Etikettiohje

Merkkien jako ja kiinnittäminen

Yrittäjä- ja ansioristien jakaminen on aina juhlallinen tilaisuus. Jakajana voi olla keskusjärjestön, anojayh­teisön tai yrityksen hallituksen puheenjohtaja, toimi­tusjohtaja tai muu edustaja.

Tilaisuuden aluksi jakaja pitää lyhyen puheen, jos­sa hän luonnehtii palkittavaa jakoperusteiden kautta sekä yksityisen yritystoiminnan merkitystä maamme talouselämälle. Jos jaettavana on yrittäjäristin suurris­ti, puheessa kerrotaan saajan henkilökohtaisista ansi­oista yksityisen yritystoiminnan hyväksi.

Jakaja kiinnittää merkit, ja jakamisessa hänellä on tavallisesti avustaja. Jakaminen aloitetaan arvok­kaimmasta merkistä. Saman arvoluokan merkit jae­taan aakkosjärjestyksessä, ja kunniakirja luetaan vain ensimmäisen saajan yhteydessä. Kunniakirjan ovat allekirjoittaneet Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Suosittelemme kunniakirjan kehys­tämistä arvokkaasti ennen merkin luovutusta.

Jakotilaisuudessa yrittäjäristin suurristi ripuste­taan kaulaan (myöhemmin juhlassa saaja kiinnittää sen riipukkeella solmion päälle siten, että nauha kulkee paidan kaksinkertaisen kauluksen sisäpuolella). Yrit­täjä- tai ansioristi kiinnitetään puvuntakin rintataskun yläpuolelle siten, että taskun käänne peittyy, ja naisil­la vastaavaan kohtaan.

Yrittäjäjuhlissa kannetaan aina vain yhtä eli arvok­kainta merkkiä. Jos henkilöllä on järjestöansiomerk­ki ja yrittäjäristi eri ansioista saatuna, hän voi kantaa molempia. Kun ansio- ja palkitsemismerkkejä kanne­taan, puvun on oltava tilaisuuteen sopiva tumma puku, taskunenäliinaa ei käytetä. Naiset käyttävät miesten tummaa pukua vastaavaa asua. Smokin kanssa voidaan käyttää pienoismerkkiä eli smokkimerkkiä.

Kiitospuhe

Arvokkaimman merkin saanut esittää kiitokset kaikkien merkin saaneiden puolesta. Jos saajia on useita, kiittää iältään vanhin. Tästä säännöstä poike­taan vain, jos saajien joukossa on erityisen arvostettu ja kiittäjäksi sopiva yrittäjä. Kiitospuhe on lyhyt ja sii­nä korostetaan merkin saaneiden roolia yksityisessä yritystoiminnassa ja sen merkitystä yhteiskunnalle.

Yrittäjäristi tai ansioristi kiinnitetään aina virallis­ten kunniamerkkien viereen viimeiseksi vasemmalle tai alapuolelle.

Tilaisuuden kutsu

Tilaisuuden kutsussa mainitaan pukeutumisohjeena tumma puku (naisilla vastaava asu). Jos on kyseessä yrittäjäjuhla, kutsuun laitetaan ohjeeksi: Suomen Yrittäjien yrittäjäristit ja järjestöansiomerkit.

Ansiomerkkien suhde virallisiin kunniamerkkeihin

Yrittäjä- ja ansioristit sekä järjestöansiomerkit ovat ansio- ja palkitsemismerkkejä. Niitä voidaan käyttää samanaikaisesti virallisten kunniamerkkien kanssa sel­laisissa omissa yrittäjäjärjestön juhlissa, joiden luon­teeseen kuuluu kunniamerkkien käyttö. Tällaisia juhlia ovat järjestön vuosijuhlat sekä virallisiin juhlapäiviin liit­tyvät tilaisuudet, mm. itsenäisyyspäivä, uudenvuoden­päivä ja loppiainen.

Virallisilla kunniamerkeillä tarkoitetaan sellaista merk­kiä, jonka myöntää tasavallan presidentti tai joka myön­netään hänen nimissään tai muuten valtiovallan puolesta. Tällaisia merkkejä ovat myös sotien muistomitalit ja muistomerkit sekä eräät rauhanaikaisista sotilasansiois­ta myönnettävät ansiomerkit. Epävirallisesti kunniamer­keiksi kutsutaan myös yksityisten kansalaisjärjestöjen sekä keskus- ja ammattiliittojen jäsenilleen myöntämiä ansio- ja palkitsemismerkkejä.

» Etikettiohje pdf-muodossa