Nuoret työntekijät

Alle 18-vuotiaat nuoret työntekijät eivät saa tehdä aivan samoja töitä eivätkä samoin ehdoin kuin aikuiset.

Erityissäännökset nuorten työntekijöiden suojelemisesta ovat nuorista työntekijöistä annetussa laissa. Lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias henkilö tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain säännöksiä työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sovelletaan palvelusuhteiden lisäksi mm. alle 18-vuotiaiden koululaisten työharjoitteluun tai koulussa tehtäviin harjoitustöihin.

Lain tarkoituksena on suojella nuoria liialliselta, yksilön kehitystä haittaavalta työperäiseltä rasitukselta. Nuorilla saadaan teettää ainoastaan sellaisia töitä, jotka eivät ole vahingollisia heidän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen. Työ ei myöskään saa vaatia suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on kohtuullista.

 • Nuorten työhön pääsyn edellytyksistä
 • Nuorten työntekijöiden säännöllisestä työajasta
 • Enimmäistyöajasta
 • Työajan sijoittelusta
 • Nuorille annettavista lepoajoista sekä työn turvallisuudesta
 • Työnantajan ohjaus- ja opastusvelvollisuudesta
 • Erityisiä suojelutoimia koskevista eritysvelvollisuuksista
 • Terveystarkastusten järjestämistä.

Työt voidaan jakaa kiellettyihin, vaarallisiin ja niihin töihin, joista ei ole erikseen säädetty, sekä nuorille sopiviin kevyisiin töihin. Nuorille sopivista kevyistä töistä on laadittu esimerkkiluettelo sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (25.4.2012/189). Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa (15.6.2006/475) on säädetty nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä.

Nuorten työsuhteissa tulevat niin ikään sovellettaviksi yleiset työoikeudelliset lait, ellei edellä mainitussa erityislaissa tai –asetuksessa ole nimenomaisesti poikettu yleissäännöksistä. Nuoriin, jotka tekevät työtä suomalaisessa aluksessa, sovelletaan merimieslain ja merityöaikalain nuoria työntekijöitä koskevia säännöksiä.

 

13–14-vuotiaat 15–17-vuotiaat
 • Säännöllinen työaika
Enintään 7 t/vrk Enintään 35 t/vko Enintään 8 t/vrk Enintään 40 t/vko
 • Vuorokautinen ja viikottainen ylityö
Kielletty Enintään 80 t/kalenterivuosi ja 40 t poikkeusluvalla
 • Työajan sijoittaminen
Klo 8.00–20.00 Klo 6.00–20.00 (7.3 § painavat syyt) Klo 6.00–22.00 Klo 6.00–24.00 ammattikoulutukseen liittyvässä kaksivuorotyössä
 • Päivittänen lepoaika/ruokatauko
30 min, jos työaika yli 4 t 30 min/vrk 30 min, jos työaika yli 4 t 30 min/vrk
 • Vuorokausilepo
14 t 12 t
 • Viikottainen vapaa-aika
38 t 38 t

Työsopimus kesä- ja keikkatyölle?

Aivan lyhyimmällekin työsuhteelle on suositeltavaa tehdä kirjallinen työsopimus. Työsopimuksessa määritellään työn kesto ja työssäoloaika. Lue lisää työsopimuksen tekemisestä.