Tutkimus

Yrittäjä – hyvä työnantaja 2019–2020

30.12.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu työntekijöiden vastauksiin. Tuoreimman barometrin tulokset perustuvat vuoden 2018 elo- ja syyskuussa toteutettuun kyselyyn, jossa vastaajia oli 1066 työntekijää yksityiseltä sektorilta. Kyselyhaastattelut tehtiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia, ja ne ovat vertailukelpoisia aikaisempina vuosina kerättyjen tietojen kanssa.

Työolobarometristä käy ilmi, että työnantajan ja työntekijöiden välinen luottamus, tiedonvälityksen avoimuus ja tasapuolisen kohtelun kokemus on sitä suurempi mitä pienempi työpaikka on kyseessä. Tulos ei ole yllättävä, sillä aikaisemmat kyselyt yli kymmenen vuoden ajalta toistavat samaa trendiä.

Vuosina 2010–2018 lähes poikkeuksetta noin 40 prosenttia vastaajista alle 10 työntekijän yrityksissä on ollut sitä mieltä, että väite ”Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset” kuvaa työpaikkaa erittäin hyvin. Lisäksi 40–48 prosenttia pienimpien yritysten vastaajista on ollut sitä mieltä, että väite kuvaa työpaikkaa melko hyvin.

Myös tieto kulkee. Lähes 80 prosenttia alle 10 henkilön yrityksissä työskentelevistä työntekijöistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikalla välitetään tietoja avoimesti. Samoin tasapuolinen kohtelu toteutuu työntekijöiden mielestä parhaiten pienimmissä yrityksissä.

Luottamus syntyy yhteistyöstä, toisen kunnioittamisesta, avoimuudesta, erilaisten näkemysten hyväksymisestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa omiin asioihin. Luottamus ja tasapuolinen kohtelu ovat hyvän työpaikan tunnusmerkkejä. Ne ovat samalla myös työpaikkasopimisen edellytyksiä, jotka ovat pienissä yrityksissä kunnossa. Laissa olevat viisikymmentä lukkoa kuitenkin estävät työpaikalla tapahtuvaa sopimista. Eduskunnalla on yksinomainen valta poistaa lukot. Se olisi työllisyysteko, jota Suomi kipeästi tarvitsee.

Janne Makkula
työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät

» Yrittäjä — hyvä työnantaja

» Lue tiedote: Paikallisen sopimisen edellytykset kunnossa pienissä yrityksissä

Raportin laati: Albert Mäkelä, asiantuntija, Suomen Yrittäjät