Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Tutkimus

Pk-yritysbarometri 2/2004

20.10.2004

Tiivistelmä tuloksista

Pk-yritykset uskovat kasvun kiihtyvän

Pk-yritykset uskovat suhdanteiden paranevan lievästi ja liikevaihdon lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Yritysten kannattavuusodotukset sen sijaan pysyvät ennallaan. Tulevaisuudenodotukset ovat kokonaisuutena pysyneet edelleen nousuvoittoisina.

Pk-yritysbarometriin vastanneista yli 3 000 yrityksestä puolet uskoo suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 40 prosenttia uskoo suhdanteiden paranevan. Oman liikevaihdon kasvuun uskoo puolet yrityksistä, kun vain yksi kymmenestä uskoo volyymin laskevan vuoden kuluessa. Eniten kasvu-uskoa on nuorilla ja kasvuhakuisilla yrityksillä.

Yhä useampi pk-yritys aikoo myös lisätä henkilökuntaansa. Joka viides vastaaja sanoo, että henkilökunta lisääntyy seuraavan 12 kuukauden aikana ja vain viisi prosenttia arvelee henkilökunnan vähenevän vastaavana aikana. Pk-yritysten barometriarviot tarkoittaisivat toteutuessaan työnantajien määrään suhteutettuna noin 10.000-20.000 uutta työpaikkaa pk-sektorille seuraavan vuoden aikana.

Suhdanteiden parantuessa työpaikkojen määrä näyttäisi siis pk-yrityksissä lisääntyvän edelleen tasaisesti. Kun vuoden 2002 tilastojen mukaan työpaikat vähenivät selvästi suurissa yrityksissä ja sama kehitys kiihtyi vuonna 2003, työllisyyskehitys on kokonaisuutena jäänyt siksi heikoksi.

Yritysten positiivista tuntumaa tukee se, että pk-yritykset aikovat lisätä investointejaan. Näin ollen yksityiset investoinnit näyttäisivät ainakin pk-yrityksissä jatkavan kasvua.

Kasvuhalukkuuden lisääntyminen tuo uusia rahoitustarpeita

Parantuneet suhdanneodotukset ja usko volyymin kasvuun on lisännyt myös rahoituksen tarvetta. Vaikka yrityksistä vain hieman yli puolella on ulkoista rahoitusta, esiintyy edelleen rahoituksen tarvetta. Joka viides pk-yritys aikoo nyt hankkia ulkoista rahoitusta toimintansa kehittämiseen. Kasvuhakuisilla yrityksillä rahoituksen saatavuus ja pula vakuuksista on suurempi ongelma kuin muilla yrityksillä.

Ulkoista rahoitusta käyttävien yritysten joukossa pankkiluottojen suosio on hieman vähentynyt. Finnveran lainojen ja takausten suosio on pk-yrityksissä lisääntynyt viime keväästä. Silti pankkiluottoja oli edelleen 62 prosenttia ulkoista rahoitusta käyttäneistä yrityksistä. Leasing-rahoitusta käyttää joka viides ulkoista rahoitusta käyttävistä pk-yrityksistä.

Markkinointi ja myynti pahimmat kehityksen jarrut

Pk-yrityksissä eniten kehittämistarvetta on markkinoinnissa ja myynnissä. Kuudessa vuodessa juuri markkinoinnin ja myynnin kehittämisen tarve on lisääntynyt yrityksissä selvimmin.

Toiseksi tärkein kehittämiskohde on yritysten itsensä mielestä henkilöstön koulutus. Yhteistyö ja verkottuminen nähdään niinikään entistä tärkeämpänä. Kehittämiskohteena se on jo noussut tuotekehityksen rinnalle tärkeimpien kehityskohteiden joukkoon.

Kun pk-yrityksiltä kysytään kehittymisen esteitä, yleisin syy on kireä kilpailu. Vaikka kilpailu on yhteiskunnan kannalta hyvä asia, pk-yritykset kohtaavat usein vääristynyttäkin kilpailua tai vahvan markkina-aseman epätervettä hyväksikäyttöä.

Muita keskeisiä kehittymisen esteitä ovat vaikeudet löytää ammattitaitoista työvoimaa ja rahoitusta. Mutta esimerkiksi työlainsäädäntö ja muu sääntely eivät ole pk-yritysten mielestä pahimpia yritysten kehittymisen esteitä.

Työllisyyden kannalta mielenkiintoista on, että pk-yritysten mielestä pahimmat työllistämisen esteet ovat työn sivukulut, kysynnän riittämättömyys ja työvoiman saatavuus.

SAK:n esittämän irtisanomissuojan kiristämisen vaikutus henkilöstöpolitiikkaan ja rekrytointeihin

Yrittäjien arvioiden mukaan SAK:n esittämä irtisanomissuojan kiristäminen ei juurikaan vaikuta yrityksen henkilöstöpolitiikkaan. Kolme neljästä yrittäjästä on sitä mieltä, että sillä ei ole mitään vaikutusta ja vain noin kymmenesosa katsoo, että se lisää irtisanomisia. Sen sijaan irtisanomisten vähenemistä arvioi tapahtuvan vain 3 prosenttia kaikista yrittäjistä.

Irtisanomissuojan kiristämisellä on sen sijaan yrittäjien arvion mukaan merkittävä vaikutus uusien työntekijöiden palkkaukseen. Lähes kolme yrittäjää neljästä on sitä mieltä, että se vaikeuttaisi uusien työntekijöiden palkkaamista ainakin vähän ja eräissä tapauksissa jopa pakottaisi vähentämään entistä herkemmin työntekijöitä. Näin ollen yrittäjien arvioiden mukaan vaikutukset kohdistuvat lähinnä nykyisin työelämän ulkopuolella olevien työntekijöiden mahdollisuuksiin päästä työmarkkinoille. Irtisanomissuojan kiristäminen tulisi sitä selkeästi estämään. Sen sijaan jo työmarkkinoilla olevien ihmisten osalta vaikutukset näyttäisivät olevan yrittäjien arvioiden mukaan vähäisiä.

Pk-yritysbarometri 2/2004

Alueraporttien yhteenveto 2/2004

Alueraportit 2/2004