Tutkimus

PK-Yritysbarometri 2/2000

1.9.2000

Tiivistelmä tuloksista

Suhdanneodotukset ovat myönteiset

Pk-yritysten arviot sekä oman toimialan, että oman yrityksen suhdannenäkymistä tukevat yleistä käsitystä siitä, että talouskasvu tulee jatkumaan varsin vahvana. Odotukset ovat sitä paremmat, mitä suuremmasta pk-yrityksestä on kyse. Rakennusalan kasvuodotukset ovat muuttuneet muita toimialoja vaatimattomammiksi ripeän kasvukauden jälkeen.

Yritysten odotukset liikevaihdon ja tuotannon kehityksestä ovat pysyneet korkealla tasolla. Myös tuotantokustannusten ja tuotekehityspanostusten odotetaan kasvavan. Kustannuspaineita on erityisen laajalti rakennusalalla.

Kannattavuusodotukset näyttävät vakiintuvan jo useamman vuoden vallinneelle hyvälle tasolle. Kannattavuuden kohoamista odottavia on noin kolmannes enemmän kuin kannattavuuden heikkenemistä pelkääviä. Samalla yritysten vakavaraisuuden odotetaan edelleen vahvistuvan kaikilla päätoimialoilla.

Yritysten hyvien suhdannenäkymien myötä myös työllisyys paranee. Vain 4 prosenttia pk-yrityksistä arvioi henkilökuntansa määrän vähenevän seuraavien 12 kuukauden aikana, kun taas neljännes vastanneista ennakoi yrityksen työpaikkojen määrän lisääntyvän. Pk-yritysten työllisyysosuus tulee näin ollen jatkamaan vankkaa kasvuaan myös seuraavan vuoden aikana.

Yritysten investointi- ja tilauskantaodotukset ovat myönteiset, joskin pitkään jatkunut vahva kasvu näyttää tasaantuvan maltillisemmaksi nousuvauhdiksi. Ulkomaankaupan odotetaan jatkavan tasaista kasvuaan. Vientiyritysten vientiodotukset seuraaville 6 kuukaudelle ovat selvästi rauhoittuneet keväästä, mutta ennakoivat silti viennin kokonaiskasvun jatkumista vahvana talven yli.

Osaavan työvoiman saatavuus on edellytys yritysten kehittämiselle, sivukulujen alentaminen työllistämiselle

Lähitulevaisuudessa yritysten kehittämisen merkittävimpänä yksittäisenä toimenpiteenä on henkilöstökoulutus. Myös markkinoinnin ja myyntitoimintojen kehittämiseen panostetaan laajalti. Näiden lisäksi korostuvat panostukset tuotanto- ja materiaalitoimintoihin, tietotekniikkaan, tuotekehitykseen ja laatuun.

Yleisin yritystoiminnan kehittämisen este on kireä kilpailutilanne, onhan maassamme nyt enemmän yrityksiä kuin milloinkaan ennen. Ammattitaitoisen työvoiman saanti on kohonnut varsin yleiseksi ongelmaksi ja on erityisen laaja kehittämisen este kireän suhdannetilanteen rakennusalalla.

Työn sivukulut ovat pahin työllistämisen este niissä yrityksissä, joissa on työllistämistarvetta. Työvoiman saatavuus on myös monesti työllistämisen pullonkaulana. Teollisuudessa ja palvelualoilla pidetään työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia työllistämisen esteenä muita toimialoja useammin.

» Pk-yritysbarometri 2/2000 raportti

Voit ladata PK-Yritysbarometri -kalvosarjan (PowerPoint -tiedosto) koneellesi klikkaamalla alla olevaa kuvaketta.

» Kalvosarja