Kymen Yrittäjien blogi
1.6.2022
Tarja Kähärä

Tilanne ja tulevaisuustietoa 7 toimialalta Kymenlaaksossa


Kymenlaaksossa on vuosina 2020-2022 toteutettu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana 7 toimialakartoitusta. Toimialakartoituksissa oppilaitosten ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston edustajat ovat haastatelleet toimialojen yrittäjiä ja työnantajia osaamis- ja rekrytointitarpeista sekä alan nykytila- ja tulevaisuusnäkymistä. Haastattelujen tuloksia on purettu toimialatyöpajoissa. Niihin on osallistunut oppilaitosten ja yritysten edustajia sekä muita toimijoita. Toimialatyöpajoissa on tunnistettu toimenpiteitä, joilla yritysten osaamis-, koulutus- ja rekrytointihaasteisiin voidaan vastata. Tulokset on raportoitu ja ne ovat kaikkien saatavilla Kymenlaakso ennakoi -sivustolla https://ennakointi.kymenlaakso.fi/toimialat

Uusi toimialakohtainen ennakointikäytäntö tukee yritysyhteistyötä ja jatkuvaa oppimista
Tähän mennessä suurimmat toimialakartoitusten alueelliset vaikutukset ovat olleet yhteisen toimialakohtaisen tilannekuvan sekä verkoston yhteisten näkemysten syntyminen. Kartoitukset ovat myös edistäneet jatkuvan oppimisen toimenpiteitä ja lisänneet yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tämä käy ilmi tuoreesta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tilaamasta toimialakartoitusten vaikuttavuusselvityksestä.

Vaikuttavuusselvityksessä kartoitettiin myös kehittämisehdotuksia. Eniten toivottiin parannuksia yritysten ja työnantajien välittömiin tarpeisiin vastaamisessa. Lisäksi toivottiin työnantajilta aktiivisempaa osallistumista toimialatyöpajoihin, joissa yhteisesti tarkastellaan haastattelujen tuloksia ja pohditaan jatkotoimenpidesuosituksia. Vaikuttavuusselvityksessä esille tulleita kehittämisehdotuksia laitetaan soveltuvin osin toimeen mm. viestimällä tuloksista kohderyhmälähtöisesti.

Toimialakartoitustyö jatkuu
Tähän mennessä Kymenlaaksossa on kartoitettu seuraavat toimialat: Matkailu- ja ravintola ala, Logistiikka ala, Luovat alat, ICT-ala, Sote ala ikääntyvien palvelut, Yksinyrittäjät toimialariippumattomasti sekä Elintarviketeollisuuden ala. Toimialakartoitustyötä tehdään myös Etelä-Karjalassa. Tämä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toteuttama lyhyen aikavälin ennakointityö jatkuu molemmissa maakunnissa syksyllä 2022.

Tarja Kähärä
kehittämisasiantuntija Kaakkois-Suomen ELY-keskus
tarja.kahara@ely-keskus.fi

Tarja Kähärä