9.6.2016 klo 10:00
Lausunto

​Lausunto luonnoksesta Liikenneviraston tienvarsimainontaa koskevaksi määräykseksi

Liikennevirasto

Yleistä

Liikennevirasto on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta tienvarsimainontaa koskevaksi Liikenneviraston määräykseksi (jäljempänä: Liikenneviraston määräys tai määräysluonnos). Määräysluonnos liittyy parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevaan maantie- ja ratalain muutosesitykseen: HE 49/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Maantielain muuttamista koskevan lakiesityksen mukaan voimassa olevaan lakiin sisältyvä lähtökohtainen tienvarsimainonnan kielto kumottaisiin ja siirryttäisiin poikkeuslupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn sekä kevennettäisiin mainoksen asettamisen edellytyksiä. Ilmoitusmenettelyssä ei enää arvioitaisi mainoksen tarpeellisuutta liikenteen ja matkailun kannalta. Lisäksi lakiesityksen mukaan Liikennevirasto valtuutettaisiin antamaan määräyksiä mainosten ja ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta sekä ilmoitusmenettelystä.

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Tienvarsimainontaa koskevan muutosesityksen tavoitteista ja taustasta

Tienvarsimainontaa koskevan lakiesityksen tavoitteena on menettelyn ja mainosten asettamisedellytysten keventäminen. Tarkoituksena on vähentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Suomen Yrittäjät pitää lakiesityksen tavoitteita yritysten toimintaedellytysten parantamisesta ja yritysten hallinnollisen taakan sekä kustannusten vähentämisestä kannatettavina ja oikeasuuntaisina. Muutosesitykselle asetetut tavoitteet ovat myös pääministeri Sipilän hallitusohjelman nojalla perusteltuja.

Nykysääntelyn mukainen yleinen kielto tienvarsimainosten ja -ilmoitusten asettamiselle rajoittaa tarpeettomasti erityisesti harvaan asutun maaseudun yrittäjien mahdollisuutta mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan. Suomen Yrittäjät on saanut jäsenyrityksiltään runsaasti tienvarsimainonnan poikkeuslupaprosessia koskevaa palautetta. Nykyinen poikkeuslupa-järjestelmä ja poikkeuslupakriteerit on koettu epäselviksi, monimutkaisiksi ja monessa tapauksessa liian tiukoiksi. Epäselvä lupakäytäntö on ollut ongelmallinen yritysten tasapuolisten kilpailuolosuhteiden kannalta eikä se ole riittävällä tavalla huomioinut eri alueiden ja elinkeinoelämän erilaisia tarpeita. Näitä ongelmakohtia on perustellusti nostettu esiin myös hallituksen esityksen perusteluissa.

Lisäksi eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään korostanut, että ilmoitusmenettelyn pitää käytännössä muodostua lupamenettelyä huomattavasti helpommaksi ja selkeämmäksi sekä kustannustehokkaammaksi, ja hallinnollisen taakanpurun ja säännösten sujuvoittamisen tulee todella toteutua ilmoitusmenettelyn kautta. Ilmoitusmenettelystä ja ilmoituksia koskevista teknisistä vaatimuksista tiedottamisen tulee olla selkeää ja tehokasta. Viranomaistulkintojen tulee myös olla yhteneväisiä koko maassa.[1]

Korostamme, että lakiesitykselle asetetut tavoitteet menettelyn ja mainoksen asettamisedellytysten keventämisestä sekä edellä mainittu liikenne- ja viestintävaliokunnan näkemys on huomioitava määräyksen valmistelussa. Lisäksi määräyksen vaatimusten pitää olla sellaisia, että mainostaminen on mahdollista myös pienellä mainosbudjetilla toimiville yrittäjille.

