19.8.2010 klo 14:14
Lausunto

Aikaosuuksia ja markkinointiarpajaisia koskevat lainsäädännön muutokset

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö pyytää Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa työryhmän mietinnöstä (56/2010) aikaosuuksia ja markkinointiarpajaisia koskevan lainsäädännön muutoksiksi. Lausumme asiasta seuraavaa:

Pääosin täysharmonisoivan aikaosuusdirektiivin (2008/122/EY) täytäntöönpanemiseksi mietinnössä ehdotetaan aikaosuusasuntoja koskevan kuluttajansuojalain (38/1978) 10 luvun kokonaisuudistusta. Samalla ehdotetaan tarkistettavaksi kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annettua lakia (1074/2000) ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annettua lakia (1189/2000).

Siltä osin kun kysymys on direktiivin täytäntöönpanosta, Suomen Yrittäjillä ei huomautettavaa työryhmän mietinnöstä. Haluamme kuitenkin korostaa, että alalla toimiville elinkeinoharjoittajille koituu lakimuutosten vuoksi tiedonantovelvollisuuksiin, henkilökunnan koulutukseen sekä sopimus- ja markkinointiaineistomuutoksiin liittyviä kustannuksia. Tämän vuoksi siirtymäajan on oltava riittävän pitkä, jotta säädettyihin velvoitteisiin ja tarvittaviin muutoksiin voidaan järkevällä aikavälillä varautua.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että vastikkeellisia markkinointiarpajaisia koskevat kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 14 § ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 3 § kiellot kumotaan. Tältä osin myös arpajaislain soveltamisalaa koskevaa 1 § esitetään tarkistettavaksi. Muutosten taustalla on unionin tuomioistuimen tuomio C-304/08, jossa todetaan, että tällaiset kuluttajille suunnatun markkinoinnin kiellot ovat sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 2005/29/EY vastaisia. On kannatettavaa, että samalla vastaavat elinkeinonharjoittajien välistä markkinointia koskevat säännökset kumotaan.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies