Tutkimus

Sammanfattning 2/2018

11.9.2018

De små och medelstora företagens förväntningar på konjunkturutvecklingen för den närmaste tiden har minskat sedan senaste vår. Förändringarna i SME-företagens förväntningar på konjunkturen är tydliga jämfört med barometern för våren 2018. Konjunkturutsikternas saldotal sjönk med åtta enheter. Toppen av SME-företagens förväntningar på konjunkturen är förbi, även om konjunkturutsikterna fortsättningsvis är rätt goda.

På förändringen i konjunkturutsikterna inverkar sannolikt det att den privata konsumtionen och i synnerhet antalet bygginvesteringar antas minska. Dessutom ser den kraftigaste exportökningen ut att så småningom vara förbi. Sannolikt inverkar även hushållens kraftiga skuldsättning. Därtill minskar den begynnande inflationen och räntehöjningarna som hägrar i framtiden konsumtionsviljan.

Av SME-företagen bedömer 37 procent att konjunkturerna kommer att förbättras under de följande tolv månaderna, och tio procent tror att de kommer att försämras. Sett till branscherna skedde den största förändringen inom byggbranschen. Även inom de övriga huvudbranscherna skedde en negativ förändring. Det största saldotalet finns inom industrin. Service- och byggbranschens förväntningar är nästan lika höga som industrins. Mest har utvecklingen mattats av inom handeln, där förväntningarna minskade näst mest från föregående barometer. Saldotalet som beskriver situationen inom handelsbranschen är klart lägre än för de andra branscherna.

Förväntningarna på ökad omsättning och lönsamhet minskar

SME-företagens förväntningar på omsättningsutvecklingen har minskat jämfört med föregående barometer. Samtidigt sjönk saldotalet under nivån för en längre tidsperiod. Saldotalet sjönk med sex enheter från vårens barometer, men är fortsättningsvis klart positivt med värdet 34.

Samtidigt har SME-företagens lönsamhetsförväntningar minskat en aning. Trots den ekonomiska tillväxten sjönk saldotalet med så mycket som sju enheter från våren och ligger nu på 19. Dock förväntar sig SME-företagen fortsättningsvis att lönsamheten kommer att förbättras. Förväntningarna på lönsamheten hann inte stabiliseras på en nivå som är normal för goda ekonomiska förhållanden, omkring 30 enheter.

Färre SME-företag än tidigare förväntar sig en ökad soliditet. Det verkar som om den avstannade ekonomiska tillväxten har fått soliditeten, som redan var på uppgång, att återigen börja minska. SME-företagen förväntar sig dock fortsättningsvis att soliditeten ska utvecklas positivt, men förväntningarna på att lönsamheten snabbt ska förbättras har minskat under det senaste halvåret.

Färre SME-företag investerar och nytt arbete skapas långsamt

SME-företagens bedömningar av investeringarnas utveckling under den närmaste tiden är smått positiva. Ett färre antal än tidigare förväntar sig att investeringarna ska öka, och saldotalet stannade på värdet två. Saldotalets värde halverades sedan våren. Utvecklingen hos investeringsförväntningarna indikerar att SME-företagen inte förväntar sig att efterfrågan kommer att öka nämnvärt i framtiden.

Förbättringen av de ekonomiska förhållandena syns inte omedelbart som en lika stor förändring i SME-företagens personalförväntningar, eftersom företagen har hållit fast vid sina anställda under den svaga ekonomiska konjunkturen. Den ekonomiska tillväxten som pågått en längre tid redan skulle så småningom ha kunnat antas ge ett ännu positivare utslag även på förväntningarna på personalantalet. Saldotalet 14 är dock klart under det normala för en längre tidsperiod. Saldotalet sjönk med tre enheter från våren. Majoriteten av SME-företagen tror att personalantalet kommer att förbli oförändrat. Sysselsättningsmöjligheterna försvåras av att kostnaderna förväntas stiga en aning snabbare än priserna på slutprodukterna.

Förnyelse och internationalisering skapar tillväxt

Innovativa tillväxtföretag är särskilt viktiga för nationalekonomin, eftersom till exempel den teknologiska utvecklingen ökar, och detta gynnar förutom företagen även andra aktörer. Växande företag skapar fler arbetsplatser, och Finland behöver fler arbetsgivarföretag. Tillväxt är viktigt även för att företag ska uppnå bättre lönsamhet och konkurrensläge.

Trots den starka ekonomiska tillväxten har andelen kraftigt tillväxtorienterade företag överraskande nog börjat minska. I denna barometer är andelen kraftigt tillväxtorienterade SME-företag nio procent, vilket är en procentenhet mindre än på våren. Även andelen tillväxtorienterade företag har minskat något.

För att trygga företagsverksamhetens kontinuitet är det viktigt att ta hand om den reella konkurrenskraften. En snabb teknologisk utveckling medför även ett behov av att organisera arbetet på ett nytt sätt inom företaget. Ungefär hälften av företagen har vidtagit åtgärder till exempel genom att utveckla sina processer. Detta är också nödvändigt i många företag, eftersom innovationernas internationella och nationella räckvidd sammanflätas allt mer med varandra.

Internationalisering utgör en central kanal för tillväxt. Allt fler SME-företag har insett detta. Redan nu har 24 procent av SME-företagen internationell verksamhet. I praktiken innebär detta att det i Finland finns cirka 68 000 små och medelstora företag som exporterar sina varor eller tjänster eller på annat sätt idkar affärsverksamhet utomlands. Denna andel har ökat stabilt, men överraskande nog minskar satsningarna på internationalisering.

För små och medelstora företag innebär internationalisering ett viktigt steg mot någonting nytt. Att expandera till nya marknadsområden förutsätter en vilja att ta risker samt en möjlighet till nya finansieringsarrangemang. SME-företagen exporterar oftast sina produkter eller tjänster mot faktura, utan kreditförsäkring. Av SME-företagen har 55 procent arbetat på detta sätt. Lyckligtvis har andelen sjunkit en aning under de senaste åren.

I Finland erbjuds internationaliseringstjänster för företag från flera håll. Detta har sina fördelar, eftersom företagens behov när det gäller internationaliseringsfrågor ofta skiljer sig mycket från varandra. Till exempel behöver och använder sig kraftigt tillväxtorienterade företag mycket av alla internationaliseringstjänster. Företagen är överlag även rätt nöjda med tjänsterna.

Åtstramning av SME-företagens finansiering

Den strama regleringen av bankverksamheten och företagens försämrade kreditvärdighet, som till viss del är ett resultat av detta, syns i SME-företagens externa finansiering. Enligt barometern har färre än vartannat företag lån från en bank eller annat finansinstitut. Användningen av extern finansiering har dock ökat en aning.

Även om de största förändringarna i tillgången till företagsfinansiering borde vara förbi, i alla fall tillfälligt, verkar den allmänna tillgången till finansiering ha stramats åt en aning. Drygt 45 procent av respondenterna rapporterar redan nu att kreditpolitiken alltjämt har stramats åt.

Närmare en tiondel av SME-företagen berättade att de under de senaste tolv månaderna inte har ansökt om finansiering, även om de hade behövt det. Siffran är förhållandevis stor, eftersom endast tre procent av de företag som hade ansökt om finansiering berättar att de fick ett negativt finansieringsbeslut. Det tyder på att en betydande del av de SME-företag som behöver finansiering inte ansöker om det.

Trots den goda ekonomiska situationen och ekonomins investeringsbehov tänker lite färre SME-företag ansöka om finansiering under de följande tolv månaderna än vad den föregående barometern visade. Nu tänker 23 procent av respondenterna ansöka om finansiering.

Villkoren för och tillgången till finansiering har en direkt inverkan på hur företag kan genomföra olika typer av projekt. En sjättedel av SME-företagen lät bli att genomföra viktiga investerings-, utvecklings-, marknadsförings- eller andra projekt på grund av den dåliga tillgången till finansiering.

Företagsfinansieringens struktur förändras mycket långsamt. Det är fortsättningsvis vanligt att SME-företagens finansiering är koncentrerad till bankerna. Finnveras roll som ett alternativ och komplement till banklån har förblivit oförändrad. En femtedel av de som planerar att ansöka om finansiering berättar att de kommer att vända sig till Finnvera.

Digitaliseringen framskrider i SME-företagen

I och med digitaliseringen har nya teknologier, verktyg och tillvägagångssätt fört med sig en ny dimension till hur SME-företag kan förbättra sin synlighet samt utveckla sina verksamhetssätt och -processer.

SME-företagen använder sig allt mer av olika typer av digitala tjänster i sin affärsverksamhet. I synnerhet användningen av molntjänster och sociala medier samt företagens ackvisitioner på nätet har ökat under året.

Digitaliseringens fördelar upplevs inte vara lika betydande nu som i förra årets barometer. Företagen anser dock att de möjligheter som digitaliseringen medför inom affärsverksamhetens delområden i huvudsak är betydande eller relativt betydande.

Ett lyckat ägarbyte är en möjlighet

Varje företagare blir i något skede tvungen att fundera på vad som händer med företaget när han eller hon själv inte längre aktivt driver företaget. Nästan 40 procent av företagen funderar på att ge upp sitt företag inom de kommande tio åren.

En överlåtelse av affärsverksamheten genom företagsköp, generationsväxling eller annat ägarbyte ger företagets verksamhet en möjlighet att fortsätta. Vid ägarbyte är behovet av extern finansiering stort, eftersom 80 procent av företagen skulle behöva finansiering från en extern källa för att kunna expandera.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. finns tyvärr endast på finska.

» Tillbaka