16.2.2024 klo 10:28
Tutkimus

Sammandrag

I barometern hösten 2023 var de små och medelstora företagens konjunkturförväntningar lätt stigande och utsikterna hade efter den exceptionellt negativa inledningen av året återgått till att endast vara svagt negativa. Situationen förändrades när räntenivån steg snabbt och inflationen åt upp köpkraften, vilket försvagade utsikterna för investeringar och privatkonsumtion. Nu förväntas den ekonomiska situationen att försvagas under det kommande året. SMF-företagens konjunkturförväntningar förutspår en svagare utveckling av den finska ekonomin än vad största delen av de ekonomiska prognoserna gör. De bruttonationalbaserade uppskattningarna om den ekonomiska utvecklingen förutspår en mycket svag tillväxt eller en nolltillväxt för slutet av året.

Nedgången i förväntningarna förklaras av att räntenivån är hög, att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortgår samt av att de allmänna utsikterna för världsekonomin är osäkra. Den ekonomiska riktningen beror till stor del bland annat på utvecklingen av dessa faktorer, och de förväntas ha en negativ inverkan på alla våra centrala marknadsområden också under 2024.

Nettotalet för konjunkturutsikterna sjönk under hösten med åtta enheter från ett redan negativt tal till -14. Jämfört med SMF-företagsbarometern för ett år sedan steg nettotalet med fyra enheter. 17 procent av SMF-företagen bedömde att konjunkturerna förbättras under de kommande 12 månandena och 31 procent bedömde att konjunkturerna försvagas. Lite över hälften av SMF-företagen bedömde att konjunkturerna förblir på samma nivå.

Förväntningarna på en ökad omsättning är svaga och osäkerheten leder till mindre investeringar

Förväntningarna på hur omsättningen utvecklas har sjunkit samtidigt som de allmänna konjunkturförväntningarna har försämrats. Förväntningarna på omsättningen började sjunka efter en svag återhämtning i höstens barometer, och nettotalet ligger fortfarande på det positiva talet fyra.

Lönsamhetsförväntningarna har precis som förväntningarna på omsättningen försämrats kraftfullt jämfört med i fjol. I barometern våren 2023 var förväntningarna på lönsamheten de lägsta på 30 år. Hösten 2023 hade lönsamhetsförväntningarna återhämtat sig något, men nu har de återigen vänt mot en svag nedgång. Nettotalet för lönsamhetsförväntningarna blir kvar på ett negativt värde, -11.

SMF-företagen bedömer att de kommer att göra betydligt mindre investeringar under den närmaste tiden. Som en följd av de försvagade konjunktur- och tillväxtförväntningarna finns det inom alla huvudnäringsgrenar fler företag som minskar på sina investeringar än vad det finns företag som ökar på sina investeringar. Nettotalet för de förändrade förväntningarna i investeringsvärdet sjönk med fyra enheter jämfört med i höstas och stannade på -21. Lite över hälften av SMF-företagen bedömde att investeringsaktiviteten blir kvar på samma nivå under det kommande året. Den övergripande svagheten i investeringar avspeglas särskilt på byggbranschen.

SMF-företagen försiktiga med att utöka personalen

Den finska ekonomins konjunkturnedgång, den tynande efterfrågan samt de osäkra framtidsutsikterna har försvagat förväntningarna på utvecklingen av personalmängden. Lite över en tiondel av SMF-företagen har för avsikt att utöka mängden personal under det kommande året. Samtidigt förväntar sig 14 procent av företagen att deras personalmängd kommer att minska.

Nettotalet för förväntningarna ligger på -3, vilket är sex enheter lägre än på hösten. Fortfarande tänker en majoritet, d.v.s. 74 procent av SMF-företagen att bibehålla sin nuvarande personalmängd.

Tillväxtpotential genom förnyelse och internationalisering

De senaste årens många kriser har inte helt kväst företagens vilja att växa. Fortfarande är över en tredjedel av SMF-företagen starkt eller i mån av möjlighet tillväxtorienterade. De här företagens andel sjönk med två procentenheter jämfört med höstens enkät, där andelen låg på 38 procent. De starkt tillväxtorienterade SMF-företagens andel var blygsam, och på sikt ger den trendliknande nedgången anledning till oro.

Över en femtedel av SMF-företagen har tagit i bruk ny teknologi under det senaste året. Inom alla branscher har ungefär hälften av företagen också fortbildat sin personal. Dessutom har lite färre än tre av tio företag fört ut nya produkter eller tjänster på marknaden.

Internationalism är för flera SMF-företag ett sätt att växa och stärka sitt kunnande. Inom många branscher är den finska marknaden relativt begränsad, så tillväxt måste sökas utomlands. Av SMF-företagen bedriver 21 procent export eller annan affärsverksamhet utomlands. Andelen har sjunkit något sedan den föregående barometern. Bland de företag som idkar export utgör exporten huvuddelen av företagets affärsverksamhet hos lite färre än vart femte företag.