Liikenneviraston tienvarsimainontaa koskevasta määräysluonnoksesta

1. luku: Mainoksen sijoittamisilmoitus

Ilmoitusmenettelyyn siirtymisestä ei saa aiheutua hallinnollista taakkaa tai kustannuksia yrityksille. Tämä on perusteltua sekä lakimuutokselle asetettujen tavoitteiden että myös hallitusohjelman valossa.

Tienvarsimainontaa koskevan lakiesityksen mukaan tienpitoviranomaisen tulee yhteistyössä ilmoituksen antaneen henkilön kanssa pyrkiä korjaamaan ilmoituksessa kieltämisen perusteena olleet puutteet. Lisäksi eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on painottanut viranomaistulkinnan yhteneväisyyttä. Korostamme, että tienpitoviranomaisen on otettava nämä seikat huomioon järjestäessään toimintaansa uuden sääntelyn mukaiseksi.

Katsomme, että ilmoitusmenettelyn tulee olla ilmoittajalle maksuton ja hallinnollisesti mahdollisimman vaivaton. Parhaiten tähän lopputulokseen päästään mahdollistamalla paperisen ilmoitusmenettelyn ohella kokonaan sähköisesti tehtävä ilmoitusmenettely. Tämä myös osaltaan edistäisi hallitusohjelman tavoitteita edistää julkisten palveluiden ja hallintoprosessien digitalisoimista.

2. luku: Mainoksen sijaintivaatimukset, sisältö ja tekniset vaatimukset

Määräysluonnoksessa esitetään yksityiskohtaisia ja osin hyvin tulkinnanvaraisia määräyksiä mm. mainoksen sijoittamisesta, vähimmäisetäisyyksistä, sisältökokonaisuudesta, koosta, valaistuksesta ja mainoskehyksestä.

Mainoksen sisältöä ja teknisiä vaatimuksia koskevia määräyksiä ei perustella millään tavalla, joten niihin on mahdotonta ottaa kantaa. Määräysluonnoksen osalta herää kuitenkin useita kysymyksiä, esimerkiksi mihin perustuvat esitetyt mainosten minimi- ja maksimikoot tai valaistuja mainoksia koskevat huomattavat rajoitteet. Määräysluonnoksen jatkovalmistelussa tulisi julkistaa ne selvitykset ja tutkimukset, joihin esitetyt esimerkiksi mainoksen teknisiä ominaisuuksia ja maksimimittoja koskevat määräysehdotukset perustuvat.

Määräysluonnoksen 5 §:ssä todetaan, että ”Mainoksen sisältökokonaisuuden tulee olla hahmotettavissa yhdellä silmäyksellä.” Huomautamme, että lainsäädännön tulee olla tarkkarajaista, täsmällistä ja yksiselitteisesti tulkittavissa. Näkemyksemme mukaan edellä mainittu määräysluonnoksen 5 §:n epämääräinen ja monitulkintainen ilmaisu ei täytä näitä säädöstekstille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi tämänkaltainen hyvin subjektiivinen ilmaisutapa johtaisi epäyhtenäiseen tulkintaan, eikä näin ollen täyttäisi eduskunnan lainmuutokselle asettamia edellytyksiä. Näiden seikkojen johdosta edellä mainittu ilmaisu tulee poistaa määräyksestä.

Määräysluonnoksen 6 §:ssä mainitaan, että mainoksen vasempaan alakulmaan tulee kiinnittää säänkestävällä merkinnällä tienpitoviranomaisen tekemän päätöksen numero. Käsityksemme mukaan esitetty lainmuutos ei edellytä, että tienpitoviranomaisen tulisi kaikissa tapauksissa tehdä ilmoituksen johdosta viranomaispäätös. Tätä tukee myös lainmuutoksen tavoite siirtyä lupamenettelystä huomattavasti helpomman ilmoitusmenettelyn piiriin. Näin ollen määräysluonnoksessa esitetty vaatimus päätösnumeron kiinnittämisestä mainoskehykseen on poistettava lakiin perustumattomana.

