31.3.2022
Annika Tidström

Eteläpohjalaisten elintarvikeyritysten tilaisuus kehittää resilienssiä ja edistää yritysten digitaalisuutta – YDIRE -hanke käynnistyy

Etelä-Pohjanmaalla on hiljattain käynnistynyt uusi hanke, jota Etelä-Pohjanmaan liitto tukee Euroopan aluekehitysrahaston avulla. YDIRE eli Yritystenvälisen yhteistyön ja digitalisaation avulla kohti resilienssiä lyhyissä elintarvikeketjuissa -hanke on ainutlaatuinen ja innovatiivinen puolitoista vuotta kestävä projekti, joka käynnistyi tammikuussa 2022. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen lähtökohtana on tunnistaa, kuinka koronviruspandemian kaltaiset kriisit vaikuttavat alueellisesti elintarvikejärjestelmään. Tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevien elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä, digitalisaatiota ja kestäviä toimintatapoja ja sitä kautta lisätä niiden resilienssiä eli muutosjoustavuutta kriisitilanteissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hanke toteutetaan luomalla tapauskohtaisia, räätälöityjä digitaalisia työvälineitä, joita kehitetään yritysten kanssa käytyjen haastattelujen ja selvityksen pohjalta. Näiden avulla kerätään tietoa elintarvikeyritysten tarpeista, vahvuuksista, riskienhallintastrategioista, yrittäjyyssuuntautuneisuudesta ja suorituskyvystä.

Hanketta ei toteuteta perinteiseen tapaan, vaan pyrkimyksenä on rakentaa yhteistyöalusta yritysten kanssa ja heitä varten. Digitaalisen alustan avulla yritykset voivat helposti luoda yhteyksiä toisiinsa, kehittää digitaalisia strategioita, jakaa parhaita käytäntöjä muiden kanssa ja saada tietoa päätöksenteon tueksi.

Yhteistyötä ja verkostoitumista edistetään paitsi elintarvikeyritysten, myös kehittämis- ja innovaatiotoimintaan keskittyneiden organisaatioiden ja muiden elintarvikealan toimijoiden kanssa.

Pelkkien teknologisten muutosten ei oleteta automaattisesti johtavan haluttuihin rakenteellisiin muutoksiin yrityksissä, joten hankkeen avulla pyritään aktiivisesti edistämään kokeiluja, testausta ja yritysten etenemissuunnitelmien arviointia.

Säilyttääkseen kilpailukykynsä yritysten on oltava valmiita kohtaamaan monenlaisia häiriöitä ja äkillisiä muutoksia sekä elintarviketaloudessa että laajemmin toimintaympäristössään. Yrityksillä on oltava hallussaan ennen kaikkea oikeat välineet hallita epävarmuutta ja selviytyä riskeistä toimien samalla kestävästi ja tehokkaasti.

YDIRE-hanke toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) kanssa. Nämä kolme toimijaa ovat yhdistäneet voimansa mahdollistaen siten monipuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen. Vaasan yliopistolla on vahvaa asiantuntemusta yhteistyöstä, yritysverkostojen johtamisesta, digitalisaatiosta ja pk-yritysten kestävästä kehityksestä.

Ruralia-instituutilla on asiantuntemusta elintarvikealan liiketoimintamalleista, liiketoiminnan kehittämisestä ja kestävistä ekosysteemeistä, kun taas Seinäjoen AMK:lla on laaja tietämys Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuudesta ja elintarvikealan yrityksistä.

Hankkeen odotetaan edistävän uusien työpaikkojen syntymistä, vaikuttavan alueelliseen päätöksentekoon ja edistävän mielikuvaa Etelä-Pohjanmaasta kehittyneenä elintarvike-ekosysteeminä, jossa hallitaan toiminnan joustavuus, strategiset innovaatiot, verkostoituminen ja liiketoiminnan kasvu.

Lisätietoa hankkeesta löytyy YDIRE-hankkeen nettisivuilta: https://sites.uwasa.fi/ydire/

YDIRE-hankkeen tiimi/

projektivastaava, EPANET-professori Annika Tidström, Vaasan yliopisto

Teksti: Silvia Gaiani

Annika Tidström