Yrittäjän puolella
5.8.2021
Marja Vartiainen

Osaaminen näkyviin

Elo-syyskuun taitteessa 30.8.-10.9.2021 vietetään Sitran koolle kutsumia Osaaminen näkyviin -viikkoja, joiden tavoitteena on kannustaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan ja samalla herättää julkista keskustelua osaamisen näkyväksi tekemisen ja hyödyntämisen merkityksestä. Mukana viikoilla on satoja yrityksiä, oppilaitoksia, järjestöjä ja muita toimijoita. Myös Suomen Yrittäjät osallistuu kampanjaan, samoin kuin monet jäsenyrityksemme. Viikkojen aikana viestitään osaamisen huomaamisen merkityksestä, nostetaan esiin hyviä osaamisen tunnistamisen käytäntöjä ja innostetaan kaikkia oman osaamisen tunnistamiseen.

Miksi osaamisen tunnistaminen on tärkeää?

Osaaminen on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä kaikenkokoisissa yrityksissä. Jo tällä hetkellä monet yritykset ilmoittavat osaajapulan olevan merkittävin kasvun este. Ennustetun väestökehityksen myötä osaajapula vain kasvaa joka puolella Suomea. Myös kohtaanto-ongelma syvenee. Siksi olemassa olevaa osaamista on pystyttävä hyödyntämään entistä paremmin. Kaikki oppivat koko ajan lisää työssä, perhe-elämässä ja harrastuksissa ja monilta työntekijöiltä löytyy yllättäviä taitoja, joita ei ole aiemmin huomattu. Myös opiskelijoiden ja jo eläkkeelle siirtyneiden osaajien osa-aikaista työpanosta tarvitaan entistä enemmän. Osaamisen tunnistamisella löydetään työvoimareserviä erilaisiin tarpeisiin tasaamaan ruuhkahuippuja ja tuomaan joustoa äkillisissä muutostilanteissa.

Osaaminen nähdään myös hyvinvointitekijänä. Se lisää jokaisen itsevarmuutta ja tuottaa iloa muutenkin kuin vain työssä hyödynnettynä. Hyvinvoiva työntekijä ja yrittäjä jaksaa paremmin työssä ja vapaa-ajalla ja näin myös yrityksen tuottavuus kasvaa. Syntyy myönteinen kehä.

Miten osaamista tunnistetaan?

Oppilaitoksilla ja monilla yrityksilläkin on jo käytössään osaamisen tunnistamisen menetelmiä ja sovelluksia, jotka voitaisiin ottaa käyttöön laajemmin. Kampanjaviikkojen aikana näitä käytäntöjä tuodaan esille. Samalla on kannustettava kehittämään uusia toimintamalleja, jotka sopisivat paremmin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yksinyrittäjille.

Osaamista on myös kehitettävä ja johdettava

Osaamisen tunnistaminen tuo esille myös osaamisen kehittämisen tarpeet. Tarjolla on oltava oikea-aikaista ja helposti saatavilla olevaa koulutusta. Jatkuvan oppimisen uudistus etenee Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti ja ohjelmassa muiden muassa pk-yritysten henkilöstö ja yrittäjät ovat keskeisiä kohderyhmiä. Tärkeää on muistaa erityisesti yksinyrittäjät, joita on jo reilusti yli puolet yrittäjistä ja joiden on muitakin haasteellisempaa osallistua koulutuksiin. Tarjonnan on kohdennuttava heidän tarpeisiinsa, osallistuminen on mahdollistettava myös työn ohessa ja hinnoittelussa on huomioitava pienen yrityksen taloudelliset realiteetit.

Osaamisen tarpeisiin ei voida vastata pelkästään koulutuksella. Väestökehityksen lisäksi teknologian nopea kehitys edellyttää osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja siksi tarvitaan työpaikoilla ja verkostoissa yhdessä oppimista. Tässä yrittäjäjärjestö toimii merkittävänä kumppanina eri puolilla Suomea ja eri aloilla.  Myös Suomen Yrittäjien osaamisen valiokunta on mukana verkostojen kehittämisessä ja Yrittäjien osaamisohjelmista löytyy valmiita vinkkejä oppilaitosyhteistyön syventämiseen ja laajentamiseen.


Marja Vartiainen

Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija

Marja Vartiainen
Marja Vartiainen