Myös led- tai vastaavalla tekniikalla varustettujen valaistujen mainosten osalta korostamme lakimuutokselle asetettujen tavoitteiden huomioimista. Tienpitoviranomaisen ei tule ilman erityisen painavia perusteita kieltää tai tarpeettomasti rajoittaa erilaisten uuteen tekniikkaan perustuvien led- tai vastaavalla tekniikalla toimivien valaistujen mainoslaitteiden käyttöä.

Suomen Yrittäjät edellyttää, että Liikennevirasto antaa objektiiviseen selvitykseen perustuvat yksiselitteiset, esimerkiksi teknisiä ominaisuuksia, valotehokkuutta ja sijoittamispaikkaa, koskevat kriteerit liikenneturvallisuusseikkojen kannalta hyväksyttävien valomainoslaitteiden asettamiselle. Mainoslaitteet ovat huomattava investointi erityisesti pienille yrityksille. Ei ole perusteltua, että yritykset eivät investointipäätöstä harkitessaan voi olla täysin varmoja tienpitoviranomaisen valomainoslaitteilta edellyttämistä kriteereistä.

3. luku: Tilapäiset ilmoitukset

Tienvarsimainontaa koskevan määräysluonnoksen 3. luvun 6 §:n mukaan maantielain 52 a § mukaista tilapäistä ilmoitusta ei saa sijoittaa moottori- tai moottoriliikennetien varteen. Eduskunnan liikenne- viestintävaliokunta korosti, että tapahtumajärjestäjän on mahdollista sijoittaa moottoriteiden varteen opastava tapahtumailmoitus esitetyn maantielain 52 §:n mukaisessa ilmoitusmenettelyssä[2]. Näin ollen tienvarsimainontaa koskevan määräysluonnoksen 6 §:ssä tulisi selvyyden vuoksi todeta, että tilapäinen ilmoitus on kuitenkin mahdollista sijoittaa moottori- tai moottoriliikennetien varteen noudattamalla 52 §:n mukaista ilmoitusmenettelyä.

Lopuksi

Suomen Yrittäjät pitää tienvarsimainontaa koskevaa lainmuutosta tavoitteiltaan kannatettavana ja oikeasuuntaisena. Ottaen huomioon lakimuutokselle asetetut tavoitteet ja perustelut, tulee ilmoitusmenettelyyn siirtymisen helpottaa tosiasiallisesti merkittävällä tavalla yrityksille koituvaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia verrattuna nykyiseen poikkeuslupamenettelyyn. Tällaisenaan Liikenneviraston määräysluonnos näyttäisi viittaavan monilta osin enemmän nykyiseen poikkeuslupamenettelyyn kuin lakimuutoksen tarkoittamaan hallinnollisesti vaivattomaan ilmoitusmenettelyyn.

Liikenneviraston määräyksen valmistelussa tulee varmistaa, että ilmoitusmenettely ja mainoksen asettamiskriteerit muodostuvat käytännössä huomattavasti helpommaksi ja selkeämmäksi sekä kustannustehokkaammaksi verrattuna nykyiseen lupamenettelyyn. Lisäksi hallinnollisen taakanpurun ja säännösten sujuvoittamisen tulee todella toteutua ilmoitusmenettelyn kautta. Ilmoitusmenettely on kehitettävä niin sujuvaksi ja helpoksi, että sen avulla voidaan aidosti toteuttaa lakimuutokselle eduskunnan asettamat tavoitteet. Lisäksi viranomaisen on järjestettävä toimintansa uuden sääntelyn mukaiseksi siten, että viranomaisen neuvonta- ja yhteistyövelvoite toteutuu tosiasiallisesti.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa määräysluonnoksesta.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät ry

Mikael Pentikäinen Ville Kukkonen

toimitusjohtaja lainopillinen asiamies

[1] Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LIVM 13/2016 vp, s. 3-4.

[2] Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LIVM 13/2016 vp, s. 4.