Niko Nurmela

Neuvontalakimies
Suomen Yrittäjät

Neuvontalakimies — Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa