Yrittäjän puolella
25.5.2021
Karoliina Katila

Kilpailulainmukaisuudesta huolehtiminen jokaisen yrityksen intressi

25.5.2021 | 14:34

Kilpailusääntely aiheuttaa monissa yrityksissä vieläkin harmaita hiuksia ja epätietoisuutta sallitun ja kielletyn toiminnan rajavedosta. Epätietoisuus jyllää siitäkin huolimatta, että sääntely on ollut voimassa pitkään, ja kilpailuoikeuden perusperiaatteet ovat pysyneet muuttumattomina lakiin tehdyistä muutoksista huolimatta. Vaikka kilpailuoikeus koetaan joskus liian kimuranttina kokonaisuutena taklata ilman kilpailujuristin asiantuntemusta, on yrityksen hyvä tuntea ja hallita kilpailusääntelyn ydin.  

Toimiva kilpailu, jonka säilyttämiseen kilpailusääntely myös pyrkii, edellyttää, että kukin yritys tekee liiketoimintaansa liittyvät päätökset itsenäisesti. Kilpailun syntyminen edellyttää, että yritykset toimivat ilman tietoa siitä, mitä muut tulevat tekemään. Sellainen yritysten välinen yhteistyö on kiellettyä, jolla pyritään vähentämään epävarmuutta kilpailijan käyttäytymisestä ja vähentämään normaalin kilpailun riskejä.

Seuraamukset kilpailurikkomuksista ovat kovia, ja kilpailuriskejä aiheuttaviin tilanteisiin voi törmätä jokapäiväisessä toiminnassa. Kilpailusääntelyn tuntemus ja sen noudattaminen on kaikkien yritysten etu, koska kielletyt, mahdollisesti pitkäänkin salassa pysyvät ja kilpailua rajoittavat järjestelyt voivat hankaloittaa merkittävästi kiellettyyn järjestelyyn kuulumattomien yritysten toimintaa markkinoilla. On odotettavissa, että viranomaisen toimivaltuuksien tehostamisen myötä kilpailuvalvontaa tullaan tehostamaan entisestään. Nyt ei ole aika painaa päätä pensaaseen, vaan arvioida hetki oman yritystoiminnan kilpailulainmukaisuutta.  

Kilpailulainsäädäntö muuttumassa

Kilpailuviranomaisen toimivaltuuksia lisäävän ECN+-direktiivin voimaansaattamisen myötä kilpailulakiin tulee muutoksia muun muassa toimialayhdistysten seuraamusmaksuihin ja niiden jäsenten vastuisiin liittyen. Kilpailulain muutokset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.  

Kilpailulain muutokset vaikuttavat erityisesti toimialajärjestöihin ja niiden jäseniin. Kilpailurikkomuksia tehneiden yhteenliittymien ja niiden jäsenyritysten kannalta rangaistukset kiristyvät. Toimialajärjestölle määrättävän seuraamusmaksun laskentaperusta laajenee tapauksissa, joissa yhteenliittymän rikkomus liittyy sen jäsenten toimintaan. Kun tähän asti yhteenliittymälle määrätty seuraamusmaksu on ottanut huomioon vain yhteenliittymän oman liikevaihdon, jatkossa yhteenliittymän seuraamusmaksun laskennassa otettaisiin huomioon yhteenliittymän liikevaihdon lisäksi sen jäsenten liikevaihtoa.

Jatkossa myös yhteenliittymän jäsenyritykset voivat joutua vastuuseen yhteenliittymälle määrätystä seuraamusmaksusta, jos yhteenliittymä ei pysty sitä maksamaan. Sääntely sisältää näitä tilanteita varten portaittaisen perimismenettelyn. Seuraamusmaksu määrättäisiin ensisijaisesti yhteenliittymälle, ja tapauksissa, jossa se ei pystyisi maksamaan seuraamusmaksua, KKV voisi esittää markkinaoikeudelle päätettäväksi maksamatta olevan osan perimisestä yhteenliittymän jäseniltä. 

Vaikka kilpailusääntelyn ydin eli kielletyn toiminnan määritelmä ei muutu kasvattavat kilpailulain muutokset toimialajärjestöjen sekä sen yksittäisen jäsenyrityksen riskiä taloudellisista seuraamuksista. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, ettei kukaan tietämättömyyden tai harkitsemattomuuden vuoksi aiheuta omalla toiminnallaan riskiä seuraamusmaksuihin. 

Vaikka kilpailuoikeuden noudattaminen on monelle itsestään selvää jo valmiiksi, luo pian kiristyvä sanktiouhka uusia kierroksia. Vastuuta kilpailulainsäädännön noudattamisesta ei voi vyöryttää kenenkään muun harteille, vaan oman toiminnan lainmukaisuudesta on pidettävä huolta itse. On myös tunnistettava, milloin liikutaan harmaalla alueella, jotta toiminnasta osataan vetäytyä tarvittaessa. Epävarmoissa tilanteissa on hyvä kääntyä asiantuntija-avun puoleen.

Tehokkaalla neuvonnalla saadaan poistettua epävarmuutta 

Kilpailulain muutokset johtavat toimialajärjestöille määrättävien sakkojen määrän ja toimialajärjestöihin kuuluvien jäsenyrityksien vastuun kasvamiseen. Suomen Yrittäjät on esittänyt, että seuraamusten muuttuessa ankarammiksi, on Kilpailu- ja kuluttajaviraston ennakoivaa neuvontaa ja ohjeistusta kehitettävä vastavuoroisesti.  

Monessa tapauksessa kilpailusääntelyn perusperiaatteisiin perehtymällä pääsee hyvin pitkälle. Toisinaan voi olla epävarmaa, onko oma toiminta sallittua vai kiellettyä. Tällöin on hyvä hankkia asiantuntija-apua.

Epävarmuudet voivat johtaa myös hyödyllisten järjestelyiden toteutumatta jäämiseen, jonka vuoksi tehokasta viranomaisneuvontaan olisi panostettava. Nykyisin neuvonta on liian yleisluonteista ja epävirallista, jotta yritykset saisivat tarvittavaa varmuutta toimintansa kilpailulainmukaisuudesta. Neuvonnan pitäisi antaa luottamuksensuojaa, siten että järjestelyn kilpailunvastaisuuteen ei voitaisi jälkikäteen vedota, jos viranomainen ei ole siihen neuvonnassa puuttunut.  

FacebookTwitterLinkedInGoogle+

Karoliina Katila artikkelikuva
Karoliina Katila