30.9.2015 klo 10:32
Lausunto

Älykäs Saimaa -työpajaraportti

Liikenne- ja viestintäministeriö
Saimaan kanavavaltuutetun toimisto

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto järjestivät kesäkuussa 2015 työpajan Saimaan kanavan ja Saimaan tavaraliikenteen kehittämisestä älyliikenteen keinoin. Saimaa ja Saimaan kanava on tärkeä kuljetusreitti etenkin metsäteollisuuden raaka-aine- ja jalostekuljetuksille sekä matkailualalle. Työpajan tavoitteena on ollut löytää yhteisiä näkemyksiä tulevaisuuden palveluista ja tunnistaa tekniikan tuomia mahdollisuuksia sekä kartoittaa tapoja millä tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Aiheesta on laadittu Novinova Oy:n toimesta työpajaraportti: ”Älykäs Saimaa, Vesiliikenteen kehittäminen älyliikenteen keinoin” ja liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa kyseisestä raportista.

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta esittää kommentteja kyseiseen raporttiin ja esittää huomioinaan seuraavaa:
Yritysten kilpailukyvyn kannalta nopea ja varma saavutettavuus ja kuljetuskustannukset ovat tärkeitä tekijöitä. Tieliikenteellä on Suomen liikennejärjestelmässä keskeinen rooli, mutta myös meri- ja lentoliikenne ovat ensiarvoisen tärkeitä. Korostamme kilpailukykyisen merenkulun merkitystä yrityksille. Saimaan vesistö ja kanava palvelevat osaltaan ulkomaan kaupan rahtiliikennettä ja ne ovat siten tärkeä ottaa huomioon merenkulun kokonaisuudessa.
Suhtaudumme positiivisesti älyliikenteen ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin niin vesiliikenteen kuin muidenkin kuljetusmuotojen osalta. Eri liikenteen muodoista koostuvien kuljetusketjujen tehokkuuden tarkastelu älyliikenteen tuomin keinoin on kannattavaa etenkin, jos niillä pystytään luomaan säästöjä kuljetuskustannuksiin ja siten parantamaan yritysten kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaisuutta.

Pidämme tärkeänä liikenneinvestointien tarkastelua kokonaisuutena niin, että ne ovat mahdollisimman kustannustehokkaita ja yritysten sekä alueiden kuljetuskustannukset pysyisivät mahdollisimman kilpailukykyisinä suhteutettuna tehtyihin investointeihin. Täten myös Saimaan laivaliikenne on huomioitava osana kokonaisuutta, kuten raportissa on todettu.

Yhdymme myös raportissa esitettyyn näkemykseen, että kokonaisuuden kannalta eri järjestelmiä tulee kehittää nykyistä avoimemmiksi, jotta tarpeellisen tiedon siirtäminen niiden välillä olisi mahdollista ja näin eri liikennemuodoista koostuvia kuljetusketjuja pystyttäisiin tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti.

Raportissa tuodaan esiin, että vesiliikenteen kilpailukykyä voidaan parantaa digitalisaation keinoin. Olisi kuitenkin hyvä selvittää, analysoida ja raportoida tarkasti, minkä suuruisia kustannussäästöjä kuljetuskustannuksissa digitalisaation toimin Saimaan osalta voitaisiin saavuttaa ennen kuin siirrytään eteenpäin muun muassa raportissa mainittuihin kehitysprojekteihin.

Suomen Yrittäjät

Sampo Seppänen
ekonomisti