Kymen Yrittäjien blogi
12.1.2022
Johan Bardy

Kuinka tulevan Kymenlaakson hyvinvointialueen tulee käyttää yrityksiä palveluntuottajina?

Kymenlaakson hyvinvointialueen ylin päättävä elin tulee ylimenokauden jälkeen olemaan 23.1.2022 valittava aluevaltuusto. Aluevaltuuston tehtäviin kuuluu järjestää Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
sekä päättää palveluiden saatavuudesta, kohdentamisesta ja laadusta.

Valittavan aluevaltuuston tulee myös päättää palo- ja pelastustoimen järjestämisestä mm. tiiviin ja mahdollisimman hyvän synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa.

Liberaalin porvaripuolueen edustajana näen tärkeäksi sen, että Kymenlaakson kaikki asukkaat, nuoret ja vanha,
perhepalvelut ja vanhustenhoito niihin mukaanluettuina voivat itse tulla osallisiksi itselleen parhaiten sopivien ja tärkeiksi kokemiensa palveluiden valinnassa.

Asukkaiden valinnanvapaus tulee varmistaa esim. siten, että asukkaat itse saamillaan palveluseteleillä voivat valita heille parhaiten sopivan laadukkaan palvelun. Palveluiden saatavuus ja valinnanvapaus on taattava järjestämällä myös yksityisille yrityksille mahdollisuus vertailukelpoisessa kilpailutilanteessa tarjota palveluitaan alueen asukkaille.

Palvelut on järjestettävä siten, että ne ovat asukkaiden saavutettavissa koko Kymenlaakson alueella. On sekä
mahdollista että järkevääkin järjestää palvelut siten, että ne ovat asukkaiden mahdollisimman helposti saavutettavissa lähellä asukkaita haja-asutusalueillakin.

Digitalisia palveluita eivät kaikki osaa tai halua täysin hyödyntää, eikä tarvitsekaan. Useimmat saavat niistä kuitenkin korvaamattoman helpon avun moniin muutoin turhaa aikaa vieviin toimiin.

Meidän tulee huolehtia siitä, että suomalaisille on tarjolla yhdenvertaiset hoito- ja hoivapalvelut myös jatkossa.
Sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmää on yritetty uudistaa jo useaan otteeseen.

Useimmat ymmärtävät, ettemme voi jatkaa nykymallilla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat suuria maamme eri osissa, ja hoidon laatu vaihtelee kunnasta tai alueesta riippuen.

Lisäksi Suomen väestö vanhenee ja kustannukset nousevat koko ajan hoidon tarpeen lisääntyessä samanaikaisesti. Hyvinvointialueen tulee esimerkiksi liikkuvilla terveysbusseilla/-autoilla voida järjestää säännölliset palvelut lähellä asukkaita haja-asutusalueella määräajoin. Tätä toimintamallia on menestyksellä hyödynnetty esimerkiksi vaikeasti saavutettavissa saaristo-olosuhteissa.

RKP puolustaa pieniä sairaaloita ja haluaa, että niiden toimintoja kehitetään. Myös pienemmillä sairaaloilla tulee olla oikeus suorittaa tavanomaisia päiväkirurgisia leikkauksia ja ylläpitää ympärivuorokautista päivystystä.

Pienemmillä sairaaloillamme tulee olemaan keskeinen rooli uusilla hyvinvointialueilla ja niiden pitäisi
tasavertaisesti pystyä tarjoamaan monipuolista terveydenhuoltoa kaikkialla maakunnassa.

Uskon vakaasti, että me kaikki haluamme eroon koronan aikana kasvaneista hoitojonoista ja lisääntyneistä psyykkisistä ongelmista.

Hoitojonojen lyhentämisessä kannattaakin hyödyntää myös yksityistä sektoria. Palvelusetelillä asukkaat saisivat itse valita itselleen parhaan ratkaisun.

Uuden aluevaltuuston rooli muotoutuu vuosien saatossa. Tehtävä tulee olemaan hyvin vaativa, koska olemme
historiallisen uudistuksen edessä.

Aluevaaleissa haetaan poliittisen päätöksenteon roolia. Kun aluevaltuustot aloittavat maaliskuussa niin on vain 10 kuukautta aikaa varsinaisen toiminnan käynnistymiseen ja sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille.

Vaikka sote-palvelut siirtyvätkin maakunnille en kannata suoraa verotusoikeutta maakunnille. Nähdäkseni
välihallinnon suora verotusoikeus tulisi johtamaan kokonaisveroasteen nousuun. Tätä on vältettävä.

Uudet nyt valittavat valtuutetut päättävät budjetista ja muun muassa siitä, millaiset ja miten järjestetyt sote- ja pelastuspalvelut tulevissa maakunnassa on.

Valtuutettujen rooli on erilainen verrattuna esimerkiksi nykyisiin kuntayhtymien päättäjiin, jotka ovat sidottuja kunkin kunnan ja kuntavaltuustojen päättämiin sopimuksiin sotehallinnosta ja palvelujen tuottamisesta. Valtuutetut valitaan nyt suoraan vaalilla.

Valtuutetut edustavat hyvinvointialuetta ja silloin tulevien valtuutettujen täytyy pystyä päättämään asioita koko alueen näkökulmasta.

Sinulla on nyt äänestäjänä vastuu siitä, että valitset itsellesi sellaiset valtuutetut ja edustajat, joiden uskot kykenevän jo tässä lyhyehkössä ajassa omaksumaan sen laajan säädösmäärän ja laadittavan sopimuskokonaisuuden ja järjestelmän, joka parhaiten edustaa ja vastaa itsellesi tärkeäksi kokemasi pelastustoimen hallinnan sekä kaikki sosiaali- ja terveysalan palvelut sinulle sopivina lähellä sinua.

Johan Bardy
Kymen Yrittäjien varapuheenjohtaja
Kotkan Yrittäjien puheenjohtaja

Johan Bardy