8.6.2016 klo 14:21
Tiedote

Uusi laki työntekijöiden lähettämisestä parantaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kilpailla kotimarkkinoilla

Työntekijöiden lähettäminen on aiheuttanut kilpailun vääristymistä. – Uusi työntekijöiden lähettämistä koskeva laki antaa mahdollisuuden kohdentaa valvontaa sinne, missä väärinkäytöksiä todennäköisesti tapahtuu eniten, Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Albert Mäkelä sanoo.

Eduskunta hyväksyi tänään uuden työntekijöiden lähettämistä koskevan lain. Se luotiin estämään työntekijöiden lähettämiseen liittyviä ongelmia ja varmistamaan, että ulkomailta Suomeen lähetettyihin työntekijöihin noudatetaan suomalaisia työehtoja.

Lailla pannaan täytäntöön lähetettyjen työntekijöiden ns. täytäntöönpanodirektiivi. Samalla kumotaan vuonna 1999 voimaan tullut vanha laki lähetetyistä työntekijöistä.

Laki soveltuu, kun toiseen EU-maahan sijoittautunut yritys lähettää työntekijöitään työskentelemään Suomeen palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen perusteella. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi rakennuspalveluiden ostaminen tai työvoiman vuokraus ulkomailta.

Myös rajat ylittävien sanktioiden täytäntöönpano tehostuu, mikä parantaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kilpailla kotimarkkinoilla erityisesti rakennusalalla.

Uusi laki ei muuta lähetettyyn työntekijään sovellettavia työehtoja. Suomessa työskenteleviin lähetettyihin työntekijöihin on jatkossakin sovellettava suomalaisia työehtoja ja maksettava suomalaisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Suomen Yrittäjien tavoite toteutui: Tilaajan ja alihankkijan yhteisvastuu ei toteutunut

Lakiin ei otettu mukaan suomalaisen tilaajayrityksen ja ulkomaalaisen yrityksen yhteisvastuuta lähetetyn työntekijän palkkasaatavista. Suomalainen tilaaja ei siten jatkossakaan vastaa siitä, jos ulkomainen lähettävä yritys ei maksa suomeen lähettämälleen työntekijälle suomalaisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Täytäntöönpanodirektiivin mukaan tällainen yhteisvastuu olisi ollut mahdollinen. Suomen Yrittäjät vastusti yhteisvastuuta.

Rakennusalalla työmaan pääurakoitsijalla tai rakennuttajalla on uuden lain mukaan erityinen velvollisuus selvittää lähetetyn työntekijän palkkausta, jos työntekijä sitä pyytää. Jos lähetetty työntekijä tekee maksamattomia palkkoja koskeva ilmoituksen pääurakoitsijalle tai rakennuttajalle, tämän on välittömästi pyydettävä lähettävältä yritykseltä selvitys lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta. Tieto on myös toimitettava työsuojeluviranomaiselle.

Tilaajan velvollisuutena on myös huolehtia siitä, että lähettävä yritys tekee ennakkoilmoituksen ja asettaa edustajan Suomeen. Tilaajan on myös autettava työsuojeluviranomaista tavoittamaan lähettävän yrityksen edustaja. Käytännössä tilaajan on tarvittaessa pyydettävä lähettävältä yritykseltä tieto siitä, missä ja miten edustajan voi tavoittaa. Tämä tieto on annettava työsuojeluviranomaiselle.

Rikosvastuun tilalle laiminlyöntimaksu

Uudessa laissa ei ole enää rikosoikeudellista vastuusta lain noudattamisen laiminlyönnistä, vaan tiettyjen lähettävän yrityksen tai tilaajan laiminlyöntien seuraamuksena on jatkossa laiminlyöntimaksu. Suomalaiselle tilaajalle laiminlyöntimaksu voi aiheutua vain, jos tilaaja ei ole auttanut työsuojeluviranomaista tavoittamaan lähettävän yrityksen edustajaa tai jos rakennusalalla pääurakoitsija tai rakennuttaja ei ole pyytänyt lähettävältä yritykseltä selvitystä lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta.

Fakta:

• Työntekijöiden lähettämisestä on kyse, kun työntekijä lähetetään työskentelemään toiseen EU-maahan palvelujen tarjontaa koskevan sopimuksen perusteella.
• Palveluntarjontaa koskevia sopimuksia ovat alihankintasopimukset tietystä työsuorituksesta, rajat ylittävä työvoiman vuokraus sekä yritysryhmän sisäiset siirrot, joissa työntekijä lähetetään työhön samaan yritysryhmään kuuluvaan toimipaikkaan tai yritykseen toiseen EU-maahan.
• Lähetettyyn työntekijään on sovellettava tiettyjä kohdemaan työehtoja siltä osin kun ne ovat edullisempia kuin lähtömaan työehdot. Lähetetylle työntekijälle on maksettava vähintään kohdemaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
• Uudella lailla tehostetaan lähetettyjen työntekijöiden valvontaa. Suomalaisille lähetettyjä työntekijöitä käyttäville yrityksille laki ei tuo merkittävästi uusia velvoitteita.

Lisätietoja:
lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät, p. 040 7760 560, albert.makela@yrittajat.fi