Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien säännöt

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry – Kust-Österbottens Företagare rf

1 §
Yhdistyksen nimi on Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry, ruotsiksi Kust-Österbottens Företagare rf, ja toimii Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestönä Suomen Yrittäjät ry:n hallituksen hyväksymällä toiminta-alueella
kotipaikkanaan Vaasan kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä aluejärjestö.
Suomen Yrittäjät ry:tä nimitetään näissä säännöissä keskusliitoksi.

Aluejärjestö on suomen- ja ruotsinkielinen. Rekisteröimis-, hallinto- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Toiminnan tarkoitus ja laatu

2 §
Aluejärjestön tarkoituksena on toimia toiminta-alueellaan olevien pienten ja keskikokoisten yritysten ja
yrittäjien muodostamien yhdistysten yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä.
Aluejärjestön tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan
toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi aluejärjestö
yhteistoiminnassa keskusliiton ja paikallisyhdistysten kanssa:

 • edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä;
 • edustaa jäsenkuntaansa suhteissa alue- ja paikallishallintoon sekä tekee yritystoimintaa koskevia
  aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja, sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin
  päätöksentekijöihin;
 • harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää
  koskevissa asioissa;
 • edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toimialueellaan;
 • huolehtii keskusliiton ohjeiden mukaisesti keskusliiton sille antamista tehtävistä; sekä
 • toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja
  kehittämiseksi.

Aluejärjestö voi harjoittaa myös muuta sen tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyvää taloudellista
toimintaa.

Aluejärjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenyys

3 §
Aluejärjestöön voivat varsinaisina jäseninä kuulua sen toimialueella olevat yrittäjien rekisteröidyt
paikallisyhdistykset.

Aluejärjestön kannatusjäseniksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä, säätiöitä ja henkilöitä.
Jäseneksi ottamisesta päättää aluejärjestön hallitus.

Aluejärjestön kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi
yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä.

4 §
Jäsen voi erota aluejärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti aluejärjestön hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Kesken
kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen maksamaan kyseisen kalenterivuoden jäsenmaksun
täysimääräisenä.

Aluejärjestön hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Jäsen voidaan katsoa
eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhdeltä vuodelta.

Jäsenmaksu ja kannatusmaksu

5 §
Keskusliitto kokoaa keskitetysti aluejärjestön varsinaisten jäsenten jäsenmaksut ja palauttaa aluejärjestölle
keskusliiton valtuuston päättämän osuuden perityistä maksuista.

Aluejärjestön kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän mahdollisen lisäjäsenmaksun perimisestä.
Kannatusjäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannatusmaksun.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.

Hallinto- ja toimielimet

6 §
Aluejärjestön päätösvaltaa käyttää aluejärjestön kokous.

Toimeenpaneva elin on aluejärjestön hallitus. Aluejärjestön kokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua
varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä.

Aluejärjestöllä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa, jotka
toimivat aluejärjestön hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.

Aluejärjestön kokous

7 §
Aluejärjestön varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain syys-joulukuussa hallituksen lähemmin määräämänä
aikana ja päättämässä paikassa.

Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun
aluejärjestön kokous niin päättää, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) aluejärjestön
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

Aluejärjestön kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai aluejärjestön kokouksen niin päättäessä myös
postitse, taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.

8 §
Hallituksen on lähetettävä kutsu aluejärjestön kokoukseen jäsenille kirjeellä tai sähköisesti vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9 §
Varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään aluejärjestön kokouksiin yhden (1) edustajan
jäsenkuntansa jokaista alkavaa kahtakymmentä (20) jäsentä kohti, kuitenkin enintään kymmenen (10)
edustajaa. Edustajan tulee olla paikallisyhdistyksen jäsenyrityksen edustaja. Jäsenen edustajan on
käytettävä äänioikeuttaan henkilökohtaisesti. Jos edustaja on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen
kuluvalta kalenterivuodelta 2 kuukautta erääntymisen jälkeen, ei edustajalla ole aluejärjestön kokouksessa
äänioikeutta.

Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä sekä paikallisyhdistyksen jäsenillä ja
seniorijäsenillä on aluejärjestön kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Keskusliiton hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on oikeus osallistua aluejärjestön ja sen hallituksen
kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa.

