Yrittäjän puolella
30.8.2021
Joonas Mikkilä

Yrittäjät otettava vahvemmin digituen piiriin

30.8.2021 | 7:06

Yrityksille ja elinkeinonharjoittajille suunnatut viranomaisluukut löytyvät tulevaisuudessa pääsääntönä vain verkosta. Ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen asiointi saa periaatteena laajaa kannatusta yrittäjäkunnassa – ja miksei saisi, koska oikein toteutettuna se säästää aikaa ja vaivaa perinteiseen tiski- tai puhelinasiointiin ja papereiden postitteluun nähden. 

Kun asiointikanavat digitalisoituvat, on tärkeätä huolehtia niiden käytettävyydestä, turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta. Yrittäjän painajainen on kapulakielinen ja epävakaa kybersyöveri, josta ei tahdo löytää tarvitsemaansa ja joka tivaa jo kertaalleen syötettyjä tietoja uudelleen.

Kyselymme mukaan yrittäjistä noin 20 prosenttia katsoo tarvitsevansa melko tai erittäin paljon tukea asioidessaan viranomaisten verkkokanavissa. Tämä voi kertoa yhtäältä yrittäjien osaamisesta mutta toisaalta myös palveluiden laadusta. Viranomainen on lakiin perustuen velvollinen neuvomaan asiakkaita palveluidensa käytössä.

Riittävä neuvonta on toki tarpeen, mutta tavoitteena tulisi olla, että neuvonnalle olisi mahdollisimman vähän kysyntää. Verkkopalveluiden asiakaslähtöinen suunnittelu ja jatkuva kehittäminen ovat siten kaiken a ja o. 

Yrittäjien digitaidot fokukseen

Taitenkaan rakennetut viranomaisjärjestelmät eivät kuitenkaan riitä, jos yrittäjä haparoi digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen perusteissa. Vaikka valtaosa yrittäjistä kokee pärjäävänsä vallan hyvin digiasioissa, on kyselymme perusteella joukossa myös niitä, joiden taidot eivät ole nopeasti teknologisoituvan yhteiskunnan edellyttämällä tasolla.

Yrittäjistä noin 15 prosenttia arvioi digiosaamisensa huonoksi tai erittäin huonoksi. Noin 40 000 yrittäjän olisi toisin sanoen nostettava digitaalisten taitojensa tasoa.

Tämän tähden on erinomaista, että aiemmin kansalaisten digitaitojen vahvistamiseen suunnattua digituen toimintamallia ollaan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) toimesta jatkokehittämässä vastaamaan paremmin juuri yrittäjien tarpeita. Jotta yrittäjille kohdistettu digituki saisi aikaan kaivattuja tuloksia, on tärkeätä pitää huoli muutamasta asiasta.

Digituen vaikuttavuudesta huolehdittava

Ensinnäkin on tiedostettava, että digituen paikallisten tarjoajien joukko on moninainen kattaen muun muassa kirjastoja, oppilaitoksia, yhdistyksiä ja yrityksiä. Tuen toimeenpanon resurssit ovat pitkälti julkisia ja perustuvat usein määräaikaisiin hankkeisiin tai päätehtävän ohessa hoidettavaan toimintaan.

Jotta digituen laajentaminen yrittäjiin ei jäisi puheen tasolle, on varsinkin kuntien nähtävä tuki osana järjestämiään yritys- ja koulutuspalveluja ja panostettava siihen sen mukaisesti ja monituottajamallin eduista kiinni pitäen.   

Kun toimijakenttä on kirjava ja voimavarat niukat, on sitäkin tärkeämpää varmistaa, että yksittäisen tuentarjoajan toiminta on mahdollisimman vaikuttavaa ja että toimijoiden keskinäinen yhteistyö on mahdollisimman tehokasta. Siksi valtiovarainministeriön on tärkeätä osoittaa DVV:lle riittävät resurssit koordinoida ja kehittää digituen tarjoajien alueellisia verkostoja, kun tämä vastuu sille ensi vuoden alusta siirtyy. 

Yhtä tähdellistä on varmistaa, että tuen tarjoajat ja tarvitsijat löytävät toisensa. Tarjoajien onkin syytä lähentyä Suomen Yrittäjien järjestöperheeseen kuuluvien paikallisten ja alueellisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Yrittäjäyhteisöjen kannattaa vastaavasti nähdä digituesta viestiminen osana yrittäjien arkea parantavaa missiotaan. 


Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Joonas Mikkilä