesto ja työssäoloaika. Lue lisää työsopimuksen tekemisestä.

Työsopimus

Perehdytys

Kun yritykseen tulee uusi työntekijä, hyvä perehdyttäminen on olennaisen tärkeää, jotta työntekijä pääsee työyhteisön jäseneksi ja töihin kiinni.

Perehdytys

Löydä oleellinen hyötytieto ja ohjeistus jäsenpalvelusta

Palkkalaskuri
Lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Työehtosopimukset
Työsopimus, salassapitosopimus ja kilpailukieltosopimus
Kirjaudu Jäsenpalveluun