Äänestyksessä ratkaisee 17 ja 18 §:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin puheenjohtajien
valintaa lukuun ottamatta valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee
puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin, paitsi vaaleissa, jos joku
äänioikeutettu edustaja vaatii suljettua lippuäänestystä.

10 §
Aluejärjestön kokouksen avaa aluejärjestön puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka jälkeen
kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

Aluejärjestön varsinaisessa kokouksessa käsitellään:

 • hallituksen laatima toimintakertomus aluejärjestön toiminnasta ja taloudesta sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 • valitaan aluejärjestön edustaja tai edustajat ja heille varaedustajat keskusliiton liittokokoukseen seuraavaan varsinaiseen kokoukseen saakka, sekä päätetään aluejärjestön käytettävissä olevan äänimäärän jakautumisesta edustajille, jollei kokouksessa valtuuteta hallitusta päättämään näistä asioista,
 • vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,
 • päätetään aluejärjestön puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista,
 • valitaan aluejärjestön puheenjohtaja sekä vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa joka toinen vuosi
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11 §:n määräämissä rajoissa,
 • valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
 • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä määrätään tilintarkastajan palkkio sekä
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Aluejärjestön muissa kuin varsinaisissa kokouksissa puhetta johtaa aluejärjestön puheenjohtaja tai hänen
ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja, taikka heidän ollessaan estyneinä kokouksen valitsema henkilö.

Hallitus

11 §
Aluejärjestön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3)
varapuheenjohtajaa, sekä vähintään viisi (5) ja enintään kolmekymmentäviisi (35) muuta jäsentä, sekä
muille paitsi puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille valitut henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäsenten tulee olla paikallisyhdistysten jäsenyritysten edustajia.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään on vuosittain
erovuorossa. Ensimmäisen vuoden toimineista jäsenistä puolet eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen aina
vuoron mukaan.

Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi enintään
kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi samaan tehtävään.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kirjallisesta
kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja yli puolet
kaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

12 §
Hallitus käyttää aluejärjestön toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita.

Hallituksen tehtävänä on:

 • edustaa aluejärjestöä ja hoitaa sen asioita aluejärjestön kokouksen hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan,
 • valvoa jäsenistönsä yhteisiä etuja ja asioita tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,
 • toimeenpanna keskusliiton antamat tehtävät,
 • päättää aluejärjestön varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta,
 • huolehtia aluejärjestön toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta,
 • kutsua kokoon aluejärjestön kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset, sekä kutsua ylimääräinen kokous, jos 7 §:ssä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu tarvetta,
 • tiedottaa aluejärjestön jäsenkunnalle yrittäjäkuntaa koskevista valtiovallan, keskusliiton ja aluejärjestön päätöksistä ja toimenpiteistä,
 • toimittaa keskusliiton toimistolle erikseen määrättävin ajoin tiedot aluejärjestön toiminnasta ja päätöksistä,
 • ottaa ja erottaa aluejärjestön toimitusjohtaja sekä hänen esityksestään ottaa ja erottaa aluejärjestön muut toimihenkilöt, sekä
 • nimetä aluejärjestöjen edustajat eri yhteisöihin.
Toimitusjohtaja

13 §
Aluejärjestön käytännöllistä toimintaa hoitaa hallituksen apuna toimitusjohtaja.

Aluejärjestön nimen kirjoittaminen

14 §
Aluejärjestön nimen kirjoittavat aluejärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtajat
sekä toimitusjohtaja aina kaksi yhdessä, sekä se tai ne toimi- ja luottamushenkilöt, jotka hallitus siihen
määrää, joko yksin tai kaksi yhdessä.

Tilinpäätös ja -tarkastus

15 §
Aluejärjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi kuukautta
ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajan on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle
viimeistään 14 vuorokautta ennen varsinaista kokousta.

Sääntöjen muuttaminen

16 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä aluejärjestön kokouksessa vähintään kahden
kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.

Aluejärjestön säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava keskusliiton hallituksen hyväksyminen.

Aluejärjestön purkaminen

17 §
Päätös aluejärjestön purkamisesta on tehtävä aluejärjestön kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttumattomana vielä samanlaisella äänten
enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta
edellisen kokouksen jälkeen.

Aluejärjestön purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava pienen ja keskikokoisen
yritystoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävään tarkoitukseen.