8.3.2013 klo 10:31
Lausunto

Ammattikorkeakoululain uudistaminen

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Suomen Yrittäjien julkaisi tammikuussa 2013 yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa tutkimuksen ”Pk-yritysten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus”. Tutkimuksesta saatujen tulosten mukaan yrittäjät näkevät ammattikorkeakouluilla olevan merkittävä rooli mm. yritysten uuden yrittäjyyden syntymiselle, yrityksille suunnattujen osaamispalveluiden toteuttamisessa, yritysten sijoittumispäätöksille sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuudelle. Sen sijaan yrittäjät kokevat, että ammattikorkeakoulujen palveluiden osuvuutta suhteessa pk-yritysten tarpeisiin tulee vielä selvästi kehittää. Lisäksi yrittäjien näkemyksen mukaan ammattikorkeakouluista valmistuneiden yrittäjyys- ja työelämävalmiuksissa on selkeitä puutteita.

Tutkimukseen perustuen voi tehdä ainakin seuraavia ammattikorkealainsäädäntöuudistukseen liittyviä johtopäätöksiä:

• Ammattikorkeakouluverkoston alueellisen kattavuuden turvaaminen on yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden sekä alueiden elinvoimaisuuden kannalta välttämätöntä.

• Koulutus-, aluekehitys- ja tki -palveluita tulee kehittää kokonaisuutena nykyistä enemmän pk-yritysten tarpeita vastaaviksi. Tki- ja aluekehitystehtävä tulee huomioida toimilupia määritettäessä

Ammattikorkeakoulun toimiluvan saamisedellytykseksi ei saa riitä se, että ammattikorkeakoulu pystyy täyttämään sille asetetun koulutustehtävän. Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli alueensa yritys- ja elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemisessa. Lisäksi ammattikorkeakoulut tuottavat lukuisia yrityksiä tukevia muita palveluita, kuten esimerkiksi yritysten kansainvälistymiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

Em. syistä uudistettavaan ammattikorkeakoululainsäädäntöön tulisi vielä lisätä yritysten ja elinkeinoelämän kehittämis- ja palvelutehtävä sekä uuden yrittäjyyden aikaansaamiseen liittyvä tehtävä osaksi aluekehittämistehtävää. Lisäksi ammattikorkeakoulujen tulee lisätä yrittäjyyteen liittyvää koulutusta ja osaamistaan.

Hallituksen esitykseen laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta haluamme tuoda esille vielä seuraavia Suomen Yrittäjien näkökantoja:

• Suomen Yrittäjät kannattaa ammattikorkeakoulun koulutusvastuun määrittämistä toimiluvassa. Tämän koulutusvastuun muuttaminen tulisi kuitenkin olla joustavaa, mikäli esim. ammattikorkeakoulun toimialueen työvoiman kysynnässä tapahtuu merkittäviä muutoksia tai on muuten vahvat perusteet muutoksille.

• Ylempien ammattikorkeakoulutukintojen suhteen esitämme, että niiden järjestämiseen myönnettäisiin toimiluvat erikseen ammattikorkeakoulun määrittelemille keskeisille osaamisalueille. Myös luvan antaminen usean ammattikorkeakoulun muodostamalle liittoutumalle turvaisi mielestämme YAMK-tutkinnon laatua.

Tärkeää on, että lainsäädännön 7 § Koulutustehtävä, mahdollistaa laaja-alaiset ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutusohjelmat. Esimerkkinä tällaisesta laaja-alaisesta ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmasta on ”Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen”. Tähän koulutusohjelmaan tulisi voida osallistua esim. niin korkeakoulutetun sairaanhoitajan kuin insinöörinkin.

• Ylempien ammattikorkeakoulujen tutkintonimikkeet tulisi muuttaa niin, että yleinen tutkintonimike olisi Maisteri YAMK, tutkintotodistuksesta kävisi lisäksi ilmi koulutusala. Tämä selkeyttäisi oleellisesti tutkintonimikkeistöä.

• Ammattikorkeakoululaissa tulisi ammattikorkeakouluille asettaa osana opintojen henkilökohtaistamista velvollisuus arvioida jokaisen opiskelijan kohdalla tarve aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin käynnistämiseen (AHOT).

Toimiva AHOT-menettely lisäisi opiskelijan oikeusturvaa, nopeuttaisi opintoja, mahdollistaisi osaltaan työurien pidentymisen sekä vähentäisi koulutuksesta yhteiskunnalle syntyviä kustannuksia. Ammattikorkeakoulujen olisi myös selkeästi helpompi täyttää tuloksellisuusrahoitukseen sisältyvä vähintään 55 opintopisteen opiskelijakohtainen vuositavoite erityisesti aikuisopiskelijoiden osalta.

• Suomen Yrittäjät kannattaa opettajankoulutuksesta annetun lain kumoamista ja säännösten siirtämistä tarpeellisin osin ammattikorkeakoululakiin.

• Suomen Yrittäjät kannattaa ammattikorkeakoulurahoituksen muuttamista tuloksellisuusperustaiseksi. Ammattikorkeakoulun eri tehtävät eivät kuitenkaan tule riittävällä tavalla esille yksikköhinnan määräytymisessä.

Ammattikorkeakoulujen rooli alueensa yritys- ja elinkeinoelämän tki-toiminnan tukijoina tulee korostumaan. Tki-toiminnan rahoitusosuutta tulisikin nostaa 20 % rahoituksesta ja keskeiseksi indikaattoriksi tulisi asettaa pk-yritysten kanssa tehtävä tki-toiminta.

Myös koulutuksen perusteella määräytyvässä rahoitusosuudessa tulisi omalla painokertoimellaan olla yrittäjinä toimiminen vuosi ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen olevat. Työllisten painokertoimet voisivat tällöin olla esim. 2 prosenttia työntekijänä olevat ja 2 prosenttia yrittäjinä toimivat.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö