26.5.2016 klo 13:15
Lausunto

​Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunta

Hallintovaliokunta

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista ja laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.

Tarkoituksena on koota olemassa olevat ja uudet hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja koskevat säännökset ehdotettuun lakiin, säätää tarkemmin palveluiden toiminnallisuuksista, palveluntuottajien vastuista ja tehtävistä sekä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä palvelujen tuottamiseksi. Lisäksi säädettäisiin velvollisuudesta ja oikeudesta käyttää yhteisiä palveluja.
Laki määrittelee palveluarkkitehtuuriin liittyvät sähköisen asioinnin tukipalvelut, joita ovat kansallinen palveluväylä, palvelutietovaranto, palvelunäkymät, luonnollisen henkilön tunnistuspalvelu, asiointivaltuuspalvelu, viestinvälityspalvelu ja verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelu.

Lain tarkoituksena olisi parantaa julkisten palveluiden saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta, kustannustehokkuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta.

Väestörekisterikeskus olisi verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelua lukuun ottamatta palveluiden tuottaja ja kehittäjä. Työ- ja elinkeinoministeriöllä olisi yrityksen palvelunäkymän sisällön osalta jaettu ohjausvastuu valtiovarainministeriön kanssa.

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä. Palvelukokonaisuus on iso askel kohti laadukasta digitaalista palvelujärjestelmää ja luo perustan laajemmalle digitalisaatiokehitykselle Suomessa. Esitys on myös linjassa julkisen talouden tasapainottamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa.

Yrityksille oikean ja ajantasaisen tiedon tarjoaminen sekä yritystoiminnan esteiden ja hidasteiden vähentäminen on uudessa palvelukokonaisuudessa keskeistä. Kaikkiaan yritysten näkökulma on esityksessä huomioitu hyvin.

Ketterän ja laadukkaan palvelutarjonnan lisäksi tavoitteeksi on asetettu uusien liiketoimintamahdollisuuksien tuottaminen yrityksille. Lakiesitys mahdollistaa tämän, tosin valmistelussa on huolehdittava, että esitys tukee parhaalla mahdollisella tavalla uusien ekosysteemien ja palveluinnovaatioiden syntymistä niin yritysvetoisesti kuin yhteistyössä julkisten palvelun tarjoajien kanssa.

Valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettikysymys on käsitelty esityksessä myös varsin kattavasti. Esityksessä haetaan tasapuolisia toimintaedellytyksiä julkiselle ja yksityiselle elinkeinotoiminnalle. Viime kädessä palveluita kehitettäessä on aina ajateltava, mikä on Suomen etu.

Suomen Yrittäjät

Mika Tuuliainen
koulutusasioiden päällikkö