26.10.2012 klo 08:51
Lausunto

Ammattikorkeakoulu-uudistus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

1. Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

Lausunnon antaja/Givare av utlåtande

Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät

Lisätietoja antaa/Ytterligare information ger

koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät

Sähköposti/E-post

veli-matti.lamppu@yrittajat.fi

2. Ammattikorkeakoululain 6 §:n kriteerit toimiluvan myöntämiseen/Kriterierna för beviljande
av tillstånd enligt 6 § i yrkeshögskolelagen

Ammattikorkeakoulun toimiluvan saamisedellytykseksi ei riitä pelkästään se, että ammattikorkeakoulu pystyy täyttämään sille asetetun koulutustehtävän. Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli alueensa yritys- ja elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemisessa. Lisäksi ammattikorkeakoulut tuottavat lukuisia yrityksiä tukevia muita palveluita, kuten esimerkiksi yritysten kansainvälistymiseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Ammattikorkeakoulujen rooli uuden yrittäjyyden syntymiseen on erittäin tärkeä ja tulee tulevaisuudessa korostumaan.

Em. syistä ammattikorkeakouluille tulee lainsäädännössä asettaa koulutustehtävän lisäksi selkeä yritysten ja elinkeinoelämän kehittämis- ja palvelutehtävä sekä uuden yrittäjyyden aikaansaamiseen liittyvä tehtävä.

3. Ammattikorkeakoululain 7 §:n koulutusvastuun määritelmä ja tutkintokohtaisen koulutusvastuun tarkentaminen ko. säännöksen perusteluteksteissä esitetyllä tavalla/Preciseringarna av hur utbildningsansvaret bestäms samt av examensspecifikt utbildningsansvar enligt 7 § i yrkeshögskolelagen på det sätt som anges i motiven till ifrågavarande bestämmelse

Suomen Yrittäjät kannattaa siirtymistä koulutusohjelmista koulutusvastuuseen, joka määrätään toimiluvassa. Tämän koulutusvastuun muuttaminen tulisi kuitenkin olla joustavaa, mikäli esim. ammattikorkea-koulun toimialueen työvoiman kysynnässä tapahtuu merkittäviä muutoksia tai on muuten vahvat perusteet muutoksille. Tästä toimiluvan muutoksesta tulisi voida sopia ammattikorkeakoulun ja OKM:n välillä.

Ylempien ammattikorkeakoulutukintojen suhteen esitämme, että niiden järjestämiseen myönnettäisiin toimiluvat erikseen, ammattikorkeakoulun määrittelemille keskeisille osaamisalueille. Myös luvan antaminen usean ammattikorkeakoulun muodostamalle liittoutumalle turvaisi mielestämme YAMK-tutkinnon laatua.

Ylempien ammattikorkeakoulujen tutkintonimikkeet tulisi muuttaa niin, että yleinen tutkintonimike olisi Maisteri YAMK, tutkintotodistuksesta kävisi lisäksi ilmi koulutusala.

4. Toimiluvassa määrättävän koulutustehtävän sisältö (koulutusvastuu, ylempi amk-tutkinto, ammatillinen opettajankoulutus, opetus- ja tutkintokielet)/Innehållet i den utbildningsuppgift som bestäms i tillståndet (utbildningsansvar, högre yh-examen, yrkespedagogisk lärarutbildning, undervisnings- och examensspråk)

Kts. edellinen vastaus.

5. Koulutusohjelmapäätöksistä luopuminen/Slopande av besluten om utbildningsprogram

Suomen Yrittäjät kannattaa koulutusohjelmapäätöksistä luopumista ja siirtymistä koulutusvastuuseen. Ylemmille amk-tutkinnoille tulee asettaa erilliset koulutusvastuut.

6. Ammatillista opettajankoulutusta koskevan lain kumoaminen ja siihen sisältyvien säännösten siirtäminen tarpeellisin osin ammattikorkeakoululakiin/Upphävande av lagen om yrkespedagogisk lärarutbildning samt överförande av bestämmelserna i denna lag till den del det behövs till yrkeshögskolelagen

Suomen Yrittäjät kannattaa opettajankoulutuksesta annetun lain kumoamista ja säännösten siirtämistä tarpeellisin osin ammattikorkeakoululakiin.

7. Amk-lain siirtymäsäännöksessä määriteltävä määräaikaisen toimiluvan voimassaoloaika/Yh-lagens övergångsbestämmelse som föreskriver hur länge tillstånd på viss tid gäller

Määräaikainen toimilupa tulee asettaa tapauskohtaisesti huomioiden sekä ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat, mahdolliset sitoumukset sekä opiskelijoiden oikeusturvan.

8. Kysymykset koskien opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamista/Frågor gällande en ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

8.1. Palveleeko esitetty malli ammattikorkeakoulu-uudistukselle asetettuja tavoitteita ja tulevatko ammattikorkeakoulun eri tehtävät mallissa riittävällä tavalla esille?/Tjänar den föreslagna modellen målen för reformen av yrkeshögskolorna och framgår yrkeshögskolans olika uppgifter tillräckligt klart av modellen?

Suomen Yrittäjät kannattaa ammattikorkeakoulurahoituksen muuttamista tulosperustaiseksi.

Ammattikorkeakoulun eri tehtävät eivät tule riittävällä tavalla esille mallissa.
Tulosrahoitusmallissa tulisi erikseen huomioida ammattikorkeakoulujen tehtävä alueensa yritys- ja elinkeinoelämän kehittämis- ja palvelutoiminnassa sekä uuden yrittäjyyden edellytysten luojina.

8.2. Ovatko esitetyt koulutuksen ja tk-toiminnan suhteelliset osuudet tarkoituksenmukaiset?/Är den föreslagna andelen utbildning respektive forskning och utveckling ändamålsenliga?

Ammattikorkeakoulujen rooli alueensa yritys- ja elinkeinoelämän tki-toiminnan tukijoina tulee korostumaan. TKI-toiminnan rahoitusosuutta tulisikin nostaa esim. 20 % rahoituksesta.

8.3. Mittaavatko koulutusta koskevat indikaattorit riittävällä tavalla ammattikorkeakoulujen koulutusta koskevaa toimintaa ja ovatko niiden keskinäiset painotukset tarkoituksenmukaisia?/Mäter utbildningsindikatorerna tillräckligt väl den verksamhet som bedrivs vid yrkeshögskolorna och är den relativa tyngd de tillmäts i förhållande till varandra ändamålsenlig?

Koulutusta koskevassa rahoitusperustassa tulisi yrittäjiksi ryhtyneiden määrä (esim. kahden vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta) sisällyttää osaksi ammattikorkeakouluista valmistuneita työllisiä mittaavaa indikaattoria. Tälle yrittäjyysindikaattorille tulisi määritellä oma painokerroin.

8.4. Mittaavatko tutkimus- ja kehitystyötä koskevat indikaattorit riittävällä tavalla ammattikorkeakoulujen tk-toimintaa ja ovatko niiden keskinäiset painotukset tarkoituksenmukaisia?/Mäter forsknings- och utvecklingsindikatorerna tillräckligt väl den forskning och utveckling som bedrivs vid yrkeshögskolorna och är den relativa tyngd de tillmäts i förhållande till varandra ändamålsenlig?

Keskeiseksi tki-toiminnan indikaattoriksi tulisi asettaa, kuinka paljon ammattikorkeakoulu käyttää saamastaan tki-rahoituksesta pk-sektorin kanssa tehtävään tki-toimintaan.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö