Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuus

Työntekijöiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla ovat tärkeitä, jotta työilmapiiri on hyvä. Se taas vaikuttaa yrityksen menestykseen. Tälle sivulle on koottu ohjeet yrityksen tasa-arvosuunnitelman sekä yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen.

Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laadittava vähintään joka toinen vuosi tasa-arvosuunnitelma, joka koskee erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa tai työsuojelun toiminta-ohjelmaa.

Mitä tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää?

Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja sen tulee sisältää:

  • selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista (palkkakartoitus);
  • käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi;
  • ja arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista.

Palkkakartoitus voidaan paikallisesti sopia tehtäväksi vähintään joka kolmas vuosi, jos tasa-arvosuunnitelma muilta osin tehdään vuosittain.

Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien (luottamusmiehen tai -valtuutetun tai muun henkilöstön valitseman edustajan) kanssa, mutta työnantajan ei kuitenkaan tarvitse sopia suunnitelman sisällöstä henkilöstön edustajien kanssa. Tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle.

Jos tasa-arvosuunnitelma sisällytetään henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan, laatimisessa on noudatettava yhteistoimintalakia.

Jos suunnitelman laatiminen työpaikalla on laiminlyöty, tasa-arvovaltuutettu voi asettaa työnantajalle määräajan, jonka kuluessa suunnitelma on laadittava. Ellei suunnitelmaa tämänkään jälkeen laadita, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi asettaa työnantajalle uhkasakon velvoitteen toteuttamiseksi ja tuomita sakon maksettavaksi.

Tasa-arvosuunnitelmaan tulee sisällyttää selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta. Selvitys tasa-arvotilanteesta voi pohjautua tilastotietoihin, kyselyihin tai muihin työpaikkaa koskeviin tietoihin. Tasa-arvotilannetta voidaan selvittää muun muassa tutkimalla rekrytointikäytäntöjä ja työhönottoperiaatteita sekä tilastoja esimerkiksi eläkkeistä, koulutuspäivistä, vanhemmuuden perusteella myönnettävistä vapaista, työtapaturmista ja sairauspoissaoloista. Selvityksessä voidaan tarkastella työympäristön sopivuutta molemmille sukupuolille esimerkiksi työvälineiden ja lepotilojen perusteella.

Tasa-arvotilannetta voidaan selvittää myös suoraan työntekijöiltä esimerkiksi työilmapiirikyselyiden avulla. Kyselyillä voidaan kartoittaa vaikkapa tasa-arvoa koskevia asenteita, sukupuolisen häirinnän esiintymistä sekä työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia työyhteisössä. Selvityksen pohjalta työnantaja ja henkilöstön edustajat yhteistyössä päättävät, mitä toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan ja miten ne toteutetaan. On kuitenkin tärkeää huomata, että työnantajalla on vastuu siitä, että tasa-arvosuunnittelu vastaa tasa-arvolain vaatimuksia ja että tasa-arvosuunnitelma sisältää myös erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä palkkakartoituksen.

Palkkakartoitus ei edellytä eri tehtävien vaativuuden arviointia, mutta työnantaja voi halutessaan toteuttaa vaativuusarvioinnin yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Palkkakartoituksen tulee kattaa työnantajan kaikki työntekijät, mukaan lukien eri henkilöstöryhmät, osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät.

Naisten ja miesten tehtävien luokitus voidaan tehdä joko työnantajan käyttämän tehtävien vaativuusarviointijärjestelmän mukaisen luokittelun perusteella tai käyttämällä jotain muuta yrityksessä käytössä olevaa yrityskohtaista tehtävien ryhmittelyä. Palkkakartoitus tulee laatia siten, että yksittäisten henkilöiden palkat eivät ilmene selvityksestä. Jos selvityksen perusteella ilmenee, että työpaikalla on palkkasyrjintää, työnantajan on tarkistettava ja oikaistava puutteet

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää sellaiset seuraavan kauden aikana käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut toimenpiteet, jotka ovat tasa-arvon edistämiseksi tarpeellisia. Toimenpiteitä ei ole erikseen määritelty, mutta suunnitelmaan sisällytettävien toimenpiteiden tulee olla konkreettisia ja realistisia.

Toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa naisten ja miesten yhtäläisiä urakehitysmahdollisuuksia, toteuttaa tasa-arvoa työpaikkakoulutuksessa, työolosuhteissa, palkkauksessa tai perhevapaiden tasapuolisessa käytössä. Toimenpiteillä voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa ja häirintää koskeviin asenteisiin.

Toimenpiteiden ohessa tulee myös sopia toimien tavoitteista ja keinoista sekä aikataulusta; tasa-arvosuunnitelma voi sisältää sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteita. Pitkän tähtäimen suunnitelmana voi olla esimerkiksi naisten määrän lisääminen johtotehtävissä tai perusteettomien palkkaerojen poistaminen ja lyhyen tähtäimen suunnitelmana työolosuhteiden parantaminen.

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää arvio edellisen vuoden suunnitelman toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Arvio on samalla seuraavan vuoden suunnitelman pohja, ja sitä käytetään suunnitelman toteutumisen seurannassa.

Yhdenvertaisuus ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Työnantajan tulee aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta ja kehittää aidosti syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja. Tavoitteena on, että yhdenvertaisuuden edistämisestä muodostuu osa työpaikan säännöllistä kehittämistoimintaa. Yhdenvertaisuuden edistämistoimet voidaan nivoa työturvallisuuslaissa säädettyyn vaarojen arviointiin ja siihen perustuvaan työsuojelun kehittämisprosessiin

Vähintään 30 hengen työpaikoilla laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma

Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työpaikalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelmalle ei ole määrämuotoa, mutta sen tulee olla todennettavissa ja tarkastettavissa.

Yhdenvertaisuussuunnittelun prosessi sisältää lähtökohtaisesti neljä vaihetta:

  1. Selvitä työpaikan yhdenvertaisuustilanne
  2. Arvioi työpaikan tarpeet
  3. Toteuta tarvittavat edistämistoimenpiteet
  4. Seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta

Lue lisää työsuojeluviranomaisen ohjeista yhdenvertaisuuden edistämiseen työpaikalla.