Konstnaderna förväntas fortsätta stiga

Trots återhållsamhet är farhågorna fortfarande höga att produktionskostnaderna kommer att stiga. Likaså har tillväxttakten avtagit i fråga om prissättningsmarginalen för företagens produkter och tjänster. Inom alla huvudnäringsgrenar är den främsta utmaningen fortfarande att mellanprodukterna ökar snabbare i pris än slutprodukterna. Prissättningsmarginalen räcker inte till för att kompensera det faktum att priserna på mellanprodukter fortfarande förväntas att fortsätta stiga över en och en halv gång snabbare än vad priserna på slutprodukterna gör.

Osäkerheten gör att användningen av extern finansiering minskar

När den ekonomiska aktiviteten mattas av och företagens kreditvärdighet som en följd av detta försvagas samtidigt som regleringen av bankverksamheten stramas åt, så syns detta tydligt i SMF-företagens användning av extern finansiering: Det är klart under hälften av SMF-företagen som har lån i en bank eller vid något annat finansinstitut. Användningen av extern finansiering har minskat något jämfört med barometern i höstas.

Koncentrationsgraden i den finska banksektorn är tydlig i de finansieringstjänster som SMF-företagen får. De två största aktörerna ansvarade enligt den här barometern för 71 procent av SMF-företagens tjänster i egenskap av företagets huvudsakliga bank. Finnveras roll som alternativ och komplement till banklån har sjunkit något, men fortfarande berättar nästan var femte som planerar att ansöka om finansiering att de tänker vända sig till Finnvera. Dessutom berättade 25 procent av dem som ansökt om finansiering via bank att det krävdes borgen från Finnvera för att få finansieringen.

Trots att året varit mer utmanande än förutspått växte mängden SMF-företag med betalningssvårigheter endast måttligt i slutet av året. I den här barometern rapporterade 17 procent av företagen om svårigheter att sköta betalningar under de tre senaste månaderna.

Konjunkturläget kräver anpassningsåtgärder, och den osäkra efterfrågan bromsar tillväxten

Den svåra och snabbt föränderliga omgivningen reflekteras i företagens anpassningsbehov. Nu planerar redan vart fjärde företag anpassningsåtgärder. Behovet har stigit med tre procentenheter jämfört med för ett år sedan. Anpassningsbehovet har växt mest hos företag som sysselsätter minst 50 personer. De vanligaste anpassningsåtgärderna som planeras är permitteringar och olika arbetstidsmodeller.

Företagens behov av att anställa folk har minskat något jämfört med för ett år sedan, och samtidigt har också svårigheterna med att hitta arbetskraft som motsvarar behoven avtagit något. Den osäkra efterfrågan är för något fler SMF-företag än för ett år sedan ett hinder för att anställa mer arbetskraft. Tillgången till arbetskraft är fortfarande en av de mest centrala orsakerna till varför företagen inte anställer mer arbetskraft. Ju mer tillväxtorienterat ett företag är, desto oftare upplevs tillgången till kompetent arbetskraft som ett hinder för sysselsättningen.

SMF-företagen har en nyckelposition i dämpandet av klimatförändringen

SMF-företagen har en viktig roll när det gäller dämpandet av klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald, särskilt i fråga om att utveckla rena lösningar och teknologier samt i fråga om att förverkliga koldioxidsnåla och energieffektiva verksamhetssätt. De tillväxtorienterade SMF-företagen är oftare än andra företag medvetna om vilken inverkan de åtgärder som dämpar klimatförändringen har på företagets verksamhet. I de här företagen anses åtgärderna för att dämpa klimatförändringen framför allt ge nya möjligheter för företagens affärsverksamhet.

Den viktigaste katalysatorn för att vidta åtgärder som minskar klimatutsläppen är företagets värderingar och strategi. Detta fungerar som incitament hos över hälften av de företag som vidtagit klimatåtgärder. Ungefär en tredjedel av SMF-företagen strävar efter att bygga upp sin företagsbild med klimatåtgärdernas hjälp. Dessutom är kostnadsinbesparingar och utökad effektivitet mer motiverande än tidigare när det gäller att vidta åtgärder som minskar på utsläppen. Däremot är reglering ingen central katalysator när det gäller företagens åtgärder för att minska på klimatutsläppen.

Hittills har lite över en femtedel av SMF-företagen kartlagt affärsverksamhetens klimatinverkan. Som väntat är det vanligare att större SMF-företag granskar sin klimatinverkan. Resultaten har inte förändrats märkbart från barometern våren 2022.

Ägarskiften skapar kontinuitet

Att egendom överförs genom en företagsaffär, ett generationsskifte eller på något annat vis ger företagsverksamheten möjlighet att fortsätta. Under de två kommande åren planerar 15 procent av företagen ett ägarskifte. Andelen har inte förändrats märkbart jämfört med för ett år sedan.

9 procent av SMF-företagen är intresserade av att köpa upp ett företag eller en affärsverksamhet under de kommande två åren. Av de köpvilliga företagen behöver 77 procent extern finansiering.