29.6.2016 klo 14:50
Tiedote

Tienvarsimainonnan sääntely keventyy – tavoitteiden toteutumista seurattava

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut tienvarsimainontaa koskevan lain muutosesityksen. Uudistuksen tavoitteena on menettelyn ja mainosten asettamisedellytysten keventäminen. Suomen Yrittäjät on ajanut jo pitkään tienvarsimainonnan helpottamista ja on ollut aktiivinen lainmuutoksen valmistelussa.

Tasavallan presidentti on vahvistanut tienvarsimainontaa koskevan maantie- ja ratalain muutosesityksen. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 15.8.2016.

Uuden lain voimaantulon myötä nykyisestä tienvarsimainonnan lähtökohtaisesta kiellosta luovutaan ja siirrytään poikkeuslupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Myös mainoksen asettamisedellytyksiä on tarkoitus keventää.

– Ilmoitusmenettelyssä ei enää arvioida mainoksen tarpeellisuutta liikenteen ja matkailun kannalta, vaan asettamisen rajoitukset perustuisivat liikenneturvallisuus-, tienpito- ja ympäristöön soveltumisnäkökohtiin, Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Ville Kukkonen selvittää.

Uudistuksen tarkoituksena on vähentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa sekä kustannuksia.

– Ilmoitusmenettelyyn siirtymisen tulee helpottaa merkittävällä tavalla yrityksille koituvaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia verrattuna nykyiseen poikkeuslupamenettelyyn. Ilmoitusmenettely on kehitettävä niin sujuvaksi, että sen avulla voidaan aidosti toteuttaa lakimuutokselle eduskunnan asettamat tavoitteet. On myös tärkeää, että tavoitteiden toteutumista seurataan, Ville Kukkonen painottaa.

– On hyvä muistaa, että mainonta on myynnin edistämistä. Kun on myyntiä, on töitä ja verotuloja. Siksi asia on tärkeä myös työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta, hän jatkaa.

Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettely on ollut yrittäjille raskas taakka.

– Vuosien saatossa olemme saaneet jäseniltämme paljon palautetta siitä, miten monitulkintainen ja epäselvä lupahakuprosessi tienvarsimainontaan on ollut, Kukkonen kertoo.

Liikenneturvallisuuskriteereiden tarkempi sisältö tullaan määrittämään Liikenneviraston määräyksellä, joka korvaa nykyisen tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen.

Tavoitteena kevyempi menettely – nämä asiat muuttuvat:

Jatkossa tienvarsimainonnasta tehtäisiin ilmoitus tienpitoviranomaiselle eli Pirkanmaan ely-keskukselle. Ilmoitukseen pitää liittää selvitys mainoksesta tai ilmoituksesta, sen sijoituspaikasta sekä kiinteistönomistajan suostumus. Lainmuutoksen myötä viranomaisella on ilmoituksen saapumisesta 30 päivää aikaa kieltää mainos, jos se ei täytä lain asettamia vaatimuksia.

Hallituksen esityksen mukaan viranomaisella on jatkossa neuvonta- ja perusteluvelvollisuus. Lisäksi eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on edellyttänyt, että viranomaistulkintojen tulee olla yhteneväisiä koko maassa, ja hallinnollisen taakan purun ja säännösten sujuvoittamisen tulee todella toteutua ilmoitusmenettelyn kautta.

Jatkossa mainos saa olla ilmoitetussa paikassaan lähtökohtaisesti 10 vuotta, jollei tienpitoviranomainen määrää tätä lyhyempää aikaa. Nykyjärjestelmän mukaan myönnetyissä määräaikaisissa luvissa aika on yleensä ollut viisi vuotta.

Tienvarsimainosten lisäksi myös tilapäinen tapahtumailmoittelu helpottuu.

Lisätietoja:

Ville Kukkonen lainopillinen asiamies 09 2292